Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Paus-Franciscus-Elke-gedoopte-is
        Paus Franciscus : "Elke gedoopte is geroepen tot verkondiging van het (...)

Paus Franciscus : "Elke gedoopte is geroepen tot verkondiging van het Evangelie"

Paus Franciscus heeft op 24 november de postsynodale apostolische exhortatie ‘De vreugde van het evangelie’ (‘Evangelii gaudium’) gepubliceerd, waarin de verkondiging van het evangelie centraal staat.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 3 januari 2014
  • réagir
  • 0 stem

Elke gedoopte wordt permanent voor de opdracht geplaatst om dat goede nieuws te verkondigen. Daarbij moet ook worden gezocht naar nieuwe wegen en nieuwe methodes die de oorspronkelijke frisheid van die blijde boodschap opnieuw onder de aandacht brengen. Tegelijk spreekt de paus zijn bezorgdheid uit over de moeilijkheden waarmee die verkondiging vandaag wordt geconfronteerd. In de exhortatie herneemt hij verschillende onderwerpen en thema’s die eerder al in zijn preken en toespraken aan bod kwamen. In die zin is dit document ook een programmaverklaring van de nieuwe paus.

Tekenen des tijds

Paus Franciscus vestigt in zijn exhortatie de aandacht op de bekoringen waarmee gelovigen worden geconfronteerd, zoals het individualisme, de identiteitscrisis of de dalende geloofsijver. “Wij moeten teken van hoop zijn en mogen niet in een steriel pessimisme vervallen.” Het is noodzakelijk om de verantwoordelijkheid van de leken in de Kerk te versterken. Maar deels door een gebrek aan opleiding, deels door het nog altijd heersende klerikalisme vervullen leken niet de rol die hen toekomt. Daarbij dringt de paus in het bijzonder ook aan op een bezinning over de rol van de vrouwen in de Kerk. Tegelijk benadrukt hij dat het priesterschap, dat is voorbehouden voor mannen, niet ter discussie staat.

Paus Franciscus onderstreept de verscheidenheid binnen de katholieke Kerk en onderstreept het belang van de volksvroomheid, waarin het geloof in een bepaalde cultuur gestalte krijgt en wordt doorgegeven. Hij is kritisch voor het huidige economische systeem, waarin al te vaak het recht van de sterkste overheerst, en voor de wegwerpcultuur waarin de mens nog slechts als consument dreigt beschouwd te worden. De zwaksten worden daarbij niet alleen uitgesloten, maar zelfs als een soort afval behandeld. “De wereld gaat gebukt onder de nieuwe tirannie van een markt die als een nieuwe God wordt beschouwd en waarin financiële speculatie, corruptie en egoïsme overheersen.” Franciscus veroordeelt de schendingen van de godsdienstvrijheid en de vervolging van christenen, die in sommige landen een alarmerend niveau van haat en geweld heeft bereikt.

Opdracht tot verkondiging

De paus benadrukt de nauwe band tussen de verkondiging en de bevordering van de menselijkheid. “Wij kunnen van de Kerk niet verwachten dat zij het geloof naar de privésfeer laat verdringen en geen invloed meer heeft op het maatschappelijke samenleven. Wie zou het wagen om de boodschap van de heilige Franciscus en van de zalige Theresa van Calcutta tot de Kerk te beperken en het zwijgen op te leggen.” De paus herhaalt zijn streven naar een arme Kerk ten dienste van de armen: “Een kerkgemeenschap, die de arme vergeet, dreigt te verdwijnen.” Hij spoort gelovigen aan tot zorg voor de zwaksten en bemoedigt de Kerk tot bijzondere aandacht voor nieuwe vormen van armoede, zoals dakloosheid, drugsverslaving, vluchtelingen en het groeiende aantal bejaarden dat vergeten wordt. Met betrekking tot migranten dringt hij in het bijzonder ook aan op meer gastvrijheid. “Bij die zwaksten behoren ook de ongeboren kinderen, waaraan de waardigheid van het menselijke leven wordt ontzegd. De verdediging van het menselijke leven is nauw verbonden met de verdediging van de mensenrechten.”

Samenwerking en dialoog

Tot slot spoort de paus aan tot dialoog en samenwerking met politieke, sociale, religieuze en culturele instellingen en groepen. Daartoe behoort ook de oecumene, die onlosmakelijk onderdeel is van de verkondiging en die een geloofwaardig getuigenis van christenen bevordert. Hij pleit voor dialoog en vriendschap met de ‘kinderen van Israël’ en voor de versterking van de interreligieuze dialoog, met wederkerigheid op het gebied van de geloofsbeleving. “De heilige Geest verleent de kracht om de nieuwheid van het evangelie met vrijmoedigheid te verkondigen, met luide stem, in alle tijden en op alle plaatsen, ook tegen de stroom in.”

(Kerknet)

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter