Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Votiefmis-ter-ere-van-Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Karmel
      #Votiefmis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel

#Votiefmis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel

HEILIG LAND – In het hart van het klooster mochten wij de votiefmis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel vieren. In deze dienst hadden wij heel speciaal aandacht voor de zeelieden, hetzij militair of civiel, hetzij in actieve dienst of als reserve, alsook voor al hun familieleden. Hieronder volgt de tekst van de homilie die bij deze gelegenheid door Mgr. Delville werd uitgesproken.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 17 januari 2018
  • réagir
  • 0 stem

Homilie op de Berg Karmel, 4 november 2017

Jean-Pierre Delville, Bisschop van Luik

Dierbare broeders en zusters,

Hier, op de top van de Karmelberg, vieren wij Maria, de Stella Maris, de Sterre der Zee. Maria leidt de zeelui, zoals eens de ster de zeevaarders leidde. Van op de hoogte van deze kaap zien we de grootsheid van de zee en het belang van een vuurtoren en van een licht om hen te sturen.

Midden een reeks kluizen werd hier ooit een kapel ter ere van Maria, de Stella Maris, opgetrokken. De kluizenaars volgden het pad dat eens door de Profeet Elia was bereid. Hij woonde hier op de Berg Karmel en hier zou hij het geloof in de éne God ten volle tot zijn waarde laten komen. Daarvoor ging hij in het verzet tegen het geloof in de vele natuurgoden en in de vele heidense afgoden. Later trok hij naar de Sinaï om er God in de eenvoud van een onopvallende ademtocht te ontmoeten. Steeds opnieuw toont men in de kerk de grot waarin de Profeet Elia eens verbleef.

Vermits we hier de Maagd Maria eren, Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel, hebben we een evangelietekst gekozen die ons over Maria vertelt, met name het Kerstverhaal volgens Lucas (Lc 2, 15-20). Maria heeft in haar leven tal van moeilijkheden gekend, maar door haar geloof is zij een ster geworden die ons in ons leven leidt. In geval van problemen en moeilijkheden worden wij eraan herinnerd aan wat er niet al is gebeurd opdat Jozef Maria niet zou verstoten toen hij vernam dat zij buiten het huwelijk om in verwachting was geraakt. Toen ze later omwille van de volkstelling in Bethlehem aankwamen, vonden Maria en Jozef geen plaats in de herberg en zodoende werd het kind Jezus in een stal geboren en werd de pasgeborene in een kribbe te slapen gelegd. Maar vooral op het einde van Zijn leven zou Jezus afgewezen worden. Men zou hem veroordelen en ter dood brengen op het kruis. Maar het is ook daar, aan het einde van Zijn leven, dat Jezus aan Zijn welbeminde leerling Maria zal aanwijzen en zal zeggen: “Ziedaar uw moeder”. Zo werd Maria de moeder van de Kerk, moeder van de christenen, de gids voor de mensheid, de Sterre der Zee.

Het verhaal van Jezus mondt niet uit in een mislukking. Het Woord van Jezus is veel krachtiger dan de dood. Het is tot ons gekomen. We kunnen zeggen dat de herders bij de kribbe de eerste acteurs waren. Zij kregen een openbaring via de Engel Gods die tot hen sprak: “Vrees niet! Heden is een Redder geboren. Hij is Christus, de Heer. Ziehier het teken dat u zal gegeven worden: je zal een pasgeborene vinden, in doeken gewikkeld, slapend in een kribbe.” De herders hechtten geloof aan deze boodschap en begaven zich op weg om het kind te vinden. Vervolgens gebeurde het zoals de evangelist Lucas dit neerschreef: “Nadat zij dit alles gezien hadden, vertelden zij wat hen over dit kind was verkondigd […]Ze vertrokken en loofden de Heer om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Het kwam overeen met wat hen werd voorspeld" (Lc 2, 17-20). De herders hadden geluisterd en kregen hierdoor een andere kijk op het kind dat in alle eenvoud was geboren en werd neergelegd in een kribbe. Zij hadden begrepen wat “Redder van de mensheid” betekent. In de plaats van zich te beklagen, loofden ze de Heer, in de plaats van te zwijgen, vertelden zij over wat ze hadden gezien. Zonder hen zouden we praktisch niets over de geboorte van Jezus te weten zijn gekomen. En dank zij hen zijn we hier deze avond samen om de boodschap van hoop te beluisteren. Dank zij hen weten wij dat “het Woord is vlees geworden” en dat “Hij midden onder ons heeft gewoond”.

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter