Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/spip.php?page=imprimer_rubrique&id_rubrique=51

Nieuws over de OrdeOverlijden van Giuseppe Dalla Torre, Ere Commandeur-Generaal van de Orde, eminent jurist en universitair

 

26 januari 2021 door LdS

Op 3 december 2020 werd Professor en Graaf Giuseppe Dalle Torre del Tempio di Sanguinetto, Ere Commendeur-Generaal en “Ridder de collier” van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, uit de genegenheid van zijn familie weggenomen, in volle achting van alle verantwoordelijken van de Orde die hem hebben gekend en hem zeer nabij waren.

Hij was zowel inzake intellectuele bekwaamheid, spiritualiteit en moraliteit een man van formaat. In 1991 werd hij tot ridder geslagen en al die tijd heeft hij de Orde met opperste toewijding en generositeit gediend, dit in de verschillende taken die hij op zich heeft genomen. Dit was in de eerste plaats zeker het geval als lid van het Grootmeesterschap en later als Commandeur-Generaal (2011-2017).

Wij vergeten geenszins dat hij ook rector is geweest van de Vrije Universiteit Santa Maria Assunta (1991-2014) en voorzitter van het Staatstribunaal van het Vaticaan (1997-2019). Toen Paus Franciscus in kennis werd gesteld van het heengaan van de geachte professor, heeft hij meteen zijn “spirituele nabijheid” aan zijn echtgenote Nicolette en hun dochter Paola overgemaakt. Hij sprak tevens zijn diepe dankbaarheid uit voor de christelijke en professionele kwaliteiten van de overledene.

Tijdens de uitvaartplechtigheid voegde Kardinaal Pietro Parolin, Staatssecretaris van Zijne Heiligheid, hier ook nog zijn persoonlijke rouwbetuiging aan toe. De plechtigheid werd opgedragen in de Sint-Pietersbasiliek aan het altaar van de Heilige Stoel, in aanwezigheid van de Grootmeester van de Orde, Kardinaal Filoni, van de Commandeur-Generaal van de Orde, Professor Agostino Borromeo, en van de Gouverneur-Generaal, Ambassadeur Leonardo Visconti de Modrone.

In zijn doorleefd en gepassioneerde homilie beschreef Kardinaal Pietro Parolin zijn “vriend Giuseppe” als een goede, nederige en wijze man, een “echte volgeling van Christus”. “Wij betuigen hem alle eer en verzekeren zijn familie onze warme genegenheid en onze nabijheid in het gebed.” Kardinaal Filoni, Grootmeester van de Orde, heeft elke Ridder en elke Dame gevraagd om de zielenrust van Professor Giuseppe Dalla Torre in hun gebedsintenties op te nemen.

Source: Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem – Grand Magistère –

vertaling: Luk De Staercke 


Covid-19: Oproep tot de Ridderorde van het Heilig Graf om het Heilig Land te helpen

 

1 oktober 2020 2020 door LdS

BRUSSEL – Sedert de maand mei verzamelden de zowat 30.000 ridders en dames van de Ridderorde van het Heilig Land (OESSJ) bovenop hun gebruikelijke giften nog eens ruim drie miljoen Euro aan hulp voor het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem. Deze giften waren expliciet bedoeld om mee de crisis op te vangen die de pandemie van het coronavirus onder de christenen in het Heilig Land heeft teweeg gebracht. Zoals in vele landen is ook in het Heilig Land de toestand bijzonder kritiek, zeker nu de Israëlische Regering voor ten minste drie weken een nieuwe lock down heeft ingesteld.

Ten gevolge van de pandemie werden in het voorjaar door de toenmalige lock down alle reizen en bedevaarten naar het Heilig Land onmogelijk gemaakt. Dit bracht meteen de reeds fragile tewerkstelling van duizenden christen gezinnen in deze regio in gevaar. Daarom kondigde Kardinaal Fernando Filioli, Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf, in de maand mei de oprichting aan van het steunfonds “Fonds de Soutien Humanitaire Covid-19”. Het Grootmeesterschap had immers beslist om op die wijze fondsen te verzamelen om mee te helpen deze economische catastrofe het hoofd te bieden. Op die manier werd er ongeveer twee miljoen Euro specifiek in dit fonds verzameld. Bovendien werd er nog eens voor humanitaire hulp één miljoen Euro extra vrijgemaakt, dit bovenop het budget dat begin dit jaar hiervoor was voorzien.

Leonardo Visconi di Modrone, Gouverneur-Generaal van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, verklaarde: “Tijdens de periode van afzondering hebben wij de verantwoordelijken van de landscommanderijen gecontacteerd met de vraag om alles in het werk te stellen om – samen met de zorg voor de dringende noodwendigheden inzake gezondheidszorg in hun eigen land – ook hun betrokkenheid bij de noden van onze broeders en zusters in het Heilig Land niet uit te oog te verliezen. Deze worden immers wel heel zwaar getroffen. Wij zijn bijzonder erkentelijk voor het feit dat de specifieke hulp voor het Fonds Covid-19 niet uit de gewone giften van onze leden werd gerecupereerd. Deze zijn immers in de eerste plaats voorbestemd als bijdrage van de gewone dagelijkse noodwendigheden van het aartsbisdom Jeruzalem.”

Concrete hulp voor duizenden gezinnen

De bijdragen die naar het Heilig Land werden gestuurd, hebben het mogelijk gemaakt om op een heel snelle manier aan enkele zeer dringende noden een oplossing te bieden. Sami el-Yousef, Administratief-Directeur van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem, verklaarde: “dank zij de bijdrage voor humanitaire hulp die wij vanwege de Ridderorde mochten ontvangen, was het ons mogelijk om meer dan 240 gezinnen in een dertigtal parochies in de mogelijkheid te stellen om in hun meest dringende behoeften te voorzien. Het betrof het uitreiken van levensmiddelenbonnen, de aankoop van hygiënische producten, van noodwendigheden voor kleine kinderen en van medicijnen en het vereffenen van onbetaalde facturen.”

Deze hulp werd verstrekt via de parochiepriesters en de parochieraden die, samen met de lokale autoriteiten, voor een eerlijke verdeling van de middelen instonden. Verder wist Sami el-Yousef nog mee te delen dat er ook nog eens 1.238 gezinnen in Jordanië en 1.180 gezinnen in Palestina een bijdrage mochten ontvangen om een deel van de schoolkosten van hun kinderen mee te betalen.

Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Apostolische Administrator van het Latijns Patriarchaat, sprak bijzondere woorden van dank voor de doeltreffende hulp die het Patriarchaat vanwege de Ridderorde mocht ontvangen. “Dank zij de ondersteuning vanwege de Grootmeester en het Grootmeesterschap werd onze oproep aan de Ridders en de Dames op een bijzonder gulle manier beantwoord. De gift ging onze stoutste verwachtingen te boven en bood ons de noodzakelijke kracht om deze dringende nood in alle discretie op te vangen,” vertelde hij.

In de voorbije tien jaar verleende de Ridderorde van het Heilig Graf voor ruim 120 miljoen Euro aan bijdragen voor het Heilig Land. Daarvan werd alleen al in 2019 voor 14 miljoen aan het Heilig Land doorgestort, hetgeen erop wijst dat de betreffende giften nog steeds in stijgende lijn gaan.

Vatican News

Bron:
CathoBel
Actualité
Eglise Monde
Covid-19

Origineel Artikel: Covid-19: l’Ordre du Saint-Sépulcre mobilisé pour aider la Terre Sainte

vertaling: Luk De Staercke 


"Hoe dient een lid van de Ridderorde om te gaan met de politieke situatie in het Heilig Land?" – Standpunt van de Grootmeester

 

22 augustus 2020 2020 door LdS

ROME – De politieke ontwikkelingen in het Heilig Land kunnen geen Ridder of Dame van de Ridderorde van het Heilig Land onbewogen laten. Vaak achtervolgt ons de vraag hoe wij daar moeten mee omgaan. Dhr. F. Stocco, ridder in een buitenlandse landscommanderij, stelde deze vraag rechtstreeks aan Kardinaal Filoni, Grootmeester van onze Orde.

“Vanuit een inwendige dwingende noodzaak kwam ik tot het besluit u te schrijven. Ik ben niet de enige die een levendige aandacht voor het Heilig Land koester. Wat daar gebeurt, is telkens opnieuw vrij aangrijpend. Hoe dient een Ridder van onze Orde nu met dit gegeven om te gaan? Waaruit kan mogelijk een betere toekomst voor het Heilig Land bestaan en hoe kan vrede en vreedzame samenleving onder de plaatselijke bevolking worden bewerkstelligd? Ik hoop evenwel u door deze vraag toch niet al te zeer te verontrusten.”

Uw vraag verontrust mij in het geheel niet. Het is de situatie in het Heilig Land zelf die zo verontrustend is. Onze lokale christenen dragen sinds mensenheugenis dit land, dat ook ons zeer dierbaar is, diep in hun hart. Dat is ook het geval bij de joden en de moslims, al hebben allen hiervoor wel hun eigen redenen. Als lid van de Ridderorde van het Heilig Graf moeten wij ons overigens deze vraag stellen. De Orde heeft immers de ijver voor en de steun aan het Heilig Land als centrale doelstelling. Vanuit het standpunt van de Orde moet het bevorderen van de vrede en de vreedzame samenleving in het Heilig Land steeds ons eerste verlangen en onze ultieme betrachting zijn.

De vrede is niet iets dat men voor eens en voor altijd kan tot stand brengen, maar door er dagelijks aan te werken, is het mogelijk om ze door middel van het respect voor de rechten van en voor eenieder steeds meer te bevorderen en te verdedigen. Daartoe engageert onze Orde zich binnen de middelen die in onze mogelijkheden liggen en levert zij een substantiële bijdrage aan de organisatie van de christen gemeenschappen in het Heilig Land. Zo bevordert zij de toegang tot onderwijs en opvoeding voor vele kinderen en jongeren en heeft zij aandacht voor kansarmen, hulpbehoevenden en grote gezinnen.

Wij zijn zeker niet de grote ontwerpers van vrede en van vreedzame samenleving, maar wij hanteren voor onszelf hier liever het evangelische beeld van de ‘kleine werklieden” in de wijngaard van de Heer (cfr. Mt. 20, 1 e.v.). Wij willen ons geenszins arrogant opstellen maar evenmin onze boodschap fluisteren. We willen gewoon ambachtslieden zijn die zich gelukkig weten om vanuit hun opdracht een bijdrage aan de realisatie van dit ideaal te kunnen leveren. Indien het van alle mensen verwacht wordt om zich hiervoor in te zetten, dan geniet dit engagement voor ons, leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, precies de opperste prioriteit en vormt het een wezenlijk bestanddeel van onze roeping. Een Dame en een Ridder "belijden hun geloof in Christus door middel van hun getuigenis en hun vrijgevigheid ten aanzien van elke hulpbehoevende mens, alsook door middel van het bevorderen van het wederzijds begrip voor de rechten van iedereen” (ontleend aan de liturgie van de investituur).

De Heilig Stoel hanteert in het Heilig Land eveneens deze aanpak. De vele provocerende gebeurtenissen die vaak tegenstrijdige reacties uitlokken, mogen ons niet afleiden van de doelstelling die ons heilig is. De diverse vormen van misbruik die vaak in verschrikkelijke gewelddaden en catastrofale vormen van armoede uitmonden, zijn een aanfluiting van het sacrale karakter van het land van onze Heer Jezus Christus en kunnen zeker niet aan God zelf worden toegeschreven. Ze zijn gewoon de vrucht van de menselijke onverdraagzaamheid. Tegelijk mogen we evenmin toegeven aan de bekoring van algemeen pessimisme door te stellen dat er “daar hoe dan ook nooit enige verandering of verbetering zal tot stand komen”. De droom van de vrede voeden en er voor werken, betekent voor ons een uitzonderlijke eer.

Ik heb vele jaren in het Heilig Land en het Midden-Oosten geleefd en ik weet dus behoorlijk goed hoe men daar als bewerkers van de vrede zijn bijdrage kan leveren. Hij die werkt voor de vrede zal zoon van God genoemd worden (cfr. Mt 5, 9). Dit is de deugd die de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem steeds in volle overtuiging moet blijven beoefenen. Was de vredeswens niet de eerste wens die de Verrezen Jezus aan zijn leerlingen heeft uitgesproken?
“Vrede aan u allen!”

Ferdinando Kardinaal Filoni
Grootmeester

vertaling: Luk De Staercke 


Virtueel gebedsmoment van de jongerengroep van de Ridderorde

 

20 juli 2020 2020 door LdS

BRUSSEL – Om hun Landscommandeur Jean-Pierre Fierens tijdens de laatste dag van zijn mandaat te vergezellen en tegelijk ook voor zijn opvolger Ridder Damien de Lamine de kracht van de Heilige Geest af te smeken, hielden de jongeren van de Belgische Landscommanderij een grote virtuele avondwake. En ook al werd hiervoor van een digitaal platform gebruik gemaakt, de gebeden waren er niet minder écht om.

Net zoals de landscommanderijen van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk heeft ook de Belgische landscommanderij een groep jongeren in haar rangen. Een dertigtal onder hen hielden samen met hun Landscommandeur een avondwake dit naar aanleiding van het beëindigen van zijn mandaat. Enkelen deden dit individueel, anderen als koppel en sommigen hielden er zelfs aan om dit samen met hun kinderen (of hun ouders) in gezinsverband te doen. De meesten beschikten over een videoverbinding, maar enkelen hielden het bij een eenvoudig telefonisch contact.

Liturgisch was de wake gebaseerd op de completen van de vrijdag van de tiende week door het jaar van de pare jaren. De psalmen werden dan weer aan de jaarlijkse ridderwake ontleend.

Als bijzonderheid werd een lang en heel intens persoonlijk gebed vanwege elke deelnemer in de wake ingevoegd. Hiertoe werden de deelnemers vooraf uitgenodigd om een gebedsintentie voor te bereiden.

De wake werd voorgegaan door E.H. Edouard van Maele, kerkelijke ceremoniaris van de Belgische Landscommanderij en aalmoezenier van de Werkgroep Liturgie. Confrater Peter Broos trad op als dirigent bij de gezangen. Dit gebedsmoment had plaats op de dag dat Landscommandeur Jean-Pierre Fierens zijn tweede en tevens laatste mandaat aan het hoofd van de Belgische Landscommanderij heeft beëindigd en op de vooravond van de liturgische installatie van zijn opvolger, Ridder Damien de Lamine.

Drie jonge kandidaat-leden, die in andere omstandigheden op hetzelfde moment de avondwake van hun investituur zouden beleefd hebben, namen eveneens aan deze gebedsviering deel. 


Liturgische installatie van de nieuwe Belgische Landscommandeur

 

28 juni 2020 2020 door LdS

BRUSSEL – Op zaterdag 13 juni 2020 had onder een stralende zon de liturgische installatie plaats van Ridder Damien de Laminne de Bex als nieuwe Belgische Landscommandeur van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. De zegening gebeurde door Mgr. Kockerols, Grootprior van de Belgische Landscommanderij, in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning ten Zavel te Brussel. Dit is de kapittelkerk van de Orde in België.

In de nasleep van de veiligheidsmaatregelen rond de coronapandemie werd de ceremonie heel bescheiden gehouden. Ze had plaats in het koor van de kapittelkerk. Alleen de Raad van de Landscommanderij en de Ere-Landscommandeurs namen eraan deel.

Na de Woorddienst werd de kerkelijke plechtigheid verdergezet met de afkondiging van het benoemingsdecreet van de nieuwe Belgische Landscommandeur. De Grootprior ging vervolgens over tot de zegening van de nieuwe landscommandeur die daarna het gebed van de ridders uitsprak.

Cathobel maakte voor het KTO een opname van deze plechtigheid. Een korte samenvatting hiervan kan u elders op de site (onder “Links en Multimedia”) bekijken. 


Een nieuwe Landscommandeur voor België

 

28 juni 2020 2020 door LdS

BRUSSEL – Kardinaal Filoni, Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem heeft bij decreet van 12 maart 2020, Ridder Damien de Laminne de Bex aangesteld om hem binnen de Belgische Landscommanderij te vertegenwoordigen. Deze aanstelling ging op 13 juni 2020 van kracht.

Ridder Damien de Laminne werd op 28 juni 1957 in Schaarbeek geboren en is Licentiaat in de Rechten en Ere-Commandant Reserve Officier bij de Belgische krijgsmacht. Vanaf 1983 kwam hij beroepsmatig bij de Maatschappij DKV terecht en hij zou daar zowat heel zijn beroepsloopbaan blijven. Hij sloot daar zijn loopbaan af als Secretaris-Generaal.

In 1984 huwde hij Gravin Gwennolée du Parc Locmaria en hun gezin telt vier kinderen: twee dochters en twee zonen tussen de 25 en de 30 jaar. Zij wonen in Bolinne-Harlue (Bisdom Namur).

Hij werd in 2018 in de Orde opgenomen en vervulde er sedert 14 juni 2019 de opdracht van secretaris van de Raad. 


Zijn wij wel voldoende zichtbaar aanwezig? SPGM 12

 

8 juni 2020 2020 door LdS

ROME – Dame Maria José schreef ons vanuit Spanje (samenvatting): Eminentie, de leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem dragen een engagement ten aanzien van het Heilig Land en hebben de spiritualiteit van de Orde als krachtbron. Toch is onze hulp niet altijd gekend, ze is niet vanzelfsprekend. Soms lijkt ze zelfs eerder theoretisch dan reëel. Moet de Orde haar aanwezigheid niet meer kracht bijzetten? Moet ze haar vrijwillige en onbaatzuchtige inzet en samenwerking met het Latijns Patriarchaat, met de geestelijken en met de religieuzen in het Heilig Land niet duidelijker manifesteren?

Deze vraag houdt ons even sterk bezig als het feit dat Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem écht zouden weten dat zij een zending ten aanzien van het Heilig Graf te vervullen hebben. Ik meen dat we deze vraag op drie verschillende niveaus kunnen beantwoorden: de zichtbaarheid van de Orde, de bedevaarten met de bezoeken aan het Heilig Land en het vrijwilligerswerk.

De Ridderorde van het Heilig Graf is een historische instelling die nauw met het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem verbonden is. Deze samenhang staat duidelijk in onze statuten ingeschreven. Anderzijds vormt de Orde niet zomaar een schaduw van het Patriarchaat maar staat zij het Patriarchaat terzijde en zoekt zij mogelijkheden om haar te ondersteunen met alle middelen die de Orde ter beschikking heeft. Aldus biedt zij het Patriarchaat de mogelijkheid om tal van pastorale en educatieve activiteiten te ontplooien. Ons voornaamste doel is dus geen referentie naar onszelf of bedoeld om onszelf op de voorgrond te plaatsen. Wij willen gewoon ervoor zorgen dat de Latijnse Kerk van Jeruzalem, net als tal van andere kerkelijke instellingen hun dagelijkse leven kunnen ontplooien. Op die manier kunnen zij met vrijgevigheid, edelmoedigheid, krachtdadig en vol vitaliteit hun werk in dienst van God en hun broeders vervullen. In 1964 richtte de thans Heilige Paus Paulus VI zich naar aanleiding van zijn historische bedevaart naar de Heilige Plaatsen speciaal tot de leden van onze Orde. In zijn boodschap konden we toen ook reeds deze geest en deze uitnodiging herkennen: “Hou niet op deze Heilige Plaatsen lief te hebben en laat deze voorliefde steeds intenser worden en in toewijding groeien. Blijf het land dat door de voetstappen van de Mensenzoon geheiligd is de nodige eer betuigen. Blijf daar de godsdienstige werken, het onderwijs en de naastenliefde bevorderen. Zij zijn daar de bevestiging van de vastberaden en liefdevolle aanwezigheid van de Katholieke Kerk. Laat, indien dit in je vermogen ligt, uw liefdadige, spirituele en materiële krachten in het voordeel van de bevolking als maar toenemen” (Toespraak van Paus Paulus VI tot de Ridderorde van het Heilig Graf).

Het is echter duidelijk dat dit met een gepaste wijze van informeren en communiceren moet gepaard gaan. Dit kan gebeuren vanuit onze leden en naar onze leden toe, zodat zij in kennis worden gesteld van de initiatieven die door hun gulheid en gebeden worden ondersteund. Met behulp van haar eigen communicatiemiddelen probeert de Orde de afstand te overbruggen en voortdurend een informatiestroom op gang te houden zodat de werkelijke toestand in het Heilig Land voor iedereen zichtbaar en concreet blijft. Wat de verdere “zichtbaarheid” van de Orde betreft, is het aan u, Dames en Ridders, om u in uw bisdom en in uw leefgemeenschap als “ambassadeurs” van het Heilig Land te laten kennen. Laat de harten in uw omgeving met liefde voor het Land van Jezus en voor de “levende stenen” die er nog wonen, ontbranden. Ook dit is een wezenlijk bestanddeel van onze zending. Wees als een prisma dat dank zij het licht van buitenaf, levendige kleuren tot stand brengt. Een prisma ontvangt en geeft.

Wat de bedevaarten betreft, moet men beseffen dat deze voor de Ridders en Dames van de Orde dé gelegenheid zijn die een bijzonder spiritueel, cultureel en sociaal belang in zich dragen. Adem de lucht die eens door Jezus werd ingeademd, wandel over dezelfde paden waarlangs Hij zijn weg zocht, lees het Woord op de plaatsen waar dat alles eens is gebeurd. Dit zal altijd een rijke en mooie ervaring bij elkeen van ons teweeg brengen. Tegelijk is een bedevaart ook het uitgelezen moment om in contact te treden met de vele werken die in het Heilig Land door ons ondersteund worden en die ons zo nauw aan het hart liggen. Het is zinvol om naar aanleiding van een bedevaart ook de nodige tijd te voorzien om meerdere van onze projecten te bezoeken en om er diegenen die er werken of er de voordelen van plukken, te ontmoeten. Deze bezoeken zullen onze oproep en ons engagement nog een betere onderbouw geven. Aarzel dus niet om een échte “missionaris” te zijn en zeker geen proseliet of bekeerling. Moge uw getuigenis over hetgeen je als lid van de Orde in het Heilig Land hebt beleefd, van groot nut zijn, ook op momenten dat je uw riddermantel niet draagt.

Ten slotte vind ik ook de idee om als vrijwilliger een ervaring in het Heilig Land op te doen, als heel waardevol. Dit kan alleen maar positieve resultaten hebben, of dit nu voor onze Ordeleden of voor onze vrienden in het Heilig Land zal zijn. Dit is zeker het geval voor elke dienstverlening aan de jongeren in het Heilig Land. Ervoor kiezen om je tijd ter beschikking te stellen van hen die aan onze ondersteuning behoefte hebben, getuigt niet alleen van een groot verantwoordelijkheidsgevoel maar tevens van een groot besef van de noden van de wereld die ons omringt en van onze relatie met God, onze Schepper. Heel wat ervaringen werden in het Heilig Land beleefd en worden ook vaak op onze website www.oessh.va. met ons gedeeld. Het is mijn wens dat deze initiatieven in de toekomst worden verder gezet en vruchten mogen dragen in het leven van hen die eraan participeren.

Fernando Kardinaal Filoni,
Grootmeester
(Juni 2020)

vertaling: Luk De Staercke 


Onthou de leerschool – Maak uw keuze – SPGM 09

 

19 mei 2020 2020 door LdS

Al verschilt de besmettingsgraad weliswaar van land tot land, toch is er in wezen geen enkele regio die door de COVID-19 pandemie gespaard is gebleven. Duizenden doden, miljoenen besmette en zieke mensen, miljarden aan economische en financiële schade… Het lijkt wel een pestepidemie die ons allen treft en die de hele wereld – zowel organisaties als individuen – onder een gemeenschappelijke noemer heeft geplaatst, deze van de angst!

De bescherming van de gezondheid werd bekommernis nummer één. Het doorbreken van het dagelijkse leven was hiervan het eerste resultaat en kreeg een crisis in de werkgelegenheid als groot gevolg. Onze kijk op de dingen, op ons gevoel van veiligheid en op onze levensnoodzakelijke perspectieven was aan een grondige revisie toe.

Het Heilig Land, dat in de religieuze bedevaarten en het toerisme het levenssap vindt voor het economisch voortbestaan van duizenden gezinnen, werd eveneens zeer zwaar getroffen.

De Ridderorde van het Heilig Graf heeft de steun aan de moederkerk van Jeruzalem, aan de scholen die onder patriarchaal bestuur vallen en aan de caritatieve en sociale initiatieven als wezenlijk objectief. Daarom trekt ze zich dan ook ten volle de ondersteuning van deze nieuw ontstane noden aan. Daartoe heeft het een nieuw fonds opgericht om bijkomende en buitengewone gelden in te zamelen.

Bovenop dit belangrijk initiatief willen wij aan alle leden van de Orde – en niet enkel aan hen – de bedenking voorleggen even stil te staan bij de vraag welke leerschool valt er uit deze nieuwe onvoorzien en tevens niet te voorziene situatie te trekken? Met deze vraag sluiten wij perfect aan bij de bedenking die ook Paus Franciscus en tal van andere internationale instellingen reeds eerder hebben geformuleerd.

Wij dragen allemaal een verantwoordelijkheid. Zo moet de wereld van de internationale financiën voor zichzelf uitmaken aan welke kant ze wil staan: aan de kant van de mensen of aan de kant van de macht en van haar eigen bastion. Wij van onze kant willen de mensen op de eerste plaats stellen en wij willen ons leven hier zo nodig voor heroriënteren. Het moet prioritair om de mens gaan, om zijn werk, zijn gezondheid, zijn gezin, zijn levenskwaliteit en alles wat zijn toekomst aangaat.

Zorg dragen van mensen is een wezenlijk onderdeel van de gave van het christelijk geloof en dit vormt dus een wezenlijke opdracht die wij moeten vervullen.

Fernando Kardinaal Filoni
Grootmeester

vertaling: Luk De Staercke 


De zaak van de jongeren in de Orde! SPGM 08

 

19 mei 2020 2020 door LdS

ROME – Bepaalde landscommanderijen genieten reeds het voorrecht van de aanwezigheid van tal van jongeren in hun rangen of in hun onmiddellijke omgeving. Wanneer de onderlinge relaties tussen de jongeren en de overige (wat oudere) leden van een landscommanderij gekenmerkt zijn door een sfeer van wederzijdse welwillendheid, respect en vertrouwen, betekent dit in de regel een bron van rijkdom. De Grootmeester gaat hieromtrent in op de vraag van een jonge Fransman.

“Via uw “Standpunt van de Grootmeester”, waarover ik mij overigens ten zeerste verheug, wil ik u om uw visie vragen betreffende de plaats van de jongeren binnen de Orde en hun samenhang met de organisatie in haar geheel. Wil u met ons uw visie delen over de kwestie van de jongeren binnen de Orde?” (Jérôme, Paris).

Hartelijk dank voor het stellen van deze vraag. Ja, ik moet zeggen dat ik deze gelegenheid aangrijp om over dit belangrijk aspect binnen het leven van onze Orde even van gedachten te wisselen. De Heilige Paus Johannes XXXIII stelde reeds in 1962 dat de Orde zorg moest dragen voor haar vitaliteit en haar voortbestaan. Hij deed dit naar aanleiding van de actualisatie van de statuten van de Orde. Deze pauselijke opdracht beperkte zich niet zozeer tot het engagement van deOrdeten opzichte van het Heilig Land, maar richtte zich in de eerste plaats op haar eigenheid en dit zowel vanuit spiritueel vlak als op het organisatorische aspect en haar participatief bestuur. De vraag is echter: hoe pakken we dit aan?

De recente Synode over de jeugd en de daaropvolgende Apostolische Exhortatie Christus vivit (25.03.2019), moedigen ons aan om over de aanwezigheid van de jongeren in de Orde ernstig na te denken. Dit betreft zowel hun vorming als hun inbreng inzake de spirituele en sociale doelstellingen van de Orde zoals deze ons vanwege de Pontificale oversten zijn toevertrouwd.

U verwijst in de toelichting bij uw vraag naar de situatie in Frankrijk waar men reeds gedurende een twintigtal jaar ervaring heeft met de aanwezigheid van “Schildknapen en Jonkvrouwen”. Deze aanpak heeft aanleiding gegeven tot de aanwezigheid van een dertigtal jonge ordeleden. Dat lijkt mij een heel belangrijk resultaat, zeker in het licht van de uitdrukking dat men “aan de vruchten het belang van een initiatief kan herkennen". Een ander aspect dat zeker niet als ondergeschikt mag worden beschouwd en alle aandacht verdient, is het feit dat nogal wat leden na hun intrede in de Orde nog nauwelijks of zelfs helemaal niet, aan de activiteiten van de Orde participeren. Hoe komt dat? Dit aspect moet ons allen tot nadenken stemmen. Wij weten – en Paus Franciscus heeft daar (16 november 2018) nog aan herinnerd – dat de Ridderode van het Heilig Graf van Jeruzalem geen orde van filantropen is, laat staan een orde van zuivere eretitels.

Ik beschouw de introductie van jongeren als heel heilzaam voor de Orde. Zij kunnen immers het enthousiasme van hun aanwezigheid doorgeven, alsook bieden zij een kans om weer aansluiting te vinden met diegenen die zich van Orde verwijderd hebben.

Wij weten ons nog altijd geraakt door de woorden van de Heilige Vader in zijn boodschap tijdens de Wereld Jongeren Dag die wij nog op 5 april l.l. hebben gevierd. “In een cultuur die streeft naar jongeren die geïsoleerd zijn en die zich gemakkelijk op virtuele werelden terugplooien, moeten wij de cultuur van Christus opnieuw in circulatie brengen: STAAT OP! Staat op en wordt wie je wérkelijk bent!” Dank zij deze boodschap herwinnen de uitgedoofde gezichten van heel wat jongeren hun jeugdige glans. Ze worden zo zoveel mooier dan om het even welke virtuele realiteit. “Want wanneer je uw leven prijsgeeft, dan is er steeds iemand die het verwelkomt. […] en wanneer een jongere zich door een of ander gepassioneerd weet, of beter nog, zich door iémand gepassioneerd weet, dan richt hij zich weer op en kan hij aan grote dingen beginnen; […] hij kan getuige worden van Christus en zelfs voor Hem zijn leven geven.”

De Dames en de Ridders van het Heilig Graf wisten zich ook ooit hiertoe geroepen en traden toe tot onze grote familie. En net als de jongeren weten zij zich gepassioneerd door de schoonheid van de waarden en het christen getuigenis binnen de Orde.

Ik vraag dus dat de verschillende landscommanderijen, in antwoord op de reeds geformuleerde aanvragen in het verleden, het Grootmeesterschap zouden informeren indien zij reeds dergelijke ervaringen met jongeren zouden kennen of indien zij dit zinnens zijn te doen. Wij kijken eveneens uit naar de ervaringen van de jongeren zelf en hoe zij dit alles evalueren. Ik denk hierbij dan vooral aan hun mening betreffende de minimumleeftijd, de benaming, sensibiliserings- en vormingsinitiatieven… Mogelijks kunnen wij gemakkelijker onze gemeenschappelijke krachtlijnen uitzetten indien wij elkaar beluisteren. Dit doen wij in respect voor de vrijheid van de verschillende landscommanderijen in het nemen van bepaalde initiatieven terzake. Van zohaast er ons reacties bereiken, kan hiervoor zeker in de schoot van het Grootmeesterschap een kleine studiegroep ad hoc opgericht worden.

Fernando Kardinaal Filoni
Grootmeester

vertaling: Luk De Staercke 


Het symbool van een hoogverheven dienstbaarheid! – SPGM 06

 

19 mei 2020 2020 door LdS

ROME – In de loop van de volgende maanden willen wij u enkele overwegingen van onze Grootmeester voorstellen die hij rond bepaalde actualiteitsonderwerpen heeft ontwikkeld. Deze artikels zullen onder een nieuwe noemer verschijnen en zullen als titel dragen: “Standpunt van de Grootmeester” kortweg “SPGM” genaamd. Vandaag heeft hij het over een belangrijke wijziging in het ritueel van onze investituur, met name het afstand doen van het zwaard. Hij gaat hiervoor in op een vraag van Ridder Bellino.

“Ik heb altijd de ridderslag met het zwaard binnen de Orde als een soort oproep binnen de oproep verstaan… het zwaard als instrument voor de groei in heiligheid en als symbool om, vertrekkend vanuit Jeruzalem, de Kerk te dienen. Ik vraag u… Ik heb vernomen dat u een nieuwe formule aanwendt in het verloop van het ritueel van de investituur en verkiest om de bisschopsstaf te gebruiken in de plaats van het zwaard. Kan u me soms verklaren op welke redenen men zich baseert om deze betekenisvolle wijziging door te voeren?” (Rid. Michele Bellino).

Op 15 februari had ik de eer en het genoegen mijn eerste investituur in Rome voor te gaan. Dit was voor de Landscommanderij van Centraal-Italië. Ik had de ritus met tal van medewerkers zorgvuldig voorbereid. Hierbij werd de traditionele symboliek ten volle gerespecteerd en wij wisten dat de investituur met het zwaard een symboliek vertegenwoordigde die ik toch niet meteen meer aangepast zie aan de actuele realiteit van onze Orde en aan de post-conciliaire ecclesiologie. Hierin heeft ook de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem haar plaats en geniet zij de bijzondere welwillende bescherming vanwege de Apostolische Zetel.

Het zwaard geniet in het collectief geheugen en in de historiciteit de reputatie van de gewapende strijd en militaire veroveringen. Mede vanuit de optiek van de oorlogsvoering en de verschrikkelijke situaties die dit met zich meebrengt, staat het zwaard ook in de Schrift vaak als symbool voor bestraffing. Maar is dit symbool in een tijd als de onze, die evenmin van gewelddaden gevrijwaard blijft, niet eerder een anachronisme geworden?

In de Kerk is de bisschopsstaf daarentegen het symbool van een hoogverheven dienstbaarheid in het beschermen en ondersteunen van de christen gemeenschap. Daarom precies wordt de herdersstaf voorbehouden aan de bisschoppen en wordt hen deze bij hun wijding overhandigd. Daarbij wordt volgend gebed geciteerd: “Ontvang deze staf, teken van uw pastoraal ambt. Draag zorg van heel de kudde waarbinnen de H. Geest u als bisschop heeft aangesteld om Gods Kerk te leiden” (uit de liturgie). Vertrekkend vanuit deze betekenisvolle woorden kan men overwegen dat een ridder en een dame tijdens hun investituur door de aanraking van hun schouder met de bisschopsstaf de gave ontvangen om voortaan met al hun talenten te participeren aan de zorg voor de doelstellingen van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem en aan een leven in de Kerk.

Verder worden er zowel voor de ridders als voor de dames ook nog enkele andere kleine aanpassingen doorgevoerd opdat het ritueel van de investituur nog beter zou verlopen. Zo wordt er ook verwezen naar het doopselritueel wanneer zij worden bevraagd omtrent datgene wat zij van Gods Kerk verwachten. Er is immers een duidelijke band tussen het ridderschap en het doopsel. Het lidmaatschap van de Orde is immers de verwezenlijking van ons engagement dat wij aan ons doopsel ontlenen.

Fernando Cardinal Filoni

vertaling: Luk De Staercke 


Paasboodschap van de Grootmeester – 2020

 

15 april 2020 2020 door LdS

Het lege graf is geen goddeloze ruimte. De stilte betekent niet dat Hij afwezig is

Samen met het dagelijks beluisteren van het Woord van God heeft de vastentijd ons op weg naar Pasen gezet. Maar dit jaar was het wel een uitzonderlijke vastentijd. De besmetting met het Covid-19 virus, en de daaropvolgende pandemie heeft heel de wereld en de wereldorganisatie op zijn kop gezet. Misschien heeft deze bijzondere tijd toch wel een aantal mensen aan het denken gezet. Misschien was dit ook wel eens een aanleiding om zich ook over ons bestaan te bezinnen,(wie is dat nu, de mens???); of over het Godsmysterie (God, waar ben Je eigenlijk???); of over onze relatie tot onze Heer (God, wie ben ik voor u???). En niemand zal wellicht meteen geïnteresseerd zijn om op al deze vragen een filosofisch of antropologisch antwoord te krijgen.

De Heilige Schrift vertelt ons dat de Schepper de levensadem in de neusgaten van de mens heeft geblazen. “Zo werd hij (ādām, la terre) een levend wezen” (Gen 2, 7). Maar door menselijk onbegrip en het zich verwijderen van God, moest “de HEER eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen spreken” (Heb 1, 1). Maar dat scheen evenwel niet te volstaan want schrik en pijn zijn de mens doorheen de tijden blijven kwellen en brachten hem niet zelden weer tot geloof. In de stilte van het afwezige antwoord dat we graag wilden horen, manifesteerde zich vaak een afwezige God. Daartegenover staat dat Jezus door zijn Menswording voor eens en voor altijd het meest volledige antwoord van God is geworden. Het Lege Graf, de plaats waar alles wel scheen te verdwijnen, vertegenwoordigt in werkelijkheid niet de leegte die God hier heeft achtergelaten, maar het vormt als het ware de moederschoot waaruit een totaal nieuw leven zou geboren worden, een leven dat helemaal anders is dan alles wat eerder al bestond.

De mensheid is door het lijden en door het kwaad zwaar gewond geraakt. Ze lijkt als het ware onverbiddelijk en compleet overweldigd te zijn. Door hoeveel kwalen, door hoeveel oorlog, door hoeveel persoonlijke gewelddaden wordt de wereld niet getroffen. En precies in die wereld wordt Pasen een nieuwe profetie en wordt de relatie tussen God en de mens, tussen God en Zijn schepping opnieuw tot leven gewekt. “Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, een moeder zich niet over het kind van haar schoot erbarmen? En zelfs als die het zou vergeten; Ik vergeet u noot! Kijk, in mijn handpalmen heb Ik u geschreven.” (Js 49, 15-16). Ziehier wat de Pasen van Jezus voor ons betekent!

Dierbare broeders en zusters, in de verwondering en in de verbazing van Maria Magdalena, van de vrouwen, van Petrus en Johannes bij het Lege Graf worden wij mee uitgenodigd om de aankondiging van de engel te beluisteren: “U hoeft niet bang te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij is niet hier; Hij is tot leven gewekt (...) u zal Hem zien” (Mt 28, 5-7).

Ik wil dezelfde boodschap aan iedereen opnieuw verkondigen en ze door elk lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem laten beluisteren. Tegelijk wens ik dat het mysterie van de Verrezen Jezus een grote vreugde mag voortbrengen; dat ze vrede en een nieuwe geest mag tot stand brengen. Mogen wij allen, samen met Maria, de Moeder van Jezus, en met alle vrouwen en mannen die Jezus zagen sterven en die Hem begraven hebben, nu van Zijn Verrijzenis getuigen zijn.

vertaling: Luk De Staercke 


Kruisweg voor de leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

 

9 april 2020 2020 door LdS

Wij mochten vanwege het Grootmeesterschap in Rome een voorstel tot Kruisweg ontvangen. De teksten en gebeden zijn volkomen aangepast aan de penibele tijd die we nu samen doormaken en richt zich heel in het bijzonder tot alle leden van de Ridderorde van het Heilig Graf in Jeruzalem. Het is de bedoeling dat wij deze op Goede Vrijdag 10 april zouden ter hand nemen, net nu wij niet in de mogelijkheid verkeren om aan de ons zo vertrouwde diensten in de Goede Week te participeren.

Inleiding

In de lente van 2020 heerst over heel de wereld de angst voor een dodelijk virus. Duizenden gezinnen zijn in een diepe rouw gewikkeld. Meer dan ooit staan wij aan de voet van het Kruis van Christus. Als Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, willen wij ons op deze Goede Vrijdag in gebed verenigen. Wij zijn ervan overtuigd dat de huidige beproeving tegelijk ook een gelegenheid is om ons geloof te verdiepen en er op een heel concrete wijze getuigenis van af te leggen. Wij voelen ons met de huidige problemen verbonden en vragen God in gebed om de wereld genezing en vrede te brengen.

Eerste statie – Jezus wordt ter dood veroordeeld

“Waar kom je vandaan?” Maar Jezus gaf geen antwoord. “U spreekt niet tegen mij? zei Pilatus. U weet toch dat ik de macht heb om U vrij te laten, maar ook de macht om U te laten kruisigen?” Jezus antwoordde: “U zou over mij geen enkele macht hebben als u dit niet door de hemel vergund was. De zwaarste schuld ligt dan ook bij hem die Mij aan u heeft overgeleverd.” Toen begon Pilatus alles in het werk te stellen om Hem vrij te laten. Maar de Joden schreeuwden: Als je zo iemand vrij laat, verliest u de gunst van de keizer. Wie zichzelf tot koning maakt, komt in verzet tegen de Keizer.” (Joh 19, 9-12)

Bevind ik me niet vaak in de massa die schreeuwt om onderwerping aan de heersende instanties eerder dan om mijn geweten te volgen. Nu de dood overal om ons heen grijpt en ik hem van dichtbij ervaar, belijd ik ten aanzien van mijn broeders en mijn zusters elk verraad ten aanzien van onze Heer waaraan ik mij schuldig heb gemaakt. Verlangend naar macht en eer, en behept met lafheid en hoogmoed heb ook ik Jezus vaak uitgeleverd! Vergeef mij Heer en maak van mij – lid van de Ridderode van het Heilig Graf – een ware volgeling van Uw ongekroond koningschap. Maak van mij een ware getuige van uw Rijk van Liefde en Broederlijkheid.

Onze Vader…

Tweede statie – Jezus neemt het kruis op zijn schouders

“Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is Hij dan – uw koning.’ Maar ze schreeuwden: ‘Weg met Hem! Aan het kruis met Hem!” ‘Zal ik dan uw koning kruisigen?’ vroeg Pilatus. Maar de hogepriesters antwoordden: ‘We hebben geen koning, we hebben de keizer!’ Toen leverde hij Hem aan hen uit om gekruisigd te worden. Ze namen Jezus dus over. Hij droeg zelf het kruis en ging de stad uit, naar het zogeheten Schedelveld, in het Hebreeuws Golgotha.” (Joh 19, 14-17)

Ik kijk naar U Jezus, met het kruis beladen. Jij bent Gods Woord dat vlees is geworden, het levende Woord van de hemelse Vader, die leven geeft aan heel de schepping. U hebt ervoor gekozen om deelgenoot te zijn aan het meest erbarmelijke van de mens en de dood van de veroordeelde te delen. Vandaag, midden in de tragische situatie die heel de wereld doorkruist, ben Jij ons zo nabij. Uw aanwezigheid is zo nabij, nu in de kruisweg van de mensheid. Als lid van de Ridderorde van het Heilig Graf wil ook ik aanvaarden om met moed en volharding het kruis te dragen dat zich heden aandient. Ik wil geenszins naar uitvluchten op zoek gaan om aan deze realiteit te ontsnappen. In de grond van mijn hart weet ik dat U uiteindelijk deze last op uw schouders neemt en dat wij er niet alleen voor staan, dat alle lasten en pijnen zich met die van u verenigen en bron zullen zijn van een heel nieuw leven.

Onze Vader…

Derde statie – Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis

“Wij allen zijn als schapen verloren gelopen, en ieder van ons is eigen wegen gegaan.
Maar de Heer heeft de schuld van ons allen op zich laten neerkomen.”
(Jes 53, 6)

Als pelgrim van de Ridderorde van het Heilig Graf ga ik op deze Goede Vrijdag in gedachten de weg van de “Via Dolorosa”. Uw lijden, Heer, is geen verhaal uit vervlogen tijden. Het krijgt in onze wereld steeds een vervolg. Jezus, ik zie u neervallen onder de last van het kruis, Uw lichaam is bebloed door de geseling, Uw hoofd met een doornen kroon doorboord. De kracht ontbreekt U. Hoeveel mensen zijn nu in die vele hospitalen niet aan het einde van hun krachten. Ze voelen zich door de pijn verpletterd, krijgen zuurstof toegediend en worden kunstmatig beademd. Vergeef ons onze zorgeloosheid in het voorkomen van deze verschrikkelijke ziekte. Wij bidden samen met die vele zieken die zo zwaar door het coronavirus getroffen zijn, voor hen bidden wij. Moge door uw lijden, Christus, heel de mensheid van alle kwaad en onderdrukking gevrijwaard worden.

Onze Vader…

Vierde statie – Jezus ontmoet Zijn moeder

“Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.” (Lc 1, 30-33)

Ook jij gaat de kruisweg, Moeder van Jezus. Je herinnert u nog de woorden van de engel op de ochtend van de Boodschap en ondanks het drama dat zich voor uw ogen afspeelt, hernieuw je uw onvoorwaardelijk jawoord. De blik van de Zoon van de Eeuwige Vader raakt uw ogen die met tranen en tederheid zijn gevuld. Oh Maria, geef ons uw blik, zodat ook wij in uitzichtloze situaties van uw hoop kunnen getuigen. Onze-Lieve-Vrouw van Palestina, patrones van onze Orde, wij vertrouwen onze meest benadeelde broeders en zusters in het Heilig Land aan u toe, en nu zeker in deze benarde tijden tijdens deze pandemie. Ridders en Dames, wij willen steeds meer mannen en vrouwen worden met het jawoord van onze patrones. Wij willen, net als de Heilige Maagd, steeds klaar staan om dienstbaar te zijn en zo het lot van de ongelukkige medemensen verzachten. Zo zullen wij uw Zoon, de lijdende Christus ten volle erkennen.

Onze Vader…

Vijfde statie – Simon van Syrene helpt Jezus het kruis dragen

“Toen ze Hem wegvoerden, hielden ze een zekere Simon uit Sirene aan, die van zijn akker kwam; hem lieten ze het kruis achter Jezus aan dragen. Een grote massa mensen volgde Hem; er waren vrouwen bij, die om Hem rouwden en treurden.” (Lc 23, 26-27)

Leden van de Ridderorde van het Heilig Graf, wij werden niet gekozen om gedecoreerd te worden maar om het kruis van Christus te helpen dragen. Soms vergeten we dit wel eens, maar het Jeruzalemkruis dat onze mantel siert, is daar om ons aan onze roeping te herinneren. Wees een steun voor alle leden van de Orde en voor alle centrale autoriteiten in deze bijzondere zending. Ook Simon was een vreemde in het Heilig Land en net als hij willen wij volharden in onze taak om zorg te dragen van hen die in het land wonen waar U eens hebt geleefd en die zo te lijden hebben. In dat land heeft U uw leven voor ons gegeven. Maar wij bidden evenzeer voor allen in onze omgeving, in onze steden en in onze parochies, voor hen die in onze straten leven en die eveneens te lijden hebben, die evenzeer nood hebben aan de hulp die wij hen kunnen bieden. Wij bidden voor de zieken, de ouderlingen en allen die in deze penibele tijd eenzaam zijn. Open onze ogen en maak dat wij beschikbaar zijn voor elke oproep tot solidariteit. Laten wij elkaars lasten dragen om zo de wet van Christus tot vervulling te brengen. (Gal 6, 2)

Onze Vader…

Zesde statie – Veronica droogt het aanschijn van Jezus

“Alles wat je voor de minste van de broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” (Mt 25, 40)

Heer, ondersteun, net als Veronica, alle leden van de Orde die zich inzetten in de zorgsector. Maak dat deze Ridders en Dames die zich in de medische wereld hebben geëngageerd, ware “iconen” van Gods tederheid mogen zijn. Wij verruimen ons gebed en denken aan alle verpleegkundigen, dokters en het voltallige personeel in hospitalen en verzorgingstehuizen, wij denken aan hen die zich vol moed inzetten om onze zieke broeders en zusters te verzorgen en te beveiligen. Alles wat zij doen, doen zij voor U! Dank voor hun heldhaftig getuigenis dat zij ons elke dag weer opnieuw in deze tijd van corona brengen. Geef dat wij steeds op de diensten van dergelijke mensen mogen kunnen rekenen en dat wij ons werk – wat dit ook moge wezen – als een roeping blijven beschouwen. Geef dat deze crisis aan onze materialistische samenleving weer het besef van het essentiële mag bijbrengen.

Onze Vader…

Zevende statie – Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

“Omdat hij zijn leven gaf om te sterven, en zich tot de opstandigen liet rekenen. Hij had echter de zonde van velen op zich genomen en kwam zo voor de opstandigen op.” (Jes 53, 12)

Elke val van de Heer, is voor ons een uitnodiging om samen met Hem weer op te staan en ons nooit te laten ontmoedigen, en dit zelfs niet in de meest hopeloze situaties. In deze momenten van gezondheidscrisis, na weken van afzondering, zijn tal van mensen over heel de wereld zonder werk en zonder inkomen gevallen. Wij vragen u om ons te helpen op zoek te gaan op welke concrete manier wij deze mensen zouden kunnen helpen. Zoveel mensen dreigen naar aanleiding van deze crisis hun menselijke waardigheid compleet te verliezen. Wees voor hen ook in hun “valpartij” een welwillende metgezel en inspireer alle leden van de Ridderode opdat zij instrumenten zouden zijn in de heropstanding van velen, in het bijzonder van hen die in het Heilig Land leven en uitermate op onze steun zijn aangewezen. Om ons te redden werd U van alles beroofd, oh Jezus. Bemoedig ons opdat ook wij bereid zouden zijn om veel prijs te geven en zo het Heil in deze wereld mee helpen te bewerkstelligen. Alles lijkt hier te veranderen, maar Uw kruis is blijvend. Het is voor ons een symbool van liefde en vrede.

Onze Vader…

Achtste statie – Jezus troost de wenende vrouwen

“Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om Mij, huil liever om uzelf en om uw kinderen!” (Lc 23, 28)

In welke wereld moeten onze kinderen opgroeien, oh Heer! Een moment zoals we nu meemaken, leert ons nog beter te begrijpen waarom u alle vrouwen van de wereld en hun kinderen hebt beweend. Wij bidden u heel speciaal voor de moeders en de vaders in het Heilig Land en voor alle ouders van heel de wereld die de moeilijkheden van de toekomstige generaties voor ogen zien. Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf, wij willen in het bijzonder overal de liefde in het gezin ondersteunen. Dit is immers de bron van alle evenwicht onder de mensen. Laten we in de eerste plaats in onze eigen gezinnen deze universele roeping die ons is toevertrouwd tot stand brengen. Laten wij onze kinderen het respect voor de natuur en voor het leven bijbrengen, laten wij pioniers worden van een nieuwe mensheid die na de universele oorlog tegen dit virus tot ontwikkeling zal komen. In deze uitdaging zijn we allen op een of andere wijze betrokken.

Onze Vader…

Negende statie – Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

“Jezus die bestond in de gestalte van God, heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft zich ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis.” (Fil 2, 5-8)

Leer ons U te volgen en steeds meer op U te lijken. Wanneer U voor de derde keer neervalt, dan beleeft U ons menszijn tot op de bodem. Zoveel mensen komen er niet meer toe om de last van het leven te dragen.! Wij danken U, Heer, omdat U elke dag bij ons blijft en “dit tot aan de voleinding van de wereld” (Mt 28, 20). Deze pandemie maait duizenden mensen weg en dit vaak in de meest kwetsbare groepen en onder de verschrikkelijkste omstandigheden. Dit is het moment voor alle Dames en Ridders van het Heilig Graf om in de volheid van de kracht van uw liefde te geloven, om deze te tonen, om licht te brengen waar duisternis heerst. Wij willen de fakkel van het geloof in deze beproefde wereld laten oplichten. Samen willen we onder de mensen van deze wereld nederige dienaars van Uw aanwezigheid zijn.

Onze Vader…

Tiende statie – Jezus wordt van zijn klederen beroofd

“Ze dobbelden om Zijn kleren, zodat in vervulling kon gaan, hetgeen door de profeet werd voorspeld: “Ze verdeelden zijn kleren en dobbelden om Zijn gewaad.” (Mt 27, 35)

Jezus, Uw gewaad zonder naad, werd niet verscheurd, de soldaten lieten het lot beslissen. Dit werd als een teken van de eenheid van de Kerk beschouwd en aan deze eenheid willen wij meewerken. Wanneer het uur van de grote vieringen weer is aangebroken, inspireer ons dan als Ridders en Dames om in onze parochies die daden te stellen die de eenheid dienen. En help ons om in afwachting hiervan ons van onze eigenliefde en onze machtsdrang te ontdoen. Maak dat deze periode van afzondering, waar velen onder ons nu mee te maken krijgen, een tijd wordt waarin wij ons spiritueel kunnen verdiepen en onze onbevlekte ziel weer in relatie met Uw Vader brengen. Maak ons meer bewust van het feit dat we allen samen op een zichtbare wijze Uw mystieke lichaam vormen, de enige Kerk, zowel op aarde als in de hemel. Wij kunnen de communie niet nuttigen en toch zijn wij verenigd, want de Heer zelf leerde ons de Spirituele Communie kennen.

Onze Vader…

Elfde statie – Jezus wordt gekruisigd

“Een van de misdadigers die met Hem gekruisigd waren, zei smalend tegen Hem: ‘Ben jij de Messias? Red dan jezelf en ons erbij!’ Maar de ander wees hem terecht: ‘Heb zelfs jij geen ontzag voor God, nu jij ook deze straf ondergaat? In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende loon. Maar Hij heeft niets verkeerd gedaan.’ Daarop zei hij: ‘Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt.’ Hij zei tegen hem: ‘Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.” (Lc 23, 39-43)

Wanneer wij als pelgrims aan de voet van Golgotha de Basiliek van het Heilig Graf betreden, herleven wij bij het Lege Graf het lijden dat U voor ons hebt doorstaan. Tijdens de uren van Uw lijden aan het kruis bevinden wij ons bij de vrouwen en de apostel Johannes. Wij kijken naar U en horen Uw laatste woorden. Dames en Ridders, onze zending bestaat erin om deze schat in ons hart te bewaren en deze in onze omgeving uit te stralen. U toont ons dat het niet onze deugdzame daden zijn die ons zullen redden, maar het geloof en de oneindige barmhartigheid, de onvermoeibare vergevingsgezindheid waarvan U getuigde ten aanzien van de Heilige Dismas (de “goede” rover) en van wie wij hopen hem eens te mogen ontmoeten. Wij danken U voor de herders van het Gods volk die ook vandaag uw barmhartigheid blijven tonen. Wij bidden U voor Paus Franciscus die in deze periode blijft oproepen tot meer pastorale creativiteit, nu wij geen toegang meer hebben tot de sacramenten. Bescherm onze grootprior, onze priors en onze priesters en geef hen de bezieling van Uw Heilige Geest om ons door deze duistere tijden heen te leiden.

Onze Vader…

Twaalfde statie – Jezus sterft aan het kruis

“Toen Jezus van de wijn gedronken had, zei Hij: ‘Het is volbracht.’ Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest.” (Joh 19, 30)

U gaf de geest. Uit uw doorboorde hart vloeide bloed en water, bron van Leven voor mij, voor ons. Ik draag de insignes op mijn mantel die naar Uw vijf wonden verwijzen en ik herinner mij dat dit insigne mij van Uw lijden bewust maakt. Hoe kan ik getuige zijn van de vruchtbaarheid van Uw wonden? Zijn wij ons als Ridders en Dames voldoende bewust van het engagement dat we hebben aangegaan en leven we wel in volle samenhang met dit grote liefdesmysterie? Terwijl Pasen steeds dichterbij komt, kijken we ernaar uit om Uw Heilige Geest in ons gebed te mogen ontvangen. Deze Geest zet ons aan om niet alleen onze broeders en zusters in het Heilig Land te beminnen en te helpen, maar alle mensen waar dan ook in onze liefde te betrekken. Wij bidden U, Heer Jezus, zend ons uw verlichtende geest zodat wij via onze liefdeswerken vanaf nu kunnen participeren aan het trinitaristische leven met de Vader. In Uw aanwezigheid verliest onze nacht zijn duisternis!

Onze Vader…

Dertiende statie – Jezus wordt van het kruis afgehaald

“Toen het avond was geworden – het was voorbereidingsdag, dit wil zeggen de dag vóór de sabbat – durfde Jozef van Arimatea, een vooraanstaand lid van de raad, die zelf ook leefde in de verwachting van het koninkrijk van God, het aan om naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. Hij kocht een linnen doek en nam Hem van het kruis af.” (Mc 15, 42-43, 46a)

Het voorbeeld van Jozef van Arimatea, een toenmalige notabel, kan ons inspireren. Wij bewonderen zijn moed en zijn edelmoedigheid. Hij was het die het kwaliteitsvol linnen kocht, de heilige lijkwade, die tot op onze dagen van Jezus’ Passie getuigt. Bidden wij dat wij, net als Jozef, vandaag nog de durf hebben om bij te dragen tot de verering van Uw Lichaam. Wij kunnen dat doen ten aanzien van alle mensen die in het Heilig Land en in het ambtsgebied van het Latijns Patriarchaat nu tijdens deze pandemie nog méér te lijden hebben dan anders. Wij denken heel in het bijzonder ook aan de oudere mensen, overal ter wereld, die in alle eenzaamheid moeten sterven en ten gevolge van de coronacrisis een christen uitvaart moeten ontberen. Wij vertrouwen u hun ziel toe en vragen U, oh Jezus, om hen in het Paradijs te verwelkomen. Wij bidden U ook voor de families van de slachtoffers, die hen in hun laatste ogenblikken niet konden terzijde staan. Wij danken U Heer, dat U het goddelijk vaderschap en Uw oneindige Liefde voor elk van ons hebt geopenbaard. Wij zijn samen, zowel de levenden als de doden, lid van de gemeenschap van de heiligen.

Onze Vader…

Veertiende statie – Jezus wordt in het graf gelegd

“Het was voorbereidingsdag en de sabbat zou aanbreken. De vrouwen die met Hem uit Galilea waren meegekomen, waren Jozef gevolgd. Ze zagen het graf en hoe zijn lichaam erin werd gelegd. Toen gingen ze naar huis en maakten kruiden en balsem klaar. Op de sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.” (Lc 23, 54-56)

Heer, het lijkt alsof de tijd bleef stilstaan vanaf het moment dat U in het graf werd gelegd. De tijd werd opgeschort, er was niets meer van tel. Wij ervaren dit ook een beetje tijdens deze vastentijd, nu wij voor het grootste deel bij onszelf geïsoleerd zitten en van alle mogelijkheden tot nieuwe projecten verstoken blijven. Maar wanneer we naar de daden kijken van de vrouwen die u volgden, beseffen wij dat er nog tal van solidaire acties mogelijk blijven. Zij maakten de kruiden en de balsems klaar. En wij… welke voorbereidingen treffen wij? Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf, wij willen tijdens dit menselijk drama niet zomaar de armen laten hangen. Laten wij allen, waar wij ons ook bevinden, daden van hoop stellen, laten wij het geloof verspreiden dat er steeds een nieuwe morgen komt. Tijdens de ridderwake, toen wij in de Ridderorde werden opgenomen, hebben wij symbolisch het zwaard ontvangen. Wij mogen niet vergeten dat het hier om het zwaard van de Heilige Geest gaat, dit wil zeggen om het Woord van God (Ef 6, 17). Help ons Heer, Uw Evangelie, Uw levend Woord, in praktijk te brengen.

Onze Vader… 


Vastenboodschap van de Grootmeester! SPGM5

 

27 mei 2020 2020 door LdS

ROME – Hier volgt de vastenboodschap van Kardinaal Filoni, Grootmeester van onze ridderorde

Vastenboodschap - 2020

De vasten is een speciaal moment voor alle leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Het is de periode die ons dag na dag meevoert naar het Mysterie van het Kruis, van het Graf naar de Verrijzenis van Christus. Het Graf staat symbool voor het einde van het leven van Jezus, maar de ontdekking van het Lege Graf staat symbool voor het feit dat Christus is teruggekeerd naar het glorievolle leven, waar, mannen en vrouwen, volgelingen van de Heer, Hem verrezen en leven zullen ontmoeten.

Deze periode is ons dan ook bijzonder dierbaar. Het is mijn wens dat elkeen onder ons hiervan zou profiteren om over de betekenis van ons lidmaatschap van de Ridderorde van het Heilig Graf na te denken.

De oprichting van de Orde beantwoordt aan het verlangen om bekwamen mannen en vrouwen aan te trekken die willen meewerken aan een nobel doel dat alle christenen van alle tijden nauw aan het hart ligt: hulp verlenen aan het Heilig Land en zijn culturele, spirituele en sociale instellingen, dienst verlenen aan de Kerk en de christen gemeenschappen die daar leven in respect voor de fundamentele rechten van de mens en zo de dialoog in de verscheidenheid willen bevorderen en zich voor de vrede willen engageren. Jezus herinnert er ons aan dat zij die werken aan de vrede kinderen van God zullen genoemd worden (cfr. Mt 5, 9). Deze deugd die de weerspiegeling is van ons ideaal gaat ons allen aan en wil ons in alle ernst engageren. Ze vormt tegelijk onze criteria om te vergelijken en te oordelen.

Wat ons lidmaatschap van de Orde betreft, gaat het niet zomaar om ons verlangen erbij te horen. Dat volstaat niet. Het is noodzakelijk dat elk lid waardigheid vertoont en de juiste attitude aan de dag legt om er deel vanuit te maken. In de grond moet men stellen dat – eerder dan onze beschikbaarheid – er vooral een roeping tot dit lidmaatschap moet aanwezig zijn. De aanstelling van een dame of ridder komt immers effectief vanuit de autoriteit van de Kerk. Ze is niet het gevolg van enig sociaal statuut of uit een of ander familiaal geslacht. Ze ontstaat vanuit de maturiteit van meelevende christenen die hun bijdrage willen leveren voor het welzijn van het Heilig Land. Dit is het land van Jezus onze Verlosser die Zijn aanwezigheid, Zijn woord en Zijn offer is geheiligd.

Daarom wens ik bij deze gelegenheid dat ieder van ons zou nadenken over de wijze waarop hij of zij kan bijdragen om van onze Orde een instelling te maken die in staat is om haar doelstellingen te bereiken.

Ieder van ons moet voelen of wij dat laatste ter harte nemen. Men moet voelen – en dit wars van elke verlangen naar perfectionisme – of de Orde weldegelijk “mijn orde” is en wel in die mate waarin men de gulheid, de vriendschap en de achting in zich draagt. Ik zou zelfs stellen dat het lidmaatschap van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem in ieder van ons een soortgelijke verbijstering in zich draagt zoals eens Maria Magdalena en de leerlingen voor het lege graf en daarna bij de ontmoeting met de verrezen Heer beleefden. Dit bezorgde hen immers een immense vreugde.

Ik dring erop aan dat het gebed altijd een voorname plaats in het leven van de Dames en Ridders mag innemen. Dit brengt ons, net als de naastenliefde, immers steeds dichter bij Christus. Dit is immers de ware roeping van elke christen. De vrijgevigheid ontspruit immers uit de overtuiging om zorg te dragen van zichzelf om tevens ook de anderen te helpen. Ik hoop dat deze overwegingen ons tijdens deze vasten mogen begeleiden naar een Zalig Paasfeest. Het is de weg die door de Kerk ten bate van onze heiliging werd ingesteld.

Een goede vastentijd.

Fernando Cardinal Filon

vertaling: Luk De Staercke 


De jongerengroep van de Landscommanderij in Brugge

 

10 december 2019 2019 door LdS

BRUGGE – De jongerengroep van de Belgische Landscommanderij trok op zaterdag 30 november 2019 voor haar tweede studiedag over de sacramenten naar Brugge. Deze studiedag was gewijd aan het Sacrament van de Eucharistie. Hier volgen enkele korte echo’s van deze prachtige dag.

De eerste spreker van de dag was Mgr. Lode Aerts, Bisschop van Brugge. Hij koos ervoor om een technisch punt uit de liturgie te behandelen, met name de offergave van brood en wijn bij het begin van de eigenlijke Eucharistische liturgie. Hij beschouwde dit zowel vanuit een doorgrond theologisch als vanuit pastoraal standpunt en slaagde erin om dankzij zijn enthousiasme en zijn gedrevenheid dit toch wel vrij moeilijke thema voor iedereen zeer toegankelijk en begrijpelijk te maken.

De H. Mis in de Basiliek van het Heilig Bloed werd voorgegaan door Mgr. Aerts, in concelebratie met de rector van de basiliek. Tijdens deze eucharistieviering waarin de H. Andreas plechtig werd herdacht, kregen de jongeren het gezelschap van de edelen van de Broederschap van het Heilig Bloed. Aan het einde van de H. Mis mochten de jonge ridders en dames, samen met hun vrienden de kostbare reliek van het Heilig Bloed vereren.

De tweede spreker, Baron Jean-Pierre van Zuylen van Nyevelt koos ervoor zijn prachtige stad aan de deelnemers voor te stellen. Hierbij werd zowel aandacht aan de architectuur als aan het historisch kader geschonken en dit heel particulier vanuit het oogpunt van de Eucharistie. Hij trok met de jongeren langs de belangrijkste plaatsen van Brugge (basilieken, kathedralen, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, straten en beeldhouwwerken …). Deze aangename wandeling onder een deugddoende zon, voerde de deelnemers gedurende een drietal uur door het historische hart van Brugge en bracht hen zo tot aan het begijnhof. Samen met de religieuzen zongen zij de vespers in de kapel van het begijnhof en maakten zo de symbolische intrede in het nieuw kerkelijk jaar.

Dhr. Jacques Galloy bracht als derde spreker een presentatie van de Eucharistische Aanbidding en dit zowel in de historische als de actuele context. Hij belichtte dit vanaf de visioenen van de Heilige Juliana van Cornillon tot de huidige Wereld Sacramentsdagen. Vanuit een zeer persoonlijk getuigenis maakte hij de deelnemers deelgenoot aan het groot belang van de Eucharistische Aanbidding in zijn eigen leven. Een lange gedachtewisseling met de deelnemers vormde een mooie afsluiting van de prachtige dag.

Wij spreken dan ook onze oprechte dank uit aan het adres van E.H. Edouard van Maele en dhr. Peter Broos die de organisatie van deze studiedag op zich hadden genomen.

vertaling: Luk De Staercke 


Een nieuwe Grootmeester voor de Ridderorde

 

10 december 2019 2019 door LdS

ROME – Paus Franciscus heeft op zondag 8 december 2019 Kardinaal Fernando Filoni tot Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem benoemd. Wij wensen de kardinaal met zijn benoeming van harte te feliciteren.

Fernando Filoni werd op 15 april 1946 in Manduria geboren. Hij is een Italiaanse kardinaal van de Rooms Katholieke Kerk en was voorheen eerst Apostolische Nuntius voor Irak en Jordanië, later werd hij Nuntius op de Filippijnen. Vanaf mei 2011 was hij Prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de volkeren.

Als aartsbisschop in dienst van de diplomatie van het Vaticaan

Op 15 april 1946 werd Fernando Filoni in de regio Apulië geboren, meer bepaald in Manduria in de provincie Tarente. Hij trad in het seminarie en behaalde in 1978 onder Professor in het diocees Nardo Tarisco Bertone een doctoraat in de Filosofie en het Kerkelijk Recht. Op 3 juli 1970 werd hij tot priester aangesteld.

Later werd hij lid van de diplomatische diensten van het Vaticaan. Op 17 januari 2001 werd hij Apostolische Nuntius voor Irak en Jordanië en kreeg hij de titel van Aartsbisschop-Titularis van Volturno. Op 19 maart van datzelfde jaar werd hij door Paus Johannes-Paulus II zelf tot bisschop gewijd.

Mgr. Filoni bekleedde deze delicate functie gedurende de Irak-oorlog en was zelfs gedurende enige tijd de enige overblijvende diplomaat in Bagdad. Op 25 februari 2006 werd hij naar de nuntiatuur op de Filippijnen overgeplaatst.

Een korte tijd later – op 9 juni 2007 – riep Paus Benedictus XVI hem naar de Curie terug en stelde hem aan tot Substituut voor Algemene Zaken op het Staatssecretariaat. Op 30 oktober van datzelfde jaar werd hij voor vijf jaar benoemd tot consultant bij de Congregatie voor de Geloofsleer en op 27 november werd hij lid van de Pauselijke Raad voor de Pastoraal bij Migranten en Ontheemden. Op 10 mei 2011 werd hij als opvolger van Kardinaal Ivan Dias, die met pensioen ging, Prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren.

Curiekardinaal

Op 18 februari 2012 verleende Paus Benedictus XVI hem de titel van kardinaal en werd hij Kardinaal Diaken van de Nostra Signora di Coromoto in San Giovanni di Dio. Op 27 oktober werd hij door de paus tot lid van de pontificale Raad voor de Interreligieuze Dialoog benoemd.

Op 8 december 2019 volgde Mgr. Filoni Kardinaal Edwin O’Brien op als Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.

Bron: Wikipedia

vertaling: Luk De Staercke 


Wensen aan een honderdjarige

 

20 november 2019 2019 door LdS

WOLUWE – Barones Donald Fallon, ouderdomsdeken van onze Landscommanderij, vierde haar honderdste verjaardag.

Mevrouw Ghislaine PIERPONT werd op 2 oktober 1919 in Luik geboren. Zij huwde in 1941 met Baron Donald Fallon en werd in 1978 in de Ridderorde van het Heiig Graf van Jeruzalem opgenomen. Zij promoveerde in 1985 tot commanderijdame en in 1987 tot Commanderijdame met ster.

Op initiatief van Kanselier Sibille trok een afvaardiging van de Raad samen met de penningmeester naar de jarige om haar de felicitaties vanwege de leden van de Landscommanderij over te maken en haar een icoon van Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, van de hand van Mevr. Yolande Denneulin te overhandigen.

Zo mochten wij dit jaar voor de tweede maal in onze landscommanderij een honderdjarige vieren. In februari viel deze eer immers aan dhr. Luc Gaillard te beurt.

Ook de WEB-ploeg houdt eraan om aan de jarige onze welgemeende en hartelijke gelukwensen over te maken en wensen haar nog “ad multos annos” toe! 


Jordanië 5 – België 1…

 

20 november 2019 2019 door LdS

WASSIEH – Het voetbalteam van onze Landscommanderij moest in de voetbalploeg van het College van Wassieh te Jerak (Jordanië) zijn meerdere erkennen, zij het dat dit toch met de nodige verve en elegantie is gebeurd.

Ons voetbalteam onder leiding van confrater Constantin le Fevere de ten Hove, leverde een onverhoopte prestatie tegenover de beste spelers van de “Latin Patriarchate High School” van Wassieh. Het is vanzelfsprekend dat dit team, wiens spelers een perfecte kennis hebben van het terrein en het best met de klimatologische omstandigheden vertrouwd zijn, met de beste kaarten aan de aftrap verschenen…

Het enige Belgische doelpunt werd net voor het rustsignaal door Aymeric le Fevere de ten Hove gescoord. De bijzonder knappe prestatie van onze doelman, Charles-Antoine Uyttenhove, werd ook door de spelers van het Jordaanse team als heel knap beschouwd.

Een honderdtal jonge Jordaanse supporters aan de kant van het veld begon zelfs spontaan de ploeg van de Belgische Landscommanderij met de strijdkreet “Belgica” “Belgica” aan te moedigen terwijl ze wild met de Belgische vlag zwaaiden.

Alle spelers (en speelsters) vonden heel wat genoegen in deze wedstrijd die in een geest van fairplay en kameraadschap werd betwist. Het terrein waarop de match werd gespeeld, werd overigens door de Ridderorde van het Heilig Graf gefinancierd.

Vertaling: Luk De Staercke 


Oproep om Jezus te volgen – Zomerboodschap van de Grootmeester

 

26 juli 2019 2019 door LdS

Nadat wij gedurende de Paastijd en met Pinksteren innerlijk door een overvloed van genade werden vernieuwd, brengt de liturgie ons weer terug naar “het gewone” van de tijd door het jaar. Zo voert ze ons vanuit Jeruzalem terug naar Galilea om er te luisteren naar de oproep om volgeling van Jezus te worden.

In de Bergrede nodigt Jezus ons uit te leven zoals hijzelf heeft geleefd. Bij Matheus vinden wij van hoofdstuk 5 tot 7 een portret van Jezus. Hij wil dit portret via de genade ook in ons leggen. Beginnende bij de Bergrede, die eigenlijk het DNA van de christen beschrijft, worden ons via onderrichtingen en aanwijzingen die in feite enkel door heiligen door middel van Gods dagdagelijkse gave van de genade kunnen volbracht worden.

De vieringen van de investituren en de regionale ontmoetingen met de landscommandeurs hebben mij het geruststellend bewijs geleverd van de diepe verering binnen de Orde ten aanzien van God en van het engagement voor de goede werken ten gunste van de christenen in het Heilig Land.

Laten wij hopen dat tijdens deze zomerdagen, wanneer ons dagelijks ritme wat vertraagt, wij wat meer tijd voor enige spirituele vernieuwing kunnen vrijmaken. Misschien kunnen wij via ons lijstje van zomerlectuur ook wel dagelijks enige minuutjes voor het lezen van het Nieuwe Testament reserveren of voor een bezinnend moment over de Bergrede die enige inspiratie kan bieden voor ons gebed?

Edwin Cardinal O’Brien
Zomer 2019

Vertaling: Luk De Staercke 


Investituur 2019

 

26 juli 2019 2019 door LdS

BRUSSEL – Kardinaal Edwin O’Brien, Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, ging op 15 juni l.l. voor in de investituur van zeven dames en ridders voor de Belgische Landscommanderij.

Het ritueel van de Investituur

Na een lange processie tijdens dewelke de hymne “Lauda Jerusalem” werd gezongen, begroette de Kardinaal de aanwezigen in de kerk waarna het Veni Creator werd aangeheven. Vervolgens verleende hij de ridderslag aan vier ridders en werden drie dames in de ridderorde opgenomen.

Dokter Paul BEX
Maître Géry Jörgen LEFEBVRE
Professor Jörgen VIJGEN
De Heer Frank Foulon
Madame Diana COSEANO
Madame Véronique MIHAIL
Professor Anne DE PAEPE

Nadien begaven de geestelijken zich opnieuw naar de sacristie om er hun koormantels af te leggen en zich met de liturgische gewaden voor het vieren van de Eucharistie te bekleden.

H. Mis ter ere van de Heilige Geest

De Votiefmis ter ere van de Heilige Geest werd voorgegaan door Kardinaal O’Brien in concelebratie met Mgr. Jean Kockerols, Grootprior, van de Belgische Landscommanderij en nog veertien andere priesters waaronder Mgr. Fabrice Rivet, vertegenwoordiger van de Apostolische Nuntius in België, Mgr. Hrvoje Skrlec, vertegenwoordiger van de Apostolische Nuntius bij de Europese Gemeenschap, en Mgr. Roberto Lucchini, Staatsecretaris van het Vaticaan.

Bij de voorbeden werd er in het bijzonder gebeden voor de vrede in het Heilig Land, alsook voor het herstel van onze Landscommandeur.

Het koor onder leiding van dhr. Laurent Fobelets wist op een meesterlijke wijze deze mooie viering op te luisteren.

Feestelijk middagmaal

Na de viering had in de Cercle Royal Gaulois in het Koninklijk Park te Brussel het feestmaal plaats. Een van de nieuwe ridders sprak bij deze gelegenheid in naam van zijn nieuwe confraters en medezusters een woord van dank uit ten aanzien van de Landscommanderij en van alle aanwezigen. Hij dankte in het bijzonder Grootmeester Kardinaal Edwin O’Brien voor zijn komst naar Brussel.

Vertaling: Luk De Staercke 


Ridderwake 2019

 

26 juli 2019 2019 door LdS

BRUSSEL – In overeenstemming met de oude traditie had op de vooravond van de plechtige investituur in de kapittelkerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning aan de Zavel een ridderwake plaats. Deze werd voorgegaan door Mgr. Jean-Pierre Delville, Bisschop van Luik.

De ridderwake was in opeenvolgende delen opgesplitst.

Liturgie van het Woord

De ridderwake begon met een intense liturgie van het Woord. De betekenis hiervan is het engagement van de kandidaat-ridders en dames in het Woord van God te verankeren. De drie lezingen (Isaïs 54, 1-5; Efeziërs 6, 10-18 en Korinthiërs 8, 1-14) werden afgewisseld met psalmen die in dialoog tussen de kerkgemeenschap en cantor Peter Broos werden gezongen. Confrater Broos had voor de gelegenheid enkele prachtige melodieën gecomponeerd. Dit eerste deel werd afgesloten met een prachtig homilie van Mgr. Delville dat zich op twee delen van het evangelie toespitste (Mc 15, 33-47 en 16, 1-8), enerzijds de dood van Jezus en anderzijds de aankondiging van Zijn Verrijzenis.

Zegening van de eretekens en de mantels

Na het zingen van de litanie van alle heiligen (Gélineau) sprak Mgr. Delville over de eretekens en de mantels die door de ridders en de dames zullen worden gedragen de zegen uit.

Ondertekenen van de geloften

Conform de rituelen legden de kandidaat-ridders en dames vervolgens hun geloften af. Deze betreffen het engagement dat zij aangaan alvorens tot de Orde toe te treden. Elke kandidaat beloofde in het bijzonder “met alle krachten de christenen in het Heilig Land en het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem door middel van gebed, persoonlijk engagement en de nodige materiële en financiële middelen te ondersteunen…”

Daarna begaf de een na de ander zich naar het altaar om er de tekst van hun geloften te ondertekenen. Het koor onder leiding van dhr. Laurent Fobelets zong ondertussen a capella het lied van de geloften. Een gratievol moment.

Bevorderingen

De Landscommanderij sprak vervolgens haar dank en waardering uit voor enkele leden die zich op een of andere wijze maar steeds heel discreet door hun dienstbaarheid voor de Orde en de christenen in het Heilig Land wisten te onderscheiden. Het betrof:
Monsieur Baudouin DERRIKS (Chevalier Grand-Croix)
Baron Jean-Pierre van ZUYLEN van NYEVELT (Grootofficier)
Docteur Bernard ARS (Commandeur)
Maître Olivier de CLIPPELE (Commandeur)
Monsieur Michel de LANTSHEERE (Commandeur)
Madame Sabine de CLIPPELE (Dame de commanderie)

Aanbidding van het Heilig Sacrament

Deze ingetogen ridderwake werd met de Aanbidding van het Heilig Sacrament besloten.

Vertaling: Luk De Staercke 


E.H. Edouard van Maele tot kerkelijke ceremoniarius aangesteld

 

1 juli 2019 2019 door LdS

BRUSSEL – Kardinaal O’Brien, Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, heeft E.H. Edouard van Maele aangesteld tot kerkelijke ceremoniarius van de Belgische Landscommanderij. E.H. van Maele wordt aldus de opvolger van Kanunnik Felix Rijcken.

Pastoor Edouard van Maele werd op 29 februari 1972 geboren te Knokke. In 1996 werd hij tot priester gewijd en aangesteld tot onderpastoor in Brugge (Sint-Pieters-op-den-Dijk). Later werd hij pastoor in Ruddervoorde en momenteel is hij pastoor te Beernem waar hij de verantwoordelijkheid draagt voor vijf parochies. In 2015 werd hij lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Hij is een getalenteerd orgelist en pianist.

Wij wensen onze nieuwe kerkelijke ceremoniarius bij deze een vruchtbaar mandaat toe en danken hem van harte voor de bereidwilligheid waarmee hij deze mooie en belangrijke zending heeft aanvaard.

Vertaling: Luk De Staercke 


Israël/Palestina: de katholieke hoogwaardigheidsbekleders van het Heilig Land presenteren “een nieuwe weg”

 

1 juli 2019 2019 door LdS

JERUZALEM – De katholieke hoogwaardigheidsbekleders van het Heilig Land betreuren de impasse die de Israëlisch/Palestijnse situatie kenmerkt. Om een rechtvaardige en duurzame vrede te bewerkstelligen is een nieuwe kijk op dit land noodzakelijk.

In een uitgebreid communiqué betreuren de katholieke hoogwaardigheidsbekleders van het Heilig Land de impasse die de Israëlisch/Palestijnse situatie kenmerkt. Er dringt zich dan ook een fundamentele visie op om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken.

Deze vaststelling smaakt eens te meer heel bitter. “De recente ontwikkelingen in de Israëlisch/Palestijnse situatie”, “het permanent verlies aan mensenlevens”, “de onbekwaamheid van de internationale gemeenschap om het internationaal recht te laten naleven” dat alles leidt steeds meer tot een groter extremisme en tot een groeiende discriminatie. Dit stelt de Raad vast die de katholieke bisschoppen groepeert die de jurisdictie in het Heilig Land uitoefenen. “Zelfs zij die zich vroeger als behoeders van de democratie en promotoren van de vrede presenteerden, zijn stilaan op een actieve manier aan het conflict gaan participeren,” vervolgen zij in hun communiqué.

Deze vaststelling doet ons logischer wijze de vraag stellen of het vredesproces ooit wel vanuit enige zin voor rechtvaardigheid en goede wil was geïnspireerd. Vanaf het begin stelden velen in Israël en Palestina vast dat hun leven ondraaglijk was geworden. De ballingschap, de toevlucht tot geweld en het onafwendbaar verlies aan alle hoop, zijn dan ook de directe gevolgen van een situatie die steeds meer onhoudbaar is geworden.

Gelijkheid als voetstuk van een rechtvaardige vrede

Zo werd de belofte op vrede niet gehouden. Zo groeide de voorbije jaren de verdrukking, de corruptie en het demagogisch discours. Daarom voelden de katholieke hoogwaardigheidsbekleders de plicht om “een nieuw geluid” te laten horen, om voor dit land en de twee volkeren die er leven “een nieuwe visie” te ontwikkelen. En bovenal willen zij de nadruk leggen op het feit dat Israëli’s en Palestijnen broeders en zusters in de grote mensheid zijn. Ze zijn broeders en zusters die in staat moeten zijn om in gelijkheid van rechten en plichten samen te leven. “Dit is niet zomaar een droom, maar een krachtige grondslag voor een visie die onze voorouders en onze profeten hebben geïnspireerd,” stellen de auteurs van dit communiqué.

De kerkleiders verzekeren dat zij zich aan de zijde van de bewoners van dit versnipperd en verscheurd land scharen. Zij zien dat de twee-staten-oplossing eigenlijk geen oplossing heeft gebracht. Om uit de impasse te raken die enkel maar tot haat en oorlog heeft geleid, willen zij op zoek gaan naar een weg naar een nieuw leven in dit land, een weg die gebaseerd is op de principes van liefde en gelijkheid. “Gelijkheid draagt inderdaad de fundamentele voorwaarden in zich om tot een duurzame en rechtvaardige vrede te komen,” stelt het communiqué heel uitdrukkelijk.

Bruggen van Liefde bouwen

Het communiqué wordt besloten met een plechtige oproep aan alle christenen in Israël en Palestina om zich bij de Joden, moslims en druzen aan te sluiten die deze idee delen om samen “bruggen van respect en van Liefde” te bouwen.

Het communiqué van de katholieke hoogwaardigheidsbekleders in het Heilig Land kwam er enkele dagen vóór de voorstelling van een nieuw vredesplan voor de regio die onder de regie van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president, tot stand kwam. Dit vredesplan dat de verwarring nog verder zal stimuleren, werd bij het einde van de Ramadam eind juni, ontplooid.

Voor de Franstalige tekst van het communiqué: klik HIER

Bron: Vaticannews.va

Vertaling: Luk De Staercke 


Bezinningsweekend voor de kandidaat-ridders en dames in Maredsous

 

1 juli 2019 2019 door LdS

MAREDSOUS – Zeven kandidaat-leden voor de Belgische Landscommanderij van de Ridderode van het Heilig Graf van Jeruzalem trokken zich tijdens het Pinksterweekend in de benedictijnerabdij van Maredsous terug om er samen de retraite te beleven als voorbereiding op hun intrede in de Ridderode op zaterdag 15 juni l.l.

De retraite van de kandidaat-ridders en dames is niet zomaar een statutaire verplichting. Het betekent in de eerste plaats een bijzondere vreugde en een unieke gelegenheid om samen met diegene met wie men in de Orde op pad zal gaan in een ingetogen en tegelijk heel vriendschappelijke sfeer het bijzonder kader van de Landscommanderij te leren kennen.

De organisatie was in handen van Kommandant o.r. Benoît Sibille, kanselier van de Landscommanderij. Voor de spirituele inhoud stond E.H. Jean-Pierre Claeys Bouuaert in. Hij is medewerker aan de palliatieve afdeling van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas te Gent.

In een uitstekende sfeer bestudeerden de kandidaten onder meer de teksten die tijdens de ridderwake op vrijdag en tijdens de investituur op zaterdag aan bod zouden komen. De kandidaten kregen tevens de kans om de H. Mis van Pinksterzondag samen met de monniken in de Sint-Benedictusbasiliek van de abdij te vieren. Deze eucharistie werd voorgegaan door Dom Lorent osb, de vader abt van de abdij.

Laten wij samen bidden dat Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina de nieuwe ridders en dames onder haar bijzondere bescherming mag nemen!

Vertaling: Luk De Staercke 


Gaudet Mater Ecclesia: zeven nieuw leden voor de Belgische Landscommanderij

 

19 juni 2019 2019 door LdS

BRUSSEL – Op zaterdag 15 juni mocht de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem zeven nieuwe leden in haar rangen verwelkomen.

Zij komen allen uit andere horizonten, zijn sterk verschillend van leeftijd en kunnen op heel verscheiden ervaringen en expertises terugvallen. Maar zij vinden elkaar perfect in hun liefde voor het Heilig Land en in hun dienstbaarheid aan de christen broeders en zusters die in dit moorddadig gebied leven.

Laten wij ons gebed tot Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina richten. Dat zij zou waken over de nieuwe Ordeleden en over hun plechtig engagement dat zij op 15 juni 2019 uitspraken. De nieuwe ridders en dames wisten zich tijdens de H. Mis omringd en gesteund door de warme aanwezigheid van zoveel leden van de Belgische Landscommanderij. Deze viering werd voorgegaan door Kardinaal O’Brien, Grootmeester van de Orde.

Eerlang zullen reportages, video’s en foto’s op de bladzijden van onze website verschijnen.

Vertaling: Luk De Staercke 


Echo’s van de bijeenkomst van de Europese landscommandeurs te Rome

 

19 juni 2019 2019 door LdS

ROME – Op 11 en 12 juni kwamen de Europese landscommandeurs samen in het Palazzo della Rovere te Rome. Daar is de zetel van de Ridderode van het Heilig Graf van Jeruzalem gevestigd. Deze vergadering had plaats in aanwezigheid van Kardinaal Edwin O’Brien, Grootmeester van de Orde.

Ten uitzonderlijke titel bleef de Gouverneur-Generaal, LeonardoVisconti di Modrone, afwezig tengevolge van zijn hospitalisatie na een kwalijke val. Daardoor werden de werkzaamheden van deze jaarlijkse ontmoeting voorgezeten door de Vice-Gouverneur-Generaal voor Europa, Z.E. Jean-Pierre de Gluts. De tweedaagse verliep in een broederlijke sfeer.

Tijdens deze samenkomst gaf Sami El-Yousef, Directeur van de Administratie van het Latijns Patriarchaat in Jeruzalem, een voorstelling van de algemene situatie in het Heilig Land en van de lopende projecten in de prioritaire domeinen onderwijs en opvoeding, humanitaire hulp en pastoraal.

Buiten de vergadersessies en de algemene vergadering hebben de landscommandeurs onderling nog heel wat informatie uitgewisseld in het kader van geografisch georganiseerde ontmoetingen.

Uit hun verslagen bleek het belang dat zij hechten aan de nauwe banden met het Grootmeesterschap om de coördinatie van de giften ten voordele van het Heilig Land te optimaliseren, alsook om het verlangen van tal van jongeren om tot de Orde toe te treden te vereenvoudigen. De spirituele zending van de jongeren werd hierbij sterk onderlijnd.

Ook werd de aanstelling van de Vice-Gouverneur voor Latijns-Amerika aangekondigd. Het betreft Z.E. Enric Mas die eerlang zijn mandaat als Landscommandeur van Oost-Spanje zal beëindigen.

De landscommandeurs dankten ook hartelijk Père John Bateman, secretaris van de Grootmeester, wiens functies ten einde lopen en zij verwelkomden zijn opvolger Père Maxim Baz die op het einde van de maand juli deze taken zal overnemen.

Bij zijn begroeting op het einde van de ontmoeting drukte de Grootmeester de wens uit dat de Gouverneur-Generaal snel volledig zou mogen genezen zijn.

Vertaling: Luk De Staercke 


Een nieuwe secretaris voor de Raad van de Belgische Landscommanderij

 

19 juni 2019 2019 door LdS

BRUSSEL – Het Grootmeesterschap heeft aan de Belgische Landscommanderij het “nihil obstat” overgemaakt en haar waardering uitgesproken bij de aanstelling van Ridder Damien de Laminne de Bex als secretaris van de Raad van de Landscommanderij.

Dhr. Damien de Laminne de Bex is op 28 juni 1957 in Schaarbeek geboren. Hij is Licentiaat in de Rechten en Ere Reserve-Commandant. Vanaf 1983 versterkte hij de rangen van DKV Belgium waar hij zowat zijn volledige professionele loopbaan heeft volgemaakt. Hij beëindigde zijn carrière als Secretaris-Generaal. Hij vervulde tal van belangrijke functies bij de organisaties ASSURALIA, FAMU en ACAM. Hij is tevens uittredend voorzitter 2018-2019 van de Rotary Club Namur Citadelle die destijds heel actief onze bedevaarders heeft gesteund die met de fiets naar het Heilig Land zijn getrokken om op die manier fondsen te verzamelen voor de kindercrèche de Heilige Familie in Bethlehem. Momenteel is hij voorzitter van het Rode Kruis voor de Provincie Namen.

In 1984 trad hij in het huwelijk met Gravin Gwennolée du Parc Locmaria. Zij hebben vier kinderen en wonen in Bolinne-Harlue, bisdom Namen.

In juni 2018 trad hij toe tot de Orde.

Hij vervangt vanaf 14 juni 2019 dhr. Christophe DEFOSSA als secretaris van de Raad die gevraagd heeft omwille van persoonlijke redenen van zijn functie ontheven te worden.

Vertaling: Luk De Staercke 


Een nieuw Raadslid voor de Belgische Landscommanderij

 

19 juni 2019 2019 door LdS

BRUSSEL – Het Grootmeesterschap heeft aan de Belgische Landscommanderij het “nihil obstat” overgemaakt en haar waardering uitgesproken bij de aanstelling van dhr. Peter Nédée als lid van de Raad van de Landscommanderij.

Dhr. Peter Nédée werd op 20 april 1949 in Mortsel geboren en is wisselagent. Hij is Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van het Directiecomité van “Nédée & Co” en van “Nédée & Co Luxemburg”. In 1974 trad hij in het huwelijk met Mvr. Rita Deckers, Dame bij de Ridderorde. Zij hebben twee kinderen en wonen in Antwerpen.

Peter is Kapelmeester van de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Lof bij de kathedraal van Antwerpen en hij is bovendien secretaris van de Gilde van Onze-Lieve-Vrouw-Lof. Hij is ook heel werkzaam in tal van sociale werken binnen zijn parochie, bij AMADE ANTWERPEN en AMADE BELGIE. Hij is tevens “Patron of Arts in the Vatican Museums”.

In juni 2015 trad hij toe tot de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.

Peter heeft zich reeds een tiental keer ten dienste gesteld als vertegenwoordiger van de Landscommanderij bij de plechtige investituren in het buitenland. Hij houdt hierbij de beste herinneringen over aan zijn ontmoetingen met gepassioneerde en boeiende Ordeleden in Europa en aan het ontdekken van diverse interpretaties van de fundamentele waarden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem.

In de Raad van de Belgische Landscommanderij volgt hij vanaf 14 juni dhr. Dominique EEMAN op die omwille van persoonlijke redenen gevraagd heeft om van zijn functie als lid van de Raad ontheven te worden.

Vertaling: Luk De Staercke 


Gelukkige verjaardag Zijne Emminentie

 

12 april 2019 2019 door LdS

ROME – Kardinaal O’Brien vierde zijn tachtigste verjaardag.

Om de video te bekijken
Klik HIER

Edwin O’Brien werd op 29 mei 1965 tot priester gewijd voor het aartsbisdom New York.

Van 1990 tot 1994 was hij rector van het Noord-Amerikaans Pauselijk College in Rome.

Op 6 februari 1996 stelde Paus Johannes Paulus II hem aan tot titulair bisschop van Thizica en tot hulpbisschop van New York. Zijn wijding ontving hij op 25 maart van datzelfde jaar van Kardinaal John Joseph O’Connor, de toenmalige aartsbisschop van New York. Amper een jaar later, op 7 april 1997, werd hij tot aartsbisschop coadjutor benoemd en op 12 augustus 1997 werd hij aartsbisschop van het Amerikaanse leger. Op 12 juli 2007 kreeg hij zijn overplaatsing naar de primaatzetel in Baltimore.

Paus Benedictus XVI riep hem op 29 augustus 2011 naar Rome waar hij tot Pro-Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem werd aangesteld. Paus Benedictus zou hem op 18 februari 2012 de kardinaalshoed verlenen met als kardinaalskerk San Sebastiano al Palatino.

Op 15 maart 2012, enkele weken na zijn aanstelling tot kardinaal, werd hij Grootmeester van de Ridderorde.

Naar aanleiding van de verjaardag van de Kardinaal Grootmeester maakte de Belgische Landscommandeur Jean-Pierre Fierens hem in naam van alle leden van de Belgische Landscommanderij zijn oprechte gelukwensen over. Hij stuurde hem tevens bijzondere woorden van dank, dit niet enkel omwille van zijn toewijding aan de Orde en aan het Heilig Land, maar tevens voor zijn voorbeeld als diepgelovig christen en als bron van inspiratie voor alle ridders en dames van de Orde.

vertaling: Luk De Staercke 


Vastenoverweging van Kardinaal O’Brien

 

26 maart 2019 2019 door LdS

ROME – Hieronder kan je de vastenoverwegingen lezen van Kardinaal Edwin O’Brien, Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Wij staan opnieuw voor onze jaarlijkse uitdaging: Hoe zal ik dit jaar zin geven aan de vastenperiode? Het is de psalmist die ons raad geeft: “Hou u met geen al te grote zaken onledig, zaken die onze draagkracht overstijgen.” Paus Franciscus herinnert er ons aan dat Jezus aan zijn leerlingen vroeg om op de kleinigheden, om op de kleine details te letten.
• dat de wijn op was op het feest
• dat er een schaap ontbrak
• dat de arme weduwe slechts een schamele penning kon gegeven
• dat men moest over reserve-olie beschikken om de lampen bij te vullen mocht de bruid te laat komen
• dat de leerlingen moesten nagaan hoeveel broden er voor handen waren

Wij worden niet opgeroepen om dagelijks wereldschokkende daden te stellen maar om gewone simpele dingen te doen, maar dan wel steeds in de Geest van Jezus. Ik wil graag enkele voorbeelden aanreiken:
• elke dag tien minuten stilte in acht nemen: “Wees stil en weet dat ik God ben”
• het Heilig Sacrament bezoeken, al is het misschien slechts kortstondig
• tijdens het gebed besef hebben van Gods schoonheid in de natuur
• het Nieuw Testament eens “afstoffen”
• thuis nog eens de lezingen uit de zondagsmis hernemen of wat vroeger naar de kerk gaan
• zich op een of andere manier inlaten met iemand die arm of eenzaam is
• aandacht geven aan het sacramentele in huis en in het gebed
• een dagelijks gebed met de echtgenoot en met het gezin (een hoekje als “huiskapel?”)
• proberen verstoorde relaties te herstellen, of het nu om deze van zichzelf of om die van anderen gaat
• een dagelijks gebed voor de leden van de Ridderorde die het moeilijk hebben

Je kan dat alles niet elke dag doen, kies er dan ook een paar uit en gaat stap voor stap verder. Je zal er bovendien zelf ook nog wel andere vinden, die beter bij uw levenswijze passen.

De raad van de Heilige Anselmus:
“Onbetekenende mens, neem even afstand van je dagelijkse bezigheden, laat even je drukke gedachten los. Stop met je door je zorgen en problemen in beslag te laten nemen en wees wat minder bezeten door je drukke taken en je vele werk. Maak eens wat tijd voor God en vertoef even dicht bij Hem.”

Ik wens u allen een mooie pelgrimstocht doorheen de vastentijd.

Kardinaal Edwin O’Brien, 6 maart 2019

Bron: oessh.va

vertaling: Luk De Staercke 


Een nieuwe geestelijke ceremoniemeester

 

21 maart 2019 2019 door LdS

BRUSSEL – Kardinaal O’Brien, Grootmeester van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, heeft E.H. Edouard van MAELE benoemd tot geestelijke ceremoniemeester van de Belgische Landscommanderij. Hij volgt Kanunnik Felix Rijcken op.

E.H. Edouard van Maele

E.H. Edouard van Maele is op 29 februari 1972 in Knokke geboren. In 1996 is hij tot priester gewijd. Hij werd eerst onderpastoor in Brugge (Sint-Pieters-op-den-Dijk) en vervolgens pastoor te Ruddervoorde. Heden is hij pastoor in Beernem waar hij de verantwoordelijkheid heeft over vijf parochies. In 2015 trad hij toe tot de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Hij speelt orgel en piano.

Wij wensen onze ceremoniemeester een vruchtbaar mandaat toe en danken hem van harte omdat hij deze mooie en belangrijke zending in de landscommanderij heeft aanvaard.

Kanunnik Felix Rijcken

Kanunnik Felix Rijcken werd op 4 oktober 1929 in Hamont geboren. Hij werd priester gewijd in 1957en was van 1958 tot 1966 prefect en leraar aan het Technisch Instituut te Waremme (Borgworm). Daarna werd hij prefect van het Technisch Instituut Heilig Hart in Maasmechelen waar hij tot 1973 bleef. Daarna werd hij aangesteld tot coördinator van de pastoraal in het secundair onderwijs van het bisdom Hasselt, een opdracht die hij tot 1995 zorgvuldig en met succes heeft vervuld.

Sedert 1992 was E.H. Rijcken titulair kanunnik aan de kathedraal van Hasselt en in 1995 werd hij aangesteld tot secretaris van het Vicariaat voor het Onderwijs van het gelijknamig bisdom. Hij was onder meer ook secretaris van de Commissie voor Oecumene en sinds 1970 trachtte hij als diocesane aalmoezenier de gezinsgroepen/END te bezielen.

Hij werd benoemd tot archimandriet van de Grieks-Katholieke, Melkitische Kerk van Galilea (Israël) en in deze hoedanigheid werd hij in 2001 in Haïfa gezegend. In 2002 werd E.H. Rijcken lid van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem en is ondertussen tot Grootofficier in de Orde gepromoveerd.

Hij is de verantwoordelijke uitgever van het driemaandelijks tijdschrift “Heilig Land”, uitgegeven door de vereniging “Vrienden van Galilea en het Heilig Land”, waarvan hij sinds 1992 voorzitter is. Ondertussen zijn reeds 220 nummers van dit tijdschrift verschenen.

Bij deze danken wij zeer hartelijk E.H. Kanunnik Rijcken om de bijzondere toewijding aan de landscommanderij en in het bijzonder voor zijn onbaatzuchtige inzet ten bate van het Heilig Land. Door middel van bezinningsweekends gaf hij aan de kandidaat-ridders en dames een sterk gewaardeerde vorming. Iets meer dan een derde van de huidige ridders en dames volgenden zijn boeiende referaten.

vertaling: Luk De Staercke 


In Memoriam

 

19 maart 2019 2019 door LdS

BRUSSEL – Op zaterdag 16 maart 2019 bad de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem tijdens een zeer stemmige eucharistieviering voor de in het voorbije jaar overleden leden van de landscommanderij. Deze viering werd voorgegaan door Mgr. Jean Kockerols, Grootprior van de landscommanderij.

De overleden leden wie in de gebedsintenties werden herdacht:

Monsieur Philippe Robin – Commandeur

Baron Henri Beyens – Chevalier

Monsieur André de Buck van Overstraeten – Chevalier

Monsieur Thierry van der Vaeren – Chevalier

Madame Didier Helleputte née Marie-Françoise Eeckhout – Dame de Commanderie

Madame François t’Serstevens née Claude du Bois d’Aische – Dame de Commanderie avec Plaque

Monsieur Philippe van der Vaeren – Chevalier

Monsieur (Yves) de Potter d’Indoye – Commandeur

Madame Arlette de Marneffe – Dame de Commanderie

Baron Verstraete (Marc) – Commandeur

Vicomte (Guy) van Zeeland – Chevalier

Graaf Paul le Grelle – Commandeur

Baron (Humbert) Pecsteen – Grand Officier

Princesse de Ligne, née Princesse Alix de Luxembourg – Dame de Commanderie

Kardinaal Godfried Danneels - Grand-Croix ; Ere Grootprior

Laten wij God om onze dierbare overleden bidden. Moge zij rusten in vrede. 


Ter ere van een honderdjarige

 

20 februari 2019 2019 door LdS

BUSSEL – De heer Luc Gaillard, ouderdomsdeken van onze Landscommanderij, mocht zijn honderdste verjaardag vieren.

De heer Luc Gaillard mocht recent zijn honderdste verjaardag vieren. In 1989 werd hij samen met zijn echtgenote Marguerite de Foere in de orde opgenomen. Ondertussen nam hij ook het peterschap op zich van E.H. Michel Gaillard.

Op initiatief van onze kanselier Benoît Sibille bracht een delegatie van de Raad onder leiding van de landscommandeur aan de jarige de felicitaties over vanwege alle leden van de Landscommanderij. Bij deze gelegenheid werd hem vanwege de Landscommanderij een icoon overhandigd van Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, ondertekend door Mw. Yolande Denneulin.

Met vreugde vertelde de Landscommandeur aan de honderdjarige, dat hij de ouderdomsdeken van de Landscommanderij is, terwijl de jongste onder de leden, dhr. Adrien Penna, net de leeftijd van 26 jaar heeft bereikt. Beide ordeleden weten zich evenwel, onafhankelijk van het leeftijdsverschil, rond ten minste één essentieel punt verenigd, met name hun passie voor het Heilig Land en de steun aan haar bewoners.

De ploeg van de Belgische Landscommanderij maakte aan dhr. Gaillard dan ook zijn oprechte felicitaties over en zegde hem: “ad multos annos”!

vertaling: Luk De Staercke 


Afsluiting van de vormingscyclus van de jonge ridders en dames van de Belgische Landscommanderij

 

14 november 2018 2018 door LdS

Gent – Het was in Gent dat een groep jongeren binnen de landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem in schoonheid een punt zette achter hun vormingscyclus 2018 met als thema “het zinvol vieren van de Eucharistie”.

We schrijven zaterdag 10 november wanneer de “bruis in het water” van de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem op het Sint-Pietersplein te Gent neerstrijkt. De jongere leden (-45 jaar) van de orde verzamelden zich in de International Club of Flanders voor het laatste deel van de studiereeks over de eucharistieviering. Het is immers zo dat de ridders en dames van de ridderorde een veelvoudig engagement aangaan. Daar is vooreerst natuurlijk de materiële en geestelijke steun die zij aan de christenen in het Heilig Land (Israël, Palestina en Jordanië) verlenen. Zij engageren zich eveneens tot bijstand en ondersteuning van hun lokale parochies en hun eigen diocees. Maar het behoort eveneens tot hun engagement om in het kader van de verdieping van hun geloof en hun geloofsleven hun kennis over het geloof, religie en liturgie te verruimen.

In dat kader hebben de jonge ridders en dames in 2018 een cyclus rond het thema “Eucharistie vieren” opgezet. De studiedagen hadden telkens in een ander diocees plaats en op zaterdag 10 november was het de beurt aan het bisdom Gent om als laatste gastheer te fungeren. Mgr. Jean-Kockerols, hulpbisschop van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel, vicariaat Brussel, en Grootprior van de Belgische Landscommanderij, zou deze laatste studiedag in de reeks leiden. Hij ging dieper in op het tweede deel van de eucharistieviering, met name de bereiding van het altaar, de offergaven, de prefatie en het eucharistisch gebed. Hij legde daarbij grote nadruk op de houding van de gelovige, iets wat naar zijn mening toch wel vaak wordt verwaarloosd. “Verheft uw hart – wij zijn met ons hart bij de Heer” maar vaak blijft iedereen gewoon zitten. Hoe kan iemand nu zijn hart verheffen wanneer het lichaam niet de minste opwaartse beweging maakt? Samen met alle engelen en heiligen zingen we het “sanctus”. Maar velen mompelen gewoon wat binnensmonds: “heilig, heilig, heilig”... Maar als er iets is wat we in de eucharistieviering uitbundig moeten zingen dan is het toch wel het “alleluja” en het “sanctus” .

Na het gezongen middaggebed in de O.L.V.-Sint-Pieterskerk en de lunch in de club, sloten we na het post-communio, dit is de manier waarop we de communie ontvangen, het studiegedeelte af met de zegen en de wegzending met als toevoeging nog een Marialied.

Gent is een stad aan en van het water. Het zou dan ook zonde geweest zijn om van de samenvloeiing van de Schelde en de Leie geen gebruik te maken. Dus namen we de taxiboot van aan de Blandijnberg richting Korenlei. We wandelden naar de Sint-Baafskathedraal voor een bezoek aan de bovenkerk, de crypte en het Lam Gods. Om 17 uur werden we ten huize van de bisschop van Gent; door monseigneur Luc Van Looy himself ontvangen met een kopje koffie en een heerlijk stuk (door de huishoudster) zelfgebakken appelcake. Nog even snel de eretrap op voor een glimp van de neogotische huiskapel en dan traditiegetrouw nog even tijd nemen voor een foto met monseigneur Van Looy.

Hierna vierden we samen feestelijk en plechtig de Eucharistie in de Sint-Jacobskerk. Mgr. Van Looy, Mgr. Kockerols en onze pastoor-deken Jürgen François concelebreerden samen de Mis en men zag dat het goed was. We zijn E.H. Deken in het bijzonder dankbaar voor zijn gastvrijheid in drie van zijn parochiekerken op één dag tijd.

Geestelijk gevoed door het Woord en het Lichaam van Christus, mocht ik als gastheer iedereen van harte uitnodigen voor een kaas- en wijnavond bij mij thuis in het Hotel Erasmus aan de Poel, in hartje Gent. Het is kenmerkend voor de ordeleden om samen te leren, te bidden, te geven, te eten en te drinken en ons zo over alle grenzen heen in vriendschap als broeders en zusters met elkaar verbonden te weten.

Peter Broos

(n.v.d.r.: het was ons bijzonder aangenaam om de afsluitende Eucharistieviering mee te kunnen beleven. Dit was voor ons evenzeer een moment van verdieping waarin we als “minder jonge” ridder en dame van de Orde mee konden genieten van dit inspiratievol moment. Alleen moest ik toch even aan het evangelisch verhaal van “de onwillige bruiloftsgasten denken”. Zovelen zijn uitgenodigd, zo weinig zijn er gekomen. En ik boog stilletjes het hoofd, bij de gedachte hoe vaak ikzelf als “onwillige bruiloftsgast niet op het appel aanwezig was! 


Een jonge vrouw aan het hoofd van de Zwitserse Landscommanderij

 

28 december 2018 2018 door LdS

Luzern – De Zwitserse Landscommanderij heeft op 12 mei 2018 tijdens prachtige ceremonieën in Luzern aan enkele nieuwe leden de investituur verleend. Tegelijk trad Dr. Donata Maria Krethlow Benziger in functie als Zwitserse landscommandeur. Ze is een universitair en in de derde generatie lid van de ridderode. Voorheen was zij reeds gedurende acht jaar kanselier. Een interview.

Heeft u een of andere vorm van roeping ervaren die u naar de Orde toe dreef? Welke waren de voornaamste beweegredenen om tot de Orde toe te treden?

Mijn intrede in de Orde lag in de lijn van een authentieke familiale traditie. Ik vertegenwoordig hier de derde generatie binnen de Orde en mijn echtgenoot is ook ridder. Het ware vuur van mijn passie is pas echt losgebarsten naar aanleiding van mijn eerste bedevaart naar het Heilig Land, vooral dan in de loop van de onderlinge gesprekken met de mensen die ik daar heb ontmoet.

Welk antwoord geeft u op de vraag: “Ik vind uw engagement in dienst van noodlijdende christenen volkomens lovenswaardig, maar waarom dat uniform? Gaat het hier niet om enig elitair gedrag?”

De Ridderorde van het Heilig Graf steunt op drie pijlers: geloof, naastenliefde en traditie. De mantel en de eretekens staan symbool voor een seculiere traditie. De ridders vormen de eerste klasse in de Westerse samenleving. De grondslag van de filosofie van het ridderschap ligt in de vier kardinale deugden zoals deze in de Griekse filosofie werden ontwikkeld en die later in de ethische doctrine van het christendom werden overgenomen. Het betreft de voorzichtigheid, de rechtschapenheid, de kracht en de matigheid. Daar zal ook in de toekomst wel niets wezenlijk aan veranderen. De hedendaagse ridders en dames moeten zich inspannen om deze idealen te belichamen. De mantel en de insignes zijn de uiterlijke tekens van deze innerlijke overtuiging die het ons mogelijk maakt om dagelijks via onze trouw aan de Kerk en de Heilige Vader ons geloof te bevestigen.

Is het oordeel van de eigen kinderen niet altijd meteen dwingend, het kan alvast toch een nuttige aanwijzing zijn. Wat denken uw kinderen van uw belangrijk engagement ten voordele van de Orde en de Kerk?

Ik citeer mijn zoon Emmanuel (19 jaar): “…Eigenlijk is dit niets nieuws…, wij kennen dit reeds van bij onze geboorte. Als baby namen onze ouders ons reeds mee naar de investituur. Overigens ik bracht de voorbije zes jaar door in de Abdij van Einsiedeln (als collegestudent), ik ben dus met de kerkelijke tradities vertrouwd.” Mijn dochter Sophia (16 jaar): “geniaal, ik kan je vergezellen naar het Grootmeesterschap in Rome en de nacht in Domus Sanctae Matthae?”

Indien u iets in de Orde blijvend zou willen bewaren/verdedigen, of indien u iets voor altijd zou willen veranderen, wat zou dit wel zijn?

De geestelijke ondersteuning die ons door onze priors wordt aangeboden moet op alle niveaus gevrijwaard blijven. Onze ridderorde onderscheidt zich in het bijzonder in het feit dat zij is opgericht vanuit een parallelle eigenschap tussen het lekendom en het priesterschap. De waardering van de spiritualiteit van elkeen in de schoot van onze uitgebreide communauteit is een wezenlijke taak, bovenop de steun aan de bedreigde christenen in het Heilig Land. Momenteel voel ik niet meteen enige noodzaak om belangrijke wijzigingen door te voeren. De Consulta zal wel aantonen wat voor veranderingen er zich mogelijks zouden kunnen opdringen, van welke aard dan ook.

De Zwitserse Landscommandeur heeft duidelijk de wind in de zeilen.

Interview door Benedikt Lüthi voor UNITAS 2017

vertaling: Luk De Staercke 


Onze jongeren vieren Sint-Niklaas in Lotharingen

 

11 december 2018 2018 door LdS

LOTHARINGEN – Een afvaardiging van een vijftiental jonge leden van de Belgische Landscommanderij nam voor de achtste opeenvolgende keer met heel veel enthousiasme deel aan het Sint-Niklaasfeest in Saint-Nicolas de Port. In deze voorstad van Nancy had in de Sint-Niklaasbasiliek voor de 773ste keer de legendarische processie plaats. Onze vrolijke groep begon zijn dag in Toul om daar onder meer de rijkdom van de prachtige kathedraal te ontdekken.

Op uitnodiging van kolonel Philippe Pasteau, verantwoordelijke voor de Commanderij van Lotharingen, en zijn coadjutor Alain Oury nam een groep jongeren van onze Landscommanderij voor de achtste opeenvolgende keer deel aan de aloude processie ter ere van Sint-Niklaas. Sint-Niklaas is niet alleen de patroonheilige van de brave kinderen maar tevens van Lotharingen en van de basiliek van Saint-Nicolas de Port op zowat 14km van Nancy.

Toul, gotische parel van Lotharingen

Om de video te bekijken: klik HIER

De dag begon in Toul, bisschopsstad met een rijk verleden, met een typisch Lotharische maaltijd die pastoor Detré, aartspriester aan de kathedraal, voor ons en zijn pastoors had bereid. De gedachtewisselingen tijdens de zeer gemoedelijke maaltijd maakten het ons mogelijk de uitdagingen te ontdekken waar deze charismatische pastoor inzake de bescherming van kwetsbare en veeleisende monumenten (de kathedraal en collegiale kerk) mee wordt geconfronteerd. Ook kregen we zicht op de problemen die door de christen gemeenschap worden beleefd met betrekking tot de nieuwe evangelisatie in dit deel van Lotharingen.

Na een ommetje langs de kapittelzaal leidde de aartspriester ons naar de kathedraal van de Heilige Stefanus die hij ons in alle hoeken liet bewonderen. Wij bleven er zowat twee uur. De kathedraal is een gotisch bouwwerk dat vooral omwille van zijn westgevel bekend is. Het is een meesterwerk in de flamboyante gotiek. Ook het gotisch klooster geniet grote bekendheid en is het tweede grootste in deze stijl in Frankrijk. Verder is een van de twee renaissancekapellen de kapel van de bisschoppen. De torens aan de voorgevel hebben een hoogte van 65m, het schip van de kerk is 100m lang en de gewelven zijn 30m hoog. De dwarsbeuk is 56m lang. In de XIIIde eeuw werd met de bouw van een romaans bouwwerk aangevangen. Op deze plaats stond eerder reeds een Romeinse tempel.

Saint-Nicolas de Port

Om de video te bekijken, klik HIER

Na de maaltijd met de ridders uit Lotharingen en hun gasten in Varangéville keerde de groep terug naar de basiliek van Saint-Nicolas de Port om er aan de 773ste processie ter ere van de patroonheilige van Lotharingen deel te nemen. Deze processie heeft elk jaar plaats op de meest nabije zaterdag bij 6 december, en sedert 6 december 1245 gaat de processie steeds weer integraal binnen de ruimte van deze immense gotische kerk door. Het gevolg ervan is dat het aantal deelnemers, ongelukkig genoeg voor heel veel geïnteresseerden, tot 3.000 wordt beperkt.

Dit jaar werd Mgr. Blanchet, bisschop van Belfort-Montbéliard, uitgenodigd om in de viering voor te gaan. Met een knipoog naar de actualiteit maakte hij in zijn homilie nog een subtiele maar niet mis te verstane allusie op de gele hesjes.

De organisatie van deze mooie viering waaraan ook honderden gidsen en scouts hebben deelgenomen, was het werk van pastoor Alexander Thomassin, 38 jaar oud en nieuwe rector van de basiliek. De Belgische Landscommanderij is hem nog maar bijzonder erkentelijk voor zijn broederlijk onthaal.

Sint-Niklaasprocessie
Om de video te bekijken, klik HIER

vertaling: Luk De Staercke 


De Belgische Landscommanderij vierde het feest van Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina

 

7 december 2018 2018 door LdS

BRUSSEL – Onder leiding van Mgr. Marcuzzo vierde de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Palestina. Een talrijke vergadering maakte zijn opwachting in de kapittelkerk Onze-Lieve-Vrouw van de Zavel te Brussel.

Gebed tot Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina

O Maria, reine maagd,
Koningin van hemel en aarde,
wij komen u om bescherming vragen
voor het land waar u bent geboren
en waar u ons Jezus hebt geschonken,
de Redder van de wereld.
Het was ook in dit land
dat u uw zoon bent gevolgd
tot aan zijn dood aan het kruis.
U hebt in zijn Verrijzenis geloofd,
de belofte van het eeuwig leven
voor heel de mensheid.
Bescherm allen die heden
het Heilig Land bewonen,
en in het bijzonder de mannen ende vrouwen
die in uw Zoon Jezus geloven.
Help hen dagen van rechtvaardigheid en vrede te vinden,
help ons om ons geloof sterker te beleven
en onze solidariteit te betuigen
met onze broeders en zusters in het Heilig Land,
in overeenstemming met onze geloften
als leden van de Ridderorde
van het heilig Graf van Jeruzalem.
In navolging van uw Zoon Jezus,
de Goede Herder,
en met uw moederlijke bescherming
vormen wij een enige groep
op weg naar het Hemelse Jeruzalem.

Amen

vertaling: Luk De Staercke 


De Paus vraagt aan de leden van de Ridderorde om overal over Gods Goedheid te getuigen

 

28 november 2018 2018 door LdS

ROME – “Het uiteindelijk streefdoel van alle werken van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is “de evangelische Liefde tot de naaste’. Het gaat niet zomaar om het brengen van materiële vooruitgang.” Dat verklaarde Paus Franciscus aan de leden van de Consulta die op 16 november 2018 in het Vaticaan in audiëntie werden ontvangen.

Beste broeders en zusters,

Bij het slot van de Consulta van de leden van het Grootmeesterschap en de landscommandeurs van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem heet ik u allen hier op het Vaticaan van harte welkom. Ik begroet en dank in het bijzonder Kardinaal O’Brien, Grootmeester, alsook de Pro-Grootprior, Mgr. Pierbattista Pizzaballa. Ik begroet de leden van het Grootmeesterschap alsook de landscommandeurs van de landen en regio’s waar de Orde present is. En samen met u allen groet ik heel de familie van ridders en dames van over de hele wereld. Ik betuig u mijn bijzondere dank omwille van de talrijke spirituele en caritatieve activiteiten die u ten voordele van de volkeren in het Heilig Land organiseert.

U bent samen gekomen om in de Consulta aan de slag te gaan. Dit is de algemene vergadering die om de vijf jaar bij de zetel van de Heilige Petrus plaats vindt. Hier in het Vaticaan bent u als het ware thuis, want de Orde is een oude pauselijke instelling die onder de bijzondere bescherming staat van de Heilige Stoel.

Sedert de laatste Consulta in 2013 is de orde stevig in ledenaantal gestegen en door de creatie van nieuwe perifere vestigingen geografisch ook steeds meer uitgebouwd, dit alles in het belang van de materiële ondersteuning van de Kerk in het Heilig Land en van de talrijke bedevaarten naar de Heilige Plaatsen. Ik dank u voor uw steun aan de zinrijke pastorale programma’s en ik moedig u aan om deze zij aan zij met het Latijns Patriarchaat te bestendigen. Uw engagement slaagt erin de vluchtelingencrisis, die de voorbije vijf jaar de hele regio teistert, het hoofd te bieden. Deze crisis zet de Kerk ertoe aan om hiertegenover een betekenisvol humanitair antwoord te formuleren.

Het is een goed teken dat uw initiatieven inzake onderwijs en ziekenzorg voor iedereen open staan, wat ook de afkomst of de religie mag zijn. Op die wijze levert u een bijdrage tot het openen van de weg naar de kennismaking met de christelijke waarden, naar de interreligieuze dialoog en naar wederzijds respect en begrip. Anders gezegd: met uw meer dan verdienstelijk engagement levert u een wezenlijke bijdrage tot de bouw van de weg die naar vrede in de regio moet leiden. Dat hopen wij allen vurig.

Ik weet dat de voorbije week uw aandacht vooral gevestigd was op de rol en de functie van de lokale verantwoordelijken of de landscommandeurs in meer dan dertig landen en zones zowat overal ter wereld waarin uw Orde actief is. De voortdurende groei van de Orde is ongetwijfeld sterk afhankelijk van uw niet aflatende en steeds hernieuwde inzet. Maar doorheen deze opbloei mag men evenwel onder geen enkel opzicht uit het oog verliezen dat de ultieme doelstelling van de Orde erin bestaat de geestelijke uitbouw van haar leden te bevorderen. Bijgevolg kan het succes van de initiatieven van de Orde nooit worden losgekoppeld van doeltreffende religieuze vormingsprogramma’s die zich tot elke ridder en dame moeten richten. Zo krijgen zij de kans om via gebed en meditatie over de Heilige Schrift hun kennis van de kerkelijke doctrine te vergroten en hun persoonlijke relatie met de Heer Jezus te verdiepen. Deze relatie valt door niets te vervangen. Het is een opdracht voor elkeen binnen de Orde, en voor haar leiders in het bijzonder, om een voorbeeldig geestelijk leven te leiden in ware navolging van de Heer. Op die manier stelt u zich op een waarachtige gezagsvolle wijze in dienst van allen die op u zijn aangewezen.

Vergeet vervolgens niet om in functie van uw zending in deze wereld dat de orde niet een of andere filantropische instelling is die er zich toe engageert het materieel welzijn en de sociale status van haar doelgroep te verbeteren. U bent ertoe geroepen om in al uw werken in de eerste plaats de Evangelische Liefde voor de naaste gestalte te geven, om overal van Gods goedheid en van de zorg waarmee God de hele wereld liefheeft, te getuigen. Het opnemen van bisschoppen, priesters en diakens in de Orde is zeker geen vorm van eerbetoon. Het vormt een onderdeel van hun taak als pastorale dienstverleners om diegene onder u die verantwoordelijkheid dragen, bij te staan. Zo moeten zij op alle niveaus gemeenschappelijke gebedsmomenten en liturgische vieringen organiseren en via godsdienstonderricht instaan voor de permanente vorming en de geloofsverdieping van alle leden.

Tegenover de hele wereld, die maar al te vaak het hoofd afwendt, staat de dramatische situatie van de christenen die in steeds groter aantal vervolgd en vermoord worden. Maar meer nog dan dit fysiek martelaarschap is er nog het “blank martelaarschap” dat zich in de democratische staten voltrekt waar de godsdienstvrijheid steeds meer wordt ingeperkt. Dat is het dagdagelijks blank martelaarschap van de Kerk in deze gebieden. Ik nodig u uit om uw materiële hulp aan diegenen die zo zwaar beproefd worden, steeds met uw gebed te ondersteunen, om zonder ophouden de voorspraak van de Madonna in te roepen, die u met de titel van “Onze-Lieve-Vrouw van Palestina” vereert. Zij is de waakzame moeder en de hulp van alle christenen.

Moge de icoon van Onze-Lieve-Vrouw van de vervolgde christenen, die ik meteen zal zegenen en die u allen in ontvangst zal mogen nemen om deze naar uw landscommanderij te brengen, u op uw tocht vergezellen. Laten we samen de zorg van Maria inroepen voor de Kerk en voor het Heilig Land en bij uitbreiding voor heel het Midden-Oosten, in het bijzonder voor hen die in hun leven en hun vrijheid worden bedreigd. Ik zegen uw kostbare en onvermoeibare inspanningen en vraag u, wil alsjeblief voor mij bidden. Ik dank u!

Franciscus PP

Vertaling van de bewerking door de webmaster: Luk De Staercke 


De Consulta: Eerste indrukken van de Belgische Landscommandeur

 

28 november 2018 2018 door LdS

Interview – Pas terug uit Rome vertrouwde Z.E. Jean-Pierre Fierens, Belgische Landscommandeur, aan onze webmaster exclusief zijn eerste indrukken over de Consulta toe. Deze mocht hij persoonlijk mee beleven.

Excellentie, U bent pas terug uit Rome waar u aan de Consulta hebt deelgenomen. Kan u ons dit initiatief van het Grootmeesterschap even toelichten?

Het houden van een Consulta is in de statuten van de Ridderorde voorzien. Zij brengt om de vijf jaar alle landscommandeurs van over heel de wereld samen om over een door de Kardinaal Grootmeester bepaald thema na te denken en te overleggen. In 2013 boog de Consulta zich over de aanpassing van de statuten van de Orde aan de veranderende tijdsgeest.

Het is toch wel belangrijk om even aan te geven dat het hier om een statutair adviesorgaan – vandaar de naam – gaat in dienst van de Grootmeester. Op die manier weet deze zich goed geïnformeerd om adequate beslissingen te nemen om deze vervolgens ter goedkeuring aan de Heilige Vader voor te leggen. Dit gebeurt via tussenkomst van de Staatssecretaris van de Paus.

Is de Consulta de énige vergadering van landscommandeurs?

Neen, jaarlijks komen de landscommandeurs per continent samen en overleggen zij ook over een vooraf afgesproken thema. Dat zijn heel belangrijke vergadermomenten omdat er op die manier hechte banden tussen de landscommandeurs onderling, alsook met de Grootmeester worden gesmeed. De vergaderingen maken het ook mogelijk om even poolshoogte te nemen van hetgeen er zich zoal in de verschillende landscommanderijen afspeelt.

Wat was deze keer het thema van de Consulta?

Het thema was “de plichten van de landscommandeurs binnen hun landscommanderij” . Zeer ruim gesproken was het dus de bedoeling om samen na te denken en te overleggen over een breed scala van onderwerpen betreffende de opdracht van de landscommandeurs. Het ging over hun samenwerking met de Grootmeester, de aanstelling van landscommandeurs, de zo noodzakelijke samenwerking met de Grootprior binnen de landscommanderij, de relaties met de leden – en heel in het bijzonder met hen die het niet meer zo nauw nemen met hun engagement, hun aanwezigheid en hun giften – alsook over de rol van de landscommandeur bij het organiseren van activiteiten en bij de rekrutering van nieuwe leden…

Hoe zijn jullie tewerk gegaan?

Nog vóór ons vertrek naar Rome ontvingen wij een “instrumentum laboris”, een lijvige syllabus die het ons moest mogelijk maken om onze werkzaamheden voor te bereiden.

In Rome namen wij aan plenaire zittingen deel, maar het grote werk verliep in de schoot van kleine werkgroepen die op taalkundige basis werden samengesteld. Zo zaten in mijn werkgroep bijvoorbeeld de landscommandeurs van Zwitserland, Italië, Duitsland… Wij werden evenwel bijzonder goed door tolken bijgestaan. Vrij snel kwamen wij tot het besef dat de particuliere situaties in de landscommanderijen zeer verscheiden waren. Zo bleken bijvoorbeeld de verschillen tussen de situatie in Australië en in Oostenrijk bijzonder groot te zijn.

Wat blijft u in het bijzonder bij voor wat uw aanpak in de Belgische landscommanderij betreft?

Ik stel bijvoorbeeld vast dat er in België toch heel wat goed verloopt (lacht). Toch moeten wij samen met de Raad eens nadenken over een betere vertegenwoordiging in de schoot van onze bisdommen. We moeten de zeer goede banden met de voorzitters van onze diocesane afdelingen nog verstevigen… Ik onthou evengoed dat de richtlijnen van het Grootmeesterschap aan elke particuliere lokale situatie moeten worden aangepast zonder evenwel de geest van de richtlijnen geweld aan te doen. Tenslotte werd ook herinnerd aan de onvermijdelijke voorbereiding van de overgang van leden van de ene landscommanderij naar de andere.

U hebt de eer en het genoegen gesmaakt om de Heilige Vader te ontmoeten. Wat is er u van de toespraak die de Paus voor de leden van de Consulta heeft gehouden, bij gebleven?

Onze ontmoeting met Paus Franciscus verliep bijzonder hartelijk. Hij moedigde ons aan om ons ondersteuningswerk aan de christen aanwezigheid in het Heilig Land via het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem verder te zetten. Hij herinnerde ons eraan hoe nadrukkelijk wij in het recent verleden daar wel aanwezig waren. Dit is bijzonder belangrijk in de lokale context die door de vluchtelingencrisis wordt gekenmerkt en die de Kerk ertoe heeft aangezet te investeren in humanitaire hulp aan de bevolking. De Paus bracht eer aan de vele initiatieven van de Ridderorde van het Heilig Graf in Jeruzalem op het vlak van onderwijs en zorgverlening die voor iedereen, onafgezien de religieuze overtuiging, open staan.

De Heilige Vader verheugde zich over de ontwikkeling van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem die de laatste jaren heel wat nieuwe leden in zijn rangen heeft mogen opnemen. Hij nodigde ons uit om deel te nemen aan een “spirituele kruistocht” en de uitbouw van de persoonlijke relatie van elke ridder en elke dame met de Heer Jezus, dit in gebed, meditatie over de Heilig Schrift en persoonlijke verdieping in de leer van de Kerk.

De Paus zegende tenslotte nog een icoon van Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, die hij als de “Moeder en de Bijstand van de christenen” betitelde. Elke landscommandeur mocht een kopie van deze icoon in ontvangst nemen. Het is evident dat het exemplaar dat ik mee kreeg een prominente plaats zal krijgen in onze kapittelkerk aan de Zavel te Brussel.

Interview door de webmaster
vertaling: Luk De Staercke 


Boodschap van Grootmeester Kardinaal O’Brien omtrent de actuele situatie in de Kerk

 

11 september 2018 2018 door LdS

Aan alle leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Velen onder ons zullen zich nog de film of het boek “The Perfect Storm” herinneren. Verschillende meteorologische omstandigheden doen zich op hetzelfde moment voor en komen met elkaar in botsing. Dit resulteert in de meest verschrikkelijke rampspoed en in een niet te beschrijven verwoesting.

Onze katholieke Kerk bevindt zich eveneens in volle storm, in een echte demonische storm. Chili, Ierland, Nederland, Australië, de Verenigde Staten… en wat staat er ons nog al niet te wachten? Het dubbelleven van een kardinaal is weerzinwekkend. Het rapport van The Grand Jury van Pennsylvania bevat maar liefst 900 pagina’s met een bijna pornografische inhoud. Het gaat om onzegbare perversiteiten vanwege priesters tegenover jongeren en kwetsbare personen. En daar zijn ook nog de beschuldigingen vanwege een gewezen nuntius tegen de hoogste autoriteiten van de Kerk.

Men noemt dit alles “een duivels meesterwerk”!

De satanische krachten die aan het werk zijn, proberen de fundamenten van de ene heilige katholieke en apostolische Kerk te ondergraven, en dan nog wel van binnenuit! Wij bevinden ons in een zware crisis, wellicht zelfs de zwaarste crisis waarmee onze Kerk sedert eeuwen werd geconfronteerd.

Vandaag worden de gelovigen meer dan ooit voor de keuze geplaatst. Er is enerzijds de verleiding om op de vlucht te slaan, om de Kerk te verlaten. Satan heeft dan zijn slag thuis gehaald. Maar we kunnen ons ook bezinnen en ons geloof verdiepen. Ons geloof vindt zijn wortels niet zozeer in menselijke wezens, maar in Jezus Christus zelf. Ridders en Dames van het Heilig Graf geven zich nooit gewonnen, zij deserteren nooit. Zij waren in tijden van crisis zelfs de verdedigers van de Kerk.

Ik zou al onze leden willen aansporen om zich spiritueel te verdiepen, om terug te keren naar de bron van ons geloof dat ons door God zelf werd geschonken. Het gebed, de H. Mis, de eucharistische devotie, boetedoening en vasten… zoveel middelen staan ter onzer beschikking.

  • Deelnemen aan liturgische vieringen en gebedsbijeenkomsten in de parochies en de bisdommen tot herstel van de betreurenswaardige heiligschennissen die tegen weerloze en onschuldige slachtoffers werden begaan. Tot herstel van het schandalig verraad en schending van vertrouwen door diegenen van wie geacht werd dat het héél andere christenen waren.
  • Steun aan die grote meerderheid van goede priesters, aan uw priesters die elke dag de strijd aangaan om een Christus in uw midden te zijn. Zij hebben veel te lijden.
  • Ik was aanwezig op de Conferentie van de katholieke Bisschoppen van de Verenigde Staten om een door het Vaticaan ondersteund onderzoek te vragen en hierbij ook specifiek competente leken te betrekken. Dit onderzoek zou de verantwoordelijkheid van Mgr. McCarrick moeten bepalen in de bevorderingen die in de schoot van de kerkelijke hiërarchie zijn gebeurd.

Doorheen de geschiedenis heeft God steeds getoond hoe Hij uit het slechte telkens weer het goede wist naar boven te halen. Het volstaat immers om hiervoor gewoon naar het kruisbeeld te kijken. Bid opdat deze nachtmerrie mag leiden tot de zuivering van onze Kerk en tot het herstel van het vertrouwen in haar leiderschap. Erken dat Jezus de Heer is van de Verrijzenis die de verschrikking van een schandelijke dood tot een heilsmoment weet om te buigen. En laten we samen met onze Heilige Vader, Paus Franciscus, bidden dat de Madonna, die eens het gekruisigde Lichaam van haar Zoon in haar armen hield, dit ook nu weer mag doen. Dat zij het lijdend, geslagen en bloedend lichaam – Zijn Lichaam, de Heilige Kerk – mag blijven vasthouden. Dat zij dit lichaam tegen haar hart gedrukt houdt en voor zijn genezing bidt.

Ik wil u allen waarachtig danken voor uw trouw, voor uw niet aflatende trouw.

Verenigd in de Heer,

Edwin Cardinal O’Brien
(8 september 2018)

Vertaling: Luk De Staercke 


Het Latijns Patriarchaat organiseerde samen met Deloitte een workshop over haar herstructurering

 

11 augustus 2018 2018 door LdS

JERUZALEM – Op donderdag 26 juli 2018 organiseerde het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem in samenwerking met het adviesbureau Deloitte een workshop om de herstructurering van de financiële en administratieve structuren van het Latijns Patriarchaat op gang te brengen. Met achtentwintig namen ze hieraan deel. Het merendeel waren kaderleden van het patriarchaat, zowel geestelijken als leken, met inbegrip van de verantwoordelijken voor het opstellen van de operationele procedures voor de vernieuwing.

Mgr. Pierbatista Pizzaballa, Apostolisch Administrator van het Latijns Patriarchaat, opende vanuit Italië via Skype de bijeenkomst, gevolgd door M. Sami El-Yousef, Administrateur-Generaal van het patriarchaat. Deze laatste is tevens belast met de herstructurering. Er was ook een vertegenwoordiger aanwezig van het adviesbureau Deloitte, alsook vertegenwoordigers van Deloitte Italië, die verantwoordelijk waren voor het contract.

Drie patriarchale vicarissen woonden de workshop bij: Mgr. Boulos Marcuzzo, Patriarchaal Vicaris voor Jeruzalem en Palestina, Mgr. William Shomali, Patriarchaal Vicaris voor Jordanië en P. Hanna Kildani, Patriarchaal Vicaris voor Israël, alsook de vertegenwoordigers van het financieel bureau van Jordanië, van het seminarie van Beit Jala en van de administratie voor de scholen in Palestina, Jordanië en Israël.

Twee belangrijke werkgroepen gingen aan de slag. De eerste boog zich over het veranderingsproces in de administratie binnen de instellingen alsook over de introductie van een nieuwe organisatie van de algemene administratie, van nieuwe vacatures en de nieuwe aanpak van machtigingen bij de bank. De tweede werkgroep hield zich bezig met nieuwe operationele procedures voor zes domeinen: de schatkist, de financies, de giften, human resource, fundraising en het centraal beheer. Deze procedures zouden in de toekomst de leidende principes worden voor de financiële en administratie aanpak binnen het patriarchaat. De nieuwe procedures brachten heel wat verheldering omtrent de relaties tussen de verschillende bureaus en introduceerden ook de principes betreffende de taakverdelingen en de interne controles.

Het is belangrijk te melden dat enkele van de te nemen stappen reeds geïmplementeerd zijn. Zo bijvoorbeeld de invoering van de nieuwe aanpak inzake machtigingen bij de banken, alsook de opsplitsing van de opdrachten binnen het domein van de betalingen. Bijkomende etappes moeten dan weer in de komende weken en maanden van start gaan, zodat de hele herstructurering met begeleidende maatregelen dan voltooid zal worden. Deze workshop betekende een belangrijke stap in heel de herstructurering, maar tegelijk waren alle participanten het erover eens dat de échte uitdaging er precies zou in bestaan om zowel de nodige verandering in de cultuur als alle genomen beslissingen in praktijk te brengen om zo volop de vruchten van deze vernieuwing te smaken. Alle deelnemers waren ten zeerste enthousiast over het feit dat dit hervormingsproces in het patriarchaat aanleiding zal geven tot een beter management, met tegelijk ook nog in het achterhoofd de idee dat alle medewerkers in dienst van de Kerk staan. En daar mag men nooit uit het oog verliezen dat de dienstverlening de belangrijkste doelstelling moet blijven.

Sami El-Yousef voor www.lpj.org

Vertaling: Luk De Staercke 


“Wij willen de Orde verder uitbreiden” Kardinaal O’Brien

 

11 augustus 2018 2018 door LdS

ROME – Naar aanleiding van de bijeenkomst van de landscommandeurs uit Amerika en Europa had Grootmeester Kardinaal O’Brien het over de gelijk gerichtheid die hij bij zijn bezoek aan verschillende landscommanderijen heeft kunnen vaststellen.

In de maand juni was u in Toronto waar u hebt deelgenomen aan de bijeenkomst van de landscommandeurs uit Noord-Amerika. Deze hebben de leiding over meer dan de helft van de Ordeleden. Enkele dagen later was u in Buenos Aires voor de bijeenkomst van de landscommandeurs uit Zuid-Amerika. Deze vertegenwoordigen een eerder bescheiden deel van onze Orde. Wat is uw kijk op de Orde in dit deel van de wereld?

De gebruiken die binnen de onderscheiden landscommanderijen leven, zijn heel verschillend en wij hopen dat Zuid-Amerika op termijn een eigen Vice-Gouverneur Generaal zal krijgen. Er heerst immers een andere cultuur, niet enkel tussen Noord- en Zuid-Amerika, maar ook binnen de regio’s zelf. Wij willen er de Orde ten volle tot ontwikkeling brengen en ons recent bezoek is heel nuttig gebleken voor de planning van deze ontwikkeling. De aanwezigheid van de Orde in hun bisdom oefent op sommige bisschoppen (zeker in Zuid-Amerika) een zekere aantrekkingskracht uit en wij moeten dit stimuleren.

Ziet u ook na de bijeenkomst van de landscommandeurs uit Europa, punten van overeenkomst in de ervaringen die u bij de landscommandeurs uit de drie regio’s wereldwijd hebt opgedaan?

Onze bezorgdheid ging vooral uit naar de samenhang onder de leden en naar hun permanente vorming. In dat verband koesteren wij grote verwachtingen ten aanzien van de geestelijkheid. Wij tellen inderdaad heel wat aalmoezenier-ridders in onze rangen en in feite maken wij nog te weinig gebruik van hun aanwezigheid. Tegelijk beschikken wij ook over een rijke expertise onder onze leden. Wij stellen ten zeerste de landscommandeurs en hun leiderschap op prijs, maar zij moeten tevens hun inzet en hun capaciteiten op steeds meer leden overdragen.
Wanneer een mandaat van een landscommandeur ten einde loopt, is het niet steeds eenvoudig een vervanger te vinden. Dit geeft aan dat wij binnen de landscommanderijen niet mogen aarzelen om naar de leidinggevende capaciteiten in ons midden op zoek te gaan, deze te ontwikkelen en ze aan te moedigen. Sommige landscommandeurs hebben het verlangen om hun mandaat te verlengen of te hernieuwen. Dit is volkomen begrijpelijk, zeker omdat velen uitstekend werk verrichten. Maar dat op zich is nog geen voldoende reden om aan te blijven. Er is voor elke post een zekere afwisseling nodig. Er zijn immers in de schoot van de landscommanderij zeker ook nog andere leden aanwezig die omwille van hun competenties en hun christelijk engagement hun bijdrage kunnen leveren.

U hebt ook nog een bezoek aan de Landscommanderij van Australië gepland.

Dit bezoek kan mogelijks een aanmoediging betekenen voor een grotere aanwezigheid in de Consulta. Dit is de vergadering binnen de Orde die om de vijf jaar telkens in november in Rome plaats vindt. De reis naar Australië kan deze ontwikkeling bevorderen en de Australiërs aanmoedigen om naar de Consulta te komen. Misschien is dat niet evident en vormt de afstand een hindernis. Maar ik meen dat naarmate wijzelf meer op reis gaan, wij tegelijk ook de idee voeden dat afstand in werkelijkheid geen hinderpaal zou mogen zijn.

Wij hebben gepraat over items die de landscommanderijen wereldwijd verenigen. Hebt u in de verschillende bijeenkomsten ook kennis gemaakt met lokale ervaringen die de Orde in haar geheel kunnen inspireren?

Het is precies op dit vlak dat de bijeenkomsten van de landscommandeurs zeer nuttig kunnen zijn. Tijdens de vergaderingen nemen zij voortdurend notities en de hoofdreden waarom we samen zijn, ligt precies in de uitwisseling van ideeën. Dergelijke zaken zijn niet meteen voorspelbaar, maar het doel van de bijeenkomsten ligt hem in het feit dat de ontmoetingen onder landscommandeurs vaak precies waardevolle elementen en ideeën aan de oppervlakte brengen, hetgeen anders voor het merendeel van de landscommanderijen compleet onbekend zou blijven. De bijeenkomsten zijn een uitdaging en een aanmoediging tot het ontwikkelen van nieuwe uitgangspunten en ze houden de dialoog open. En het is natuurlijk ook dé gelegenheid bij uitstek om elkaar te ontmoeten, om persoonlijke banden te smeden, om samen te bidden en de grote items binnen de Orde in de schijnwerpers te plaatsen.

De aanwezigheid van de jongeren in de landscommanderij houdt de Orde steeds meer bezig. Welke boodschap wilt u hieromtrent meegeven?

Ik denk dat dit een uitdaging is waar de hele Kerk mee geconfronteerd wordt. Het individualisme doordringt de hele westerse cultuur. Dat raakt alle organisaties en wij moeten er ons daar bewust van zijn. Wij moeten dan ook een oproep richten aan allen die jongeren via kameraadschap of sociaal engagement verenigen om hen opnieuw de aandacht bij te brengen voor de problemen in de wereld en deze te analyseren. We moeten de jongeren ook beter leren kennen en hen beluisteren alvorens we tot handelen overgaan en we moeten door hun aanwezigheid verder bouwen aan de toekomst van de Orde. De Orde uitbouwen en het aantrekken van jongeren is geen exclusieve verantwoordelijkheid van de landscommandeur. Het is een opdracht voor álle ridders en dames van elke landscommanderij.

Interview: Elena Dini

Vertaling: Luk De Staercke 


Een nieuwe kanselier voor de Belgische Landscommanderij

 

27 juni 2018 2018 door LdS

BRUSSEL – Het Grootmeesterschap heeft de benoeming bevestigd van Commandant b.d. Benoît Sibille tot kanselier van de Belgische Landscommanderij.

Naar aanleiding van het laatste kapittel deelde de Landscommandeur Z.E. Jean-Pierre Fierens reeds mee dat Admiraal b.d. Charles Thibaut de Maisières te kennen had gegeven dat hij zijn mandaat van kanselier ter beschikking wenste te stellen. Hij heeft dit mandaat met veel talent en met een grote nauwgezetheid gedurende 14 jaar uitgeoefend.

De naam van zijn opvolger kon toen evenwel nog niet worden meegedeeld omdat de benoeming door Rome nog niet was uitgesproken.

Commandant Benoît Sibille

Het Grootmeesterschap heeft de voorbije week de benoeming van Commandant b.d. Benoît Sibille tot kanselier van de Belgische Landscommanderij bekrachtigd.

Benoît Sibille is momenteel gedelegeerd bestuurder van een onderneming die onder meer actief is in de sector van de dienstencheques en die meer dan 2.600 werknemers telt.

Hij kreeg zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire School in het Koninklijk Hoger Instituut van Defensie en in het ICHEC.

Gedurende meer dan zeven jaar stond hij aan het hoofd van de Protocoldienst van Defensie en in deze hoedanigheid heeft hij zijn militaire loopbaan beëindigd. Daarvóór vervulde hij de functie van militair adviseur voor het Midden-Oosten. In deze periode nam hij deel aan twee opdrachten van de blauwhelmen in Zuid-Libanon. Hij was ook tweede commandant van de 2de Jagers te Paard en in deze hoedanigheid nam hij deel aan missies in Kongo en in Kosovo. Een tijdlang was hij ook nog instructeur in Leopoldsburg.

In 2015 werd hij in de kapittelkerk van de Zavel opgenomen in de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf in Jeruzalem en een jaar later nam hij met de Orde deel aan de bedevaart naar het Heilig Land.

vertaling: Luk De Staercke 


Retraite van de kandidaat ridders en dames te Maredsous

 

17 juni 2018 2018 door LdS

MAREDSOUS – Veertien nieuwkomers van de Orde verbleven in de Abdij van Maredsous om er samen de retraite te beleven als voorbereiding op hun toetreding in de Belgischze Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem op zaterdag 9 juni 2018. Laten wij ons met hen in gebed verenigen.

De retraite van de kandidaten is niet enkel een statutaire verplichting maar is in de eerste plaats een bijzondere vreugde en de gelegenheid om kennis te maken met diegenen die tot de Orde willen toetreden en met leidinggevenden binnen de Orde, dat alles in een sfeer van warme gastvrijheid en samenhorigheid.

De organisatie van de retraite was in handen van de kanselier, Admiraal (bd) Charles Thibaut de Maisière en werd spiritueel geleid door Kanunnik Felix Rijcken, geestelijke ceremoniemeester van de Orde.

De kandidaat-ridders en dames bestudeerden er onder meer de teksten van de ridderwake en van de misvering van de investituur. Dit jaar viel de kandidaten ook een uitgebreide overweging te beurt over het gebed, alsook over de figuur Jezus.

Laten wij samen bidden tot Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, om over de nieuwe ridders en dames te waken en hen bijzondere bescherming te verlenen.

Vertaling: Luk De Staercke 


Gaudet Mater Ecclesia: Veertien nieuwe leden voor de Belgische Landscommanderij

 

17 juni 2018 2018 door LdS

BRUSSEL – Op zaterdag 9 juni 2018 mocht de Belgische Landscommanderij veertien nieuwe leden in haar midden verwelkomen. Twee dames en twaalf ridders vullen de rangen voortaan aan.

Al hebben ze een zeer uiteenlopende horizon, kunnen ze op heel diverse ervaringen terugblikken en vertegenwoordigen zij verschillende leeftijdscategorieën, toch hebben allen één belangrijk kenmerk gemeen: zij weten zich verenigd in hun liefde voor het Heilig Land en in de dienstbaarheid ten aanzien van hun christen broeders en zusters die in dit zwaar geteisterd land leven.

Zij werden in de Belgische Landscommanderij opgenomen tijdens een schitterende viering die in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning aan de Zavel te Brussel heeft plaats gehad en die door Kardinaal Edwin O’Brien, Grootmeester van de Orde, werd voorgegaan.

Laten wij ons samen verenigen in het gebed aan Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, alsook aan de heiligen Marie-Alphonsine en Marie de Jésus. Dat zij over onze nieuwe leden en hun plechtig engagement dat zij op 9 juni hebben uitgesproken, mogen waken. Dat de nieuwe ridders en dames zich mogen gesteund weten door de warme aanwezigheid en de samenhorigheid vanwege alle ridders en dames die hen tijdens de plechtigheid omringden.

Eerstdaags vindt u de reportage, video en foto’s van de plechtigheid op onze website.

Vertaling: Luk De Staercke 


Meer dan een half miljoen gelezen artikels, dank u wel

 

14 november 2017 2017 door LdS

BRUSSEL – Met Kerstmis 2013 werd de bescheiden website van de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf opgestart. Ze bevat ondertussen ruim 1.130 artikels die door meer dan 513.000 geïnteresseerde of trouwe bezoekers werden geraadpleegd. Wij houden eraan hen zeer hartelijk te danken.

Tegelijk danken wij de internetsites van de officiële instanties in het Heilig Land, in Rome en overal elders ter wereld die ons zowel inspiratie als informatie bezorgen, die ons aanmoedigen de informatie over het Heilig Land en de Ridderorde verder kenbaar te maken.

Het betreft overwegend:

Maar het betreft eveneens:

De hoofdwebsite http://ordredusaintsepulcre.be wordt beheerd door M. Thibault Denotte, hij verzamelt en selecteert de informatie en artikels. De verwante website http://ordevanhetheiliggraf.be bevat de Nederlandse vertalingen van de Franstalige artikels en wordt door M. Luk De Staercke beheerd. Het is de enige Nederlandstalige site die de informatie over en de actualiteit in het Heilig Land en de Ridderorde presenteert.

Met dank voor uw trouw en interesse,
De Webmaster 


Jaarlijkse ontmoeting van de Europese Landscommandeurs 2017

 

6 september 2017 2017 door LdS

ROME – Op 27 en 28 juni 2017 kwamen de Europese landscommandeurs in Rome bijeen om enkele actuele thema’s te bespreken. Er was tevens aandacht voor de uitdagingen van morgen.

Tijdens de bijeenkomst van de Europese landscommandeurs verleende Kardinaal Pietro Parolin, Staatssecretaris van de Heilige Stoel, in naam van Paus Franciscus aan de Gouverneur-Generaal Agostino Borromeo het Grootkruis van de Orde van Sint-Gregorius, dit naar aanleiding van het beëindigen van zijn tweede en laatste vierjarig mandaat.

Kardinaal Edwin O’Brien, Grootmeester van de Orde, sprak oprechte en warme woorden van dankbaarheid ten aanzien van Professor Borromeo. Deze werden met een langdurig applaus vanwege de deelnemers aan deze internationale ontmoeting beantwoord. Nadien werd Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone als nieuwe Gouverneur-Generaal voorgesteld. Deze prees zijn voorganger die als Gouverneur-Generaal een uitzonderlijke staat van verdienste kan voorleggen en beloofde om in dezelfde lijn verder te werken en evenzeer een luisterend oor te zijn voor alle leden van de Orde.

Consulteur Pier Carlo Visconti en Professor Pierre Blanchard, lid van het Grootmeesterschap, stelden vervolgens de financiële resultaten voor. Deze reveleerden een onvergelijkbare stijging van de giften voor het Heilig Land met maar liefst meer dan 16 miljoen euro. Deze stijging werd mee mogelijk gemaakt door het dynamisch optreden van de Grootmeester die systematisch de landscommanderijen over heel de wereld bezoekt, de lokale initiatieven steeds nieuw leven weet in te blazen en de internationale communicatie binnen de Orde stimuleert. “Zo is een klimaat van vertrouwen en van ware broederschap ontwikkeld, die het centrum en de periferie steeds dichter bij elkaar brengt,” verklaarde Professor Borromeo.

De Orde ziet voortdurend over de hele wereld nieuwe gemeenschappen van ridders en dames ontstaan. Zo kijken we onder meer uit naar nieuwe Delegaties van het Grootmeesterschap in Chili en Peru. Kanselier Alfredo Bastianelli wist deze constante positieve ontwikkeling met enkele sprekende statistieken te verduidelijken. Over alle continenten heen telt de Orde meer dan 30.000 leden, waarvan een derde dames zijn. Dit illustreert duidelijk de nieuwe aantrekkingskracht van de Orde. Deze positieve evolutie doet zich manifest voor in Azië en in de Pacifiek.

Mgr. Antonio Franco gaf verder uitleg over de ondersteuning aan de Kerk in het Heilig Land. Hij toonde aan hoe de Vaticaanse Stichting Johannes de Doper, die door de Paus zelf in het leven is geroepen, erin is geslaagd de situatie in de Universiteit van Madaba te saneren. Het beheer van deze instelling werd geoptimaliseerd en ontwikkelt zich verder naar meer autonomie en een grotere transparantie. De roeping van de Stichting is heel wat ruimer dan het bevorderen van de cultuur en de vorming in het Midden-Oosten.

Bij monde van haar President Professor Thomas McKiernan werd enig inzicht gegeven in de werkzaamheden van de "Commissie Heilig Land". Deze commissie is ermee belast de projecten van het Grootmeesterschap in het Latijns Patriarchaat op te volgen en te beheren. Hij gaf toelichting bij de verschillende actuele dossiers betreffende de kerk in Jubeiha, de school in Naour en de verhoging van de salarissen van de leerkrachten in de scholen van het uitgestrekte patriarchaal aartsbisdom van Jeruzalem. Dit omvat immers zowel Cyprus, Israël, Palestina en Jordanië. Deze scholen, die ook heel wat moslims tellen, hebben een essentieel belang als plaatsen waar bruggen van vriendschap en wederzijds begrip ontstaan. Deze scholen vormen de basis voor en tegelijk de sleutel tot een toekomstige vrede.

De landscommandeurs spraken de wens uit dat er steeds meer activiteiten in Palestina zouden worden ontplooid. Daar is de situatie immers volkomen wanhopig geworden. Daartegenover staat dat het merendeel van de projecten zich op vraag van het Latijns Patriarchaat naar Jordanië richten. Het is evenwel zo – en dit werd door Professor Borromeo beaamd – dat het aandeel van de katholieken in Palestina beduidend laag ligt (slechts 2% is christen). Er zou dan ook met Mgr. Pizzaballa, de Apostolische Administrator, over dit onderwerp verder overleg moeten worden gepleegd.

Patrick Powers, Vice-Gouverneur voor Noord-Amerika, bracht in herinnering dat over heel het gebied van het Latijns Patriarchaat twee derden van de uitgaven door de Orde worden gedekt. Voor de priesteropleiding aan het seminarie van Beit Jala nabij Behtlehem in Palestina, bedraagt dit zelfs 100%.

De Verenigde Staten nemen samen met Duitsland de leiding inzake het storten van giften. Ze verwerven bijzonder hoge giften onder meer via een informatiecampagne die vooral in de omgeving van de leden sterk wordt gevoerd (in het voorbije jaar alleen reeds bedroeg dit meer dan 2 miljoen dollar aan giften).

Vervolgens stelde zich de vraag van de geplande Consulta van 12 tot 16 november 2018. De zittingen zullen gekenmerkt worden door het goedkeuren van nieuwe statuten en de deelnemers zullen zich ook over de functie van de Landscommandeur buigen. Ook de plaats van de geestelijken in de landscommanderijen zullen voorwerp van overleg vormen. De Grootmeester sprak de wens uit dat het aantal geestelijken de 10% van de effectieve leden niet zou overschrijden en dat deze priesters en religieuzen in de Orde een duidelijk afgelijnde spirituele opdracht zouden toegewezen krijgen. In tegenstelling tot de Orde van Malta is onze Ridderorde in de eerste plaats een Orde van leken. De specifieke rol van de geestelijken binnen onze Orde zal dus beter moeten worden gedefinieerd.

De vergadering werd afgesloten met de verwelkoming van de nieuwe Gouverneur-Generaal. Hij vroeg alle aanwezigen om hun gebed om zijn opdracht tot coördinatie van het geheel van de landscommanderijen in een open en rechtschapen dialoog te kunnen vervullen.

FV

Vertaling: Luk De Staercke 


Gaudet Mater Ecclesia: Twaalf nieuwe leden voor onze Landscommanderij

 

23 september 2017 2017 door LdS

BRUSSEL – Op zaterdag 10 juni 2017 mocht de Belgische Landscommanderij twaalf nieuwe leden verwelkomen.

Tijdens de H. Mis ter ere van de Heilig Geest werden vier dames en acht mannen (waaronder twee priesters) door Mgr. Fouad Twal, Latijns Patriarch Emeritus van Jeruzalem ingekleed in de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. De plechtige investituur had plaats in de kapittelkerk Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning aan de Zavel te Brussel.

Een week eerder namen de kandidaten in de abdij van Maredsous deel aan een bezinningsweekend onder de spirituele leiding van Kanunnik Rijcken, geestelijke ceremoniemeester van de Orde. Op de vooravond van de inkleding bereidden de kandidaten zich tijdens de Ridderwake in gebed op de eigenlijke investituur voor. Tijdens deze gebedsviering in de kapittelkerk spraken zij in de handen van Mgr. Jean Kockerols, Grootprior van de Landscommanderij, hun plechtig engagement uit. De wake werd doorheen de intense gebedsmomenten zowel door de kandidaten als door heel wat aanwezigen als zeer intens en ingrijpend beleefd.

Kunnen we de kandidaten inzake hun horizon, leeftijd, ervaring en deskundigheid als zeer verscheiden omschrijven, dan hebben zij in ieder geval allen de liefde voor het Heilig Land en de dienstbaarheid voor hun broeders en zusters in dit verscheurde land gemeen.

Laten wij ons gebed richten tot Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, maar eveneens tot de Heilige Marie-Alfonsine en de Heilige Maria van Jezus. Dat zij over de nieuwe leden en hun nieuw aangegaan engagement zouden waken en dat deze zich hierin ondersteund zouden weten door de warme aanwezigheid van alle leden van de Belgische Landscommanderij.

Verslag, video’s en foto’s elders op de website!

Vertaling: Luk De Staercke 


Lentebijeenkomst 2017 van het Grootmeesterschap

 

7 juni 2017 2017 door LdS

ROME – De leden van het Grootmeesterschap verzamelden zich op 3 en 4 mei in Rome rond Grootmeester Kardinaal Edwin O’Brien voor de lentebijeenkomst 2017. Ook Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Apostolisch Administrator van het Latijns Patriarchaat, was aanwezig.

Deze zitting van gebed en arbeid was voor de Grootmeester de bijzondere gelegenheid om de Gouverneur-Generaal, Mgr. Agostino Borromeo uitvoerig te danken. Mgr. Borromeo legt immers eind juni zijn mandaat neer. De Grootmeester verwelkomde meteen ook officieel zijn opvolger, met name Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone, lid van het Grootmeesterschap, die op 29 juni 2017 zijn nieuwe taak zal opnemen. De deelnemers aan de zitting waren door deze aankondiging bijzonder aangedaan en bezorgden Mgr. Borromeo een lange staande ovatie. De Grootmeester loofde uitvoerig zijn integriteit en zijn geloof en vroeg hem om met welwillendheid het Grootmeesterschap vanuit zijn rijke ervaring te blijven ondersteunen, in het bijzonder voor wat de volgende bijeenkomst van de “Consulta” betreft, dit is de vijfjarige vergadering van de verantwoordelijken van de Orde wereldwijd.

De werkzaamheden van deze lentevergadering begonnen met een samenvattende presentatie van de balans van het voorbije jaar. Dit kende een buitengewoon hoog gunstig resultaat van 16,3 miljoen euro. Dit getuigt van de bijzondere vrijgevigheid van de leden van de Orde zoals men die doorheen de geschiedenis van de instelling nooit eerder heeft gekend, en dit na reeds drie opeenvolgende jaren van groeiende giften ten gunste van het Heilig Land vanwege de verschillende landscommanderijen.

Het enthousiasme en de dynamiek vanwege de ridders en de dames wereldwijd weet zich zonder twijfel vertienvoudigd, enerzijds als gevolg van de pastorale inspanningen vanwege de Grootmeester zelf, die op tal van uitnodigingen vanwege de verschillende landscommanderijen ingaat, maar evenzeer als gevolg van de dringende noden van het diocees Jeruzalem, zoals deze door Mgr. Pizzaballa werden verwoord. Deze stelde een rapport voor over de situatie in het Patriarchaat, dat zowel Jordanië, Cyprus, Palestina en Israël bestrijkt. Hij legde daarbij de nadruk op het belang van de oecumenische toenadering, zoals deze vooral in de renovatie van het Heilig Graf gestalte kreeg. Het tweede deel van de restauratiewerken zal een verdieping mogelijk maken van de banden tussen de verschillende christen Kerken, tussen de katholieke en de Orthodoxe Kerk in het bijzonder.

De Pauselijke Administrator raakte ook nog tal van andere actuele onderwerpen aan en kreeg gelukwensen vanwege de aanwezigen die het project van het bilateraal akkoord tussen Israël en de Heilige Stoel verder vooruit willen helpen. Dat moet Israël en de Heilige Stoel in staat stellen hun relaties te bestendigen. Daarbij gaat de hoofdaandacht naar het respect voor de status quo inzake de heilige plaatsen van de christenen. Ook vertrouwde hij de aanwezigen zijn prioritaire zorg toe omtrent de christen identiteit van Jeruzalem. In de Heilige Stad der christenen wonen er nog amper een tienduizendtal christenen, waarvan er nog slechts 5.000 tot de katholieken kunnen worden gerekend. Wat de interne organisatie van het patriarchaat betreft, zal de Apostolische Administrator eind juni enkele belangrijke beslissingen nemen. Hiervoor zal hij volop rekening houden met hetgeen hij tijdens zijn gesprekken met de priesters van het patriarchaat heeft vernomen, alsook met de resultaten van een audit die door een adviserend orgaan werd gehouden.

P. Imad Twal, de verantwoordelijke voor de administratie en de boekhouding van het patriarchaat, zette vervolgens de begroting van het patriarchaal diocees uiteen. Daarbij legde hij sterk de nadruk op de uitgaven in functie van de vluchtelingen aan wie de katholieke Kerk probeert werk te verschaffen, zoals bijvoorbeeld in het vervaardigen van handgemaakte rozenkransen die aan de pelgrims worden verkocht. De hulpverlening aan vluchtelingen via de parochies kost ruim 550.000 dollars. Het is duidelijk dat het jaar 2016 in het algemeen gekenmerkt wordt door een overschot in het budget voor de instituten en het seminarie, hetgeen het groot gezamenlijk deficit dat op vijf miljoen dollar wordt geschat, deels kon compenseren. In het deficit zit dan evenwel nog niet de schuldenlast van de Universiteit van Madaba vervat. Een commissie die door Mgr. Pizzaballa werd aangesteld, heeft de leiding over een vijfjarenplan dat het opvolgen van het beheer der scholen danig moet bevorderen. Het onderwijs is een wezenlijke en strategische opdracht voor de Kerk in het Heilig Land maar het beheer ervan mist nog wel de nodige coördinatie.

De voorzitter van de Commissie Heilig Land, Thomas McKiernan besteedde in zijn tussenkomst volop aandacht aan de projecten voor 2017 van het Grootmeesterschap dat naar jaarlijkse gewoonte instaat voor de financiële ondersteuning voor de salarissen van de leerkrachten (ruim 500.000 dollar), voor de bouw van de kerk van Jubeiha (ongeveer een miljoen dollar) en voor de bouw van de school van Naour (circa 200.000 dollar).

De rekeningen van het Grootmeesterschap stonden eveneens op de agenda. Ir. Pier Carlo Visconti en Prof. Pierre Blanchard mochten zich ten volle over het resultaat van 2019 verheugen, dat met inbegrip van de bankintresten en de huuropbrengsten de 17 miljoen overschreed. Dit is zowat 4 miljoen meer dan het voorgaande jaar. De uitgaven waren op hun beurt behoorlijk gedaald, hetgeen een nog doeltreffender hulp aan het door de crisis in het Midden-Oosten zwaar geteisterde Heilig Land mogelijk maakte.

Kanselier Alfredo Bastianelli nam op zijn beurt eveneens het woord en wees op de grote stabiliteit in de statistieken binnen de Orde. Op basis van de beschikbare gegevens telt de Orde ongeveer 15.000 ridders, 9.000 dames en 4.000 geestelijken. Zij zijn over vijf continenten verspreid, maar de helft leeft in Amerika. Aan de hand van een geografische kaart schetste hij de eenheid in het alomvattend beeld van de Orde.

Hij heeft tevens als opdracht om over de communicatie te waken. Dank zij de nieuwe website is deze in volle ontwikkeling, en dit in maar liefst vijf verschillende talen. Maar ook het jaarlijks magazine en het trimestrieel informatief rapport (Newsletter) leveren een positieve bijdrage. Beide laatste publicaties dragen voortaan een nieuwe naam “Het Kruis van Jeruzalem” . De Dienst Communicatie van het Grootmeesterschap ontwikkelde in samenwerking met de Ceremoniemeester Mgr. Fortunato Frezza een spirituele katern die de leden van de Orde kan behulpzaam zijn bij het volbrengen van een uur Gedurige Aanbidding op de Via Dolorosa, met daarbij de intenties van het Patriarchaat en het gebed om vrede in het Heilig Land als bijzonder aandachtspunt.

De zitting werd besloten met enige algemene berichtgeving vanuit Australië, Brazilië en de Scandinavische landen, alsook met een debat over het thema van de volgende Consulta die in november 2018 in Rome zal plaats vinden.

Bron: www.oessh.va

Vertaling: Luk De Staercke 


Delegatie van het Grootmeesterschap in Kroatië

 

28 mei 2017 2017 door LdS

ZAGREB – Midden de maand mei mocht de nieuw opgerichte delegatie van het Grootmeesterschap in Kroatie haar negen eerste leden verwelkomen.

De Grootmeester en de Gouverneur-Generaal maakten de verplaatsing naar Zagreb voor de start van de pas opgerichte Delegatie van het Grootmeesterschap in Kroatië. Tegelijk werden negen leken en twee Franciscanen die in het Heilig Land leven, in de orde opgenomen.

De Gedelegeerde van het Grootmeesterschap, Claude Grebsa, is voor ons geen onbekende. Tijdens zijn mandaat als Kroatisch diplomaat bij de Europese Unie was hij gedurende meerdere jaren een trouwe deelnemer aan de activiteiten van de Belgische Landscommanderij.

Opvallend gegeven is wel dat de liturgische ploeg van onze landscommanderij de plechtigheden in Zagreb hebben georganiseerd en opgeluisterd. Zij werden hierin bijgestaan door hun Zwitserse en Franse confraters. De vieringen werden bijzonder getekend door de grote geloofsijver van het Kroatische volk en de schitterende locatie waarin de avondwake en de H. Mis ter ere van de H. Geest plaats vond.

Lang leve de Delegatie van het Grootmeesterschap in Kroatië!

Om de video te bekijken, klik https://youtu.be/0qIMHBRRiHE 


Beste wensen voor het nieuwe jaar

 

10 januari 2017 2017 door LdS

BRUSSEL – De landscommandeur, dhr. Jean-Pierre Fierens, en alle leden van de Belgische Landscommanderij van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem bieden u allen voor 2017 hun beste wensen aan. Meer dan ooit is het onze wens dat de vrede en de eendracht in het Heilig Land mag aanwezig zijn. 


Gaudet Mater Ecclesia: Twintig nieuwe leden voor onze Landscommanderij

 

29 juni 2016 2016 door LdS

BRUSSEL – Op zaterdag 11 juni 2016 kwamen twintig nieuwe ridders en dames de rangen van onze Landscommanderij versterken. Qua achtergrond, leeftijd (de jongste is 24 jaar) ervaring en deskundigheid vormen ze een zeer gevarieerde groep. Maar één zaak hebben ze gemeen: in hun hart dragen ze allen een bijzonder grote toewijding voor het Heilig Land. Ze willen zich dan ook met al hun krachten en mogelijkheden inzetten in dienst van hun zusters en broeders die in dit dodelijk gekwetst land leven.

Laten wij onze gebeden tot Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, richten, alsook tot de Heilige Marie-Alphonsine en Maria van Jezus, dat zij over deze nieuwe ordebroeders en zusters en hun plechtige geloften mogen waken. Dat zij hen en alle leden van de Belgische Landscommanderij mogen ondersteunen en hen allen met hun warme aanwezigheid mogen omringen.
Videoreportages volgen binnen enkele dagen.
Om de foto’s van de voorbije plechtigheden te raadplegen, klik HIiER (fotografie: Pascal Wuillaume)

Vertaling l.d.s. 


Zalig Paasfeest aan allen !

 

23 september 2017 2017 door Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD

Zalig Paasfeest aan allen !

Christus is verrezen.

Zijn verrijzenis heeft zin gegeven aan ons aards bestaan. Bidden we voor de slachtoffers van de recente barbarijen in ons land, voor degenen die deze daden hebben gepleegd en voor alle slachtoffers van geweld in de wereld, meer in het bijzonder in het land waar Christus is verrezen.

Jean-Pierre Fierens 


De Koning en de Koningin zijn Ridder en Dame met Ordeketen geworden

 

23 november 2015 2015 door Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD

BRUSSEL - Op dinsdag 17 november 2015 is de Grootmeester van de Orde, Kardinaal Edwin O’Brien, naar het Koninklijk Paleis te Laken gekomen, vergezeld van de Gouverneur-generaal, graaf Agostino Borromeo, om aan hunne Majesteiten de Koning en de Koningin de kentekenen van Ridder en Dame met Ordeketen, de hoogste onderscheiding van onze Orde, te overhandigen.

De Koning en de Koningin waren al lid van onze Orde sinds meerdere jaren. Waren eveneens op deze plechtigheid aanwezig de Apostolische Nun-tius Monseigneur Giacinto Berloco, onze Grootprior Monseigneur Jean Kockerols, alsook François t’Kint de Roodenbeke, lid van het Grootmeesterschap, onze Landscommandeur Jean-Pierre Fierens en onze kanselier.

©Koninklijk Paleis -Palais Royal. 


Retraite voor de jonge leden van de Landscommanderij

 

22 september 2017 2017 door Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD

WAVREUMONT – In het weekend van 17-18 oktober waren bijna alle jonge leden van onze Landscommanderij met hun echtgenoten in het benedictijnerklooster Saint-Remacle te Wavreumont verzameld. Mgr. Jean-Pierre Delville, Bisschop van Luik, leidde daar de retraite over het pastoraal jaarthema “de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium”. Op een tegelijk leerrijke en spirituele wijze ging Mgr. Delville in op vragen als: wat heeft deze exhortatie aan jongeren te vertellen, welke boodschap bevat ze voor een ridder of voor een dame…?

Deze bezinning vormde een prachtige gelegenheid om kandidaat ridders en dames, maar evengoed ook anderen die zich door de werken van onze Orde geboeid weten, te verwelkomen. Het was tevens een kans om hen in het licht van een nakende beslissing tot een kandidaatstelling geleidelijk aan in onze activiteiten te integreren. Meerdere deelnemers waren immers ook op het Feest van Onze-Lieve-Vrouw van Palestina aanwezig en zouden tevens samen met ons in het begin van de maand december aan de bedevaart in Lotharingen deelnemen. Hier kan elkeen binnen de Landscommanderij zich alleen maar om verheugen.

Zowel de predikant als de deelnemers hadden de intentie om in volle overtuiging vormmatig nieuwe wegen te gaan en zich niet zomaar met ex cathedra uiteenzettingen over de apostolische exhortatie tevreden te stellen. Het was eerder de bedoeling om samen op een interactieve wijze en in dialoog de diepere betekenis ervan te ontdekken en zo ook te achterhalen welke consequenties de inhoud heeft voor een dame of ridder van het Heilig Graf van de 21ste eeuw. De eerste doelstelling bestond er weliswaar in concrete wegen te ontdekken die ons kunnen helpen ons engagement waarachtiger te maken zodat dit onze manier van christen-zijn verder uitdiept. Dit alles werd in het licht van onze zorg voor de armen beschouwd. Daartoe worden wij immers door onze Heilige Vader van bij het prille begin van zijn pontificaat met klem opgeroepen.

Wanneer men evenwel het geluk heeft een predikant van dergelijk hoog niveau in z’n midden te hebben, kan men toch niet nalaten om hem ook te beluisteren. Zodoende presenteerde Mgr. Delville gedurende het verloop van de retraite vier uitgebreide uiteenzettingen over de vier eerste hoofdstukken van de apostolische exhortatie. Door er op te wijzen dat de woordkeuze of de keuze van uitdrukkingen in de exhortatie zelden toevallig of onschuldig is, slaagde hij erin om ons het ideeëngoed van de paus te laten ontdekken. Tevens wist hij de diepere theologische en sociale cultuur van Paus Franciscus te onthullen. Hiervoor gaf hij een veelheid van verklaringen die met een toets van historische kennis waren doorspekt (wie weet nog dat de notie “algemeen welzijn” zoals deze door de paus in hoofdstuk 2 wordt aangehaald, van typisch katholiek origine is en pas later door anderen werd gerecupereerd). De aangereikte verklaringen bevatten tevens heel wat exegetische kennis (zo gaf hij bijvoorbeeld een sprekende verklaring van het Latijnse woord “misericordia” dat zo vaak in het discour van de paus voorkomt en zo veelvuldig in de Latijnse Bijbelvertaling wordt gebruikt. Het woord bestaat als dusdanig noch in het Hebreeuws noch in het Grieks, maar is in feite de vertaling van drie verschillende Hebreeuwse en zes Griekse woorden).

Dit waren stuk voor stuk heel sterke “onderwijsmomenten”, maar zoals hierboven reeds werd gesteld, vormden deze slechts het voorspel voor tal van uitgebreide momenten van dialoog tussen de deelnemers en de predikant. Op die wijze kon men verder in reflectie de onderwerpen dieper overwegen. Via workshops in kleinere groepen werd dieper ingegaan op de onderstaande vragen die door Mgr. Delville werden geformuleerd. Deze waren op een of andere manier met de drie eerste hoofdstukken van de exhortatie verbonden. De vragen werden benaderd zowel vanuit ons standpunt als lid van Gods volk, als christen en als lid van de Orde :

  • Hoe zie ik mezelf in een werkzame Kerk? Wat verwacht ik van de Kerk en van de Orde opdat ze naar buiten zou treden?
  • De Paus zegt “neen” tegen een economie van uitsluiting en tegen een economie die door het geld wordt gedomineerd: hoe raakt me dit persoonlijk en hoe verlang ik daaromtrent dat de Kerk, de Orde en de wereld verder evolueert?
  • Gods volk wordt uitgenodigd het evangelie te verkondigen. Hoe vat ik deze vraag persoonlijk op en wat verwacht ik van de Kerk en van de Orde in dit kader?

De denksporen die voor onze Orde uit onze gesprekken voortvloeiden, waren de volgende:
1. De Paus roept alle katholieken op tot betrokkenheid bij de zending om het evangelie te verkondigen. Daarom is het van vitaal belang voor onze Orde, net als voor de hele Kerk, dat al haar leden actief zouden zijn en zich zonder enige reserve zouden engageren in deze bijzondere zending die ons is toevertrouwd.
2. In België, en evenzeer binnen de Kerk, heeft de Orde vaak het imago van een exclusieve privé-club of van een zonderlinge confrérie waar men met veel nostalgie op de tijd van de kruistochten terugblikt. Dit is evident een foute perceptie. Heel vaak hebben de Belgische katholieken, en zelfs de geestelijkheid, niet de minste notie van de bijzondere zending en de inzet van de Orde voor het Heilig Land. Het zou dus beter zijn indien de Orde zich wat meer buiten haar eigen kring zou manifesteren, beginnend bij de priesters en in de parochies, al was het maar gewoon om haar mooie zending voor te stellen en de katholieken in België voor de situatie in het Heilig Land te sensibiliseren.
3. Om de Orde en vooral de situatie van onze broeders in het Heilig Land beter bekend te maken, zouden de dames en ridders van het Heilig Graf, samen met de bisdommen of parochies evenementen kunnen opzetten. Wij denken hierbij aan avondwaken voor het Heilig Land, desgevallend zelfs met geldinzamelingen, of voordrachten en studiedagen voor jongeren die voor iedereen toegankelijk zijn.
4. Onze giften en bijdragen zijn onvoldoende om de christenen in het Heilig Land te helpen. Daarom zouden wij tevens pogingen moeten ondernemen om ook gerichte hulp te bieden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door middel van micro kredieten of – afhankelijk van de mogelijkheden en talenten binnen de Orde – door het verlenen van directies consultaties ten voordele van kleine ondernemingen of startups van lokale christenen. Op die wijze zouden wij hen kunnen bijstaan in het veroveren van hun rechtmatige plaats binnen de Israëlisch/Palestijnse/Jordaanse samenleving en zouden zij zich niet langer gedwongen weten om hun land te verlaten om elders hun dromen te gaan realiseren.

Op zaterdagavond kregen wij het gewaardeerde bezoek van onze landscommandeur en dhr. Philippe Petit, voorzitter van de werkgroep voor de hulp aan de vluchtelingen. Zij zouden ons, en in het bijzonder onze gasten, de Orde voorstellen. Dit was tevens voor diegene die reeds ridder of dame zijn, een kleine speldenprik om de geschiedenis van de Orde en de kennis van haar zending alsook van de projecten die onze Landscommanderij ondersteunt, nog eens op te frissen.

Op zondagmorgen trokken de deelnemers tijdens een tien kilometerlange tocht rond het klooster op ontdekkingstocht in de schitterende vallei van de Amblève. Deze tocht bood de kans om op een heel andere wijze over het thema van de apostolische exhortatie van gedachten te wisselen.

De retraite bood zodoende aan de jongeren van de Landscommanderij twee zeer intense dagen om zich in Wavreumont in gebed en bezinning rond de apostolische exhortatie terug te trekken. Ze betekende tevens de aanzet om in het verlengde ervan de specifieke impact van de exhortatie op de Kerk en op de Orde in België te overdenken.

Wij spreken dan ook onze welgemeende dank uit aan Mgr. Delville omwille van de buitengewone coaching die hij gedurende heel de retraite met gulle hand heeft aangereikt, alsook aan de monniken van Wavreumont voor hun warm onthaal.

Jean-Bernard Demoulin

Vertaling l.d.s. 


Gaudet Mater Ecclesia: vijftien nieuwe leden voor de Belgische Landscommanderij

 

23 september 2017 2017 door Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD

BRUSSEL - De Belgische Landscommanderij heeft op zaterdag 13 juni 2015 vijftien nieuwe leden in zijn rangen verwelkomd.

De vijftien nieuwe leden hebben een zeer verschillende horizon, uiteenlopende ervaringen, kunnen op een grote verscheidenheid aan deskundigheden bogen en variëren in leeftijd. Maar ze weten zich allen verenigd in hun liefde voor het Heilig Land en hun dienstbaarheid aan hun christen broeders en zusters in dit gekwetste land.

Laten wij onze gebeden richten tot Onze-Lieve-Vrouw, Koningin van Palestina, maar evenzeer tot de Heilige Marie-Alphonsine en de Heilige Maria van de Gekruisigde Jezus ter intentie van deze nieuwe ordeleden en hun plechtig engagement dat zij op 13 juni hebben uitgesproken. Zij wisten zich hierbij omringd en ondersteund door de ordeleden van de Belgische Landscommanderij.
Een reportage, video en foto’s volgen de komende dagen.

Vertaling: l.d.s. 


1847-2017: 170 jaar Latijns Patriarchaat in Jeruzalem

 

19 oktober 2017 2017 door LdS

ROME/JERUZALEM – Op 10 oktober 1847 werd Mgr. Joseph Valerga tot patriarch van Jeruzalem gewijd. Deze wijding volgde op de afkondiging van de wederoprichting van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem door Paus Pius IX in Nulla Celebrior van 23 juli 1847. Naar aanleiding van dit jubileum richt William Simpson nog even de schijnwerpers op de oorsprong en de geschiedenis van de heroprichting. Dhr. Simpson is een jonge ridder van de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Hij ontving in België de investituur. In een interview verklaart hij ons zijn passie voor deze historische periode in Jeruzalem.

Uw professionele bezigheden als jurist in de banksector zullen wellicht niet de aanleiding vormen om u tot dergelijke historische opzoekingen te inspireren. Hoe bent u ertoe gekomen om zoveel tijd te investeren in de geschiedenis van het Latijns Patriarchaat?

Mijn studies aan het Institut d’Etude Politiques in Aix-en-Provence hebben mij de zin voor de geschiedenis bijgebracht en dan heel specifiek voor de periode van de Krimoorlog. Zo kwam ik tot de ontdekking dat in dit conflict Jeruzalem en de bescherming van de Heilige Plaatsen zwaar op het spel stonden en zo werd mijn interesse voor de geschiedenis van het Heilig Land in de XIXde eeuw gewekt. Bijgevolg zocht ik toenadering tot de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem waarvan ik vrij recent lid ben geworden. Zo ben ik ook op zoek gegaan naar de oorsprong en de geschiedenis van de Orde. Op dat moment kwam ik tot de ontdekking dat de wederoprichting van het Latijns Patriarchaat er mee heeft voor gezorgd dat ook deze ridderorde opnieuw werd opgericht. Ik wou meteen de politieke en religieuze gebeurtenissen doorgronden die aanleiding hebben gegeven tot deze dubbele heroprichting en ik wou de resultaten van mijn opzoekingswerk ook voor een breder publiek toegankelijk maken.

Dit werk moet heel wat van je vrije tijd hebben gekost. Wat heeft dit u bijgebracht?

In de eerste plaats de vreugde om de ontdekking van een eeuw die me zo boeit, maar tegelijk ook de ontdekking van zoveel bijzondere en uitzonderlijke mensen. Zo is het leven van de Zalige Paus Pius IX bijzonder interessant om te bestuderen. Deze paus, wiens pontificaat tot op heden nog steeds het langstdurende is uit de geschiedenis, was een ware staatsman en tegelijk een man van de Kerk die ook los van de heroprichting van het Patriarchaat van Jeruzalem, onnoemlijk veel sporen heeft achter gelaten. Hij riep Vaticanum I samen die de onfeilbaarheid van de paus bevestigde. Hij heeft het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis afgekondigd en heeft de devotie voor het Heilig Hart van Jezus bevorderd. Aanbeden door de ene, verfoeid door de andere liet hij niemand onverschillig en ikzelf werd ten zeerste door deze persoonlijkheid geraakt.

Mgr. Valerga, de eerste Latijnse patriarch van Jeruzalem, was al evenmin een gewoon man. Als jonge briljante geestelijke werd hij vrij snel in pauselijke delegaties naar het Midden-Oosten opgenomen en reeds op 34-jarige leeftijd werd hij tot Latijns Patriarch in Jeruzalem aangesteld. Reeds na zeer korte tijd slaagde hij erin om in Beit Jala een seminarie op te richten, de wederoprichting van de Ridderorde van het Heilig Graf in te leiden en de bouw van de co-kathedraal op te starten.

Ik heb tenslotte ook het geluk gehad om in contact te komen met bekende specialisten op het vlak van de geschiedenis van Jeruzalem en het Patriarchaat. Zo onder meer met P. Hanna Kildani die een thesis heeft gepubliceerd over het moderne christendom in Jordanië en Palestina en die nu Patriarchaal Vicaris is voor Israël. Ik kon eveneens van gedachten wisselen met de universitair Paolo Pieraccini die tal van werken over deze boeiende periode heeft gepubliceerd.

Is dit voor u ook een manier om uw roeping tot Ridder van het Heilig Graf gestalte te geven?

Natuurlijk. Bij gebrek aan de mogelijkheid om er geregeld op bezoek te gaan – met vier nog heel jonge kinderen is een dergelijke reis ondernemen geen evidentie – reis ik als het ware door Jeruzalem door middel van mijn opzoekingswerk en hoop ik tevens aan de toehoorders van mijn voordrachten de smaak mee te geven om deze unieke plaats te gaan ontdekken. Ik neem natuurlijk deze oproep ook op in mijn eigen dagelijkse leven, in mijn engagement voor de landscommanderij en in de Conférence Saint-Yves(1) waarvan ik momenteel het voorzitterschap in Luxemburg bekleedt. Christus is in Jeruzalem verrezen, maar Hij roept ons op om waar dan ook van Zijn Liefde voor ons te getuigen!

Interview door Cécile Klos voor www.lpj.org

(1) De Conférence Saint-Yves is een Luxemburgse vereniging van katholieke advocaten en juristen

Vertaling: Luk De Staercke 


Conception et développement : bonnenouvelle.fr

https://ordredusaintsepulcre.be/spip.php?page=imprimer_rubrique&id_rubrique=51

Bonnenouvelle.fr

Saint(s) du jour

Lectures du jour

newsletter