Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Onthaal-op-het-Latijns-Patriarchaat-van-Jeruzalem
      #Onthaal op het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem

#Onthaal op het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem

HEILIG LAND – De audiëntie die ons in het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem te beurt viel, gaf ons de kans om kennis te maken met de instelling aan dewelke wij als ridders en dames van de Ridderorde van het Heilig Graf onze schamele bijdrage overmaken. We kregen tegelijk ook enig inzicht in de werking ervan.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 28 november 2017
  • réagir
  • 2 stemmen

Het was Mgr. Gacinto Boulos Marcuzzo, Patriarchaal Vicaris voor Palestina, die onze delegatie onder leiding van onze confrater Mgr. Delville op het Patriarchaat verwelkomde. Onze voortreffelijke geestelijke leidsman wist zich op een bewonderenswaardige wijze van zijn taak te kwijten bij het voorstellen van de leden van de groep aan onze gastheer. Hij verwees hierbij uitvoerig naar de jonge leeftijd en het dynamisme van de deelnemers, alsook naar hun leergierigheid betreffende het Heilig Land.

Mgr. Marcuzzo stelde ons van zijn kant zijn toch wel atypische instelling voor: “In Europa is het de gewoonte dat eenzelfde land meerdere diocesen telt. In het Heilig Land is het precies andersom: Eén enkel bisdom is hier over meerdere landen uitgespreid.”

Mgr. Marcuzzo maakte dankbaar gebruik van de aanwezigheid van Moira, de jonge dochter van onze confrater Rolf om een pedagogisch betoog te ontplooien over de zin van een bedevaartstocht. Hij gebruikte haar namelijk als tussenpersoon naar de groep toe. Via de onderwijsmethode van vraag en antwoord – wellicht ontleend aan Paus Franciscus – begon hij een soort vragenspel over de symbolen van het Heilig Land. “Ken jij de plekken waar Christus werd doorboord?” en zo ging de vicaris door op de betekenis van het vijfvoudig kruis van Jeruzalem. We kregen eveneens heel wat uitleg over de eeuwenoude symboliek van de pelgrimsschelp die ons zou overhandigd worden. Maar ook de religieuze, sociale, politieke en diplomatieke rol die het Latijns Patriarchaat in Jeruzalem vervult, werd ons toegelicht. Het belang hiervan kan geenszins overschat worden in een land dat institutioneel, religieus en sociaal verdeeld is en waar de dialoog en de wederzijdse luisterbereidheid voortdurend weer moet aangewakkerd worden.

Deze ontmoeting waar zolang werd naar uitgekeken, was de unieke gelegenheid om de vicaris te bevragen over het nut van ons engagement en over datgene wat het patriarchaat zoal van ons verwacht bovenop de verplichtingen die we ook ten aanzien van de Orde op ons hebben genomen. Hij wees er ons op hoe kostbaar deze engagementen in het verleden ten aanzien van de christen gemeenschappen in het Heilige Land steeds zijn geweest. Hij voegde hier de oproep aan toe om in de mate van onze mogelijkheden in onze omgeving te getuigen van onze bedevaart, om onze omgeving te sensibiliseren voor de precaire situatie waarin onze geloofsgenoten in het Heilig Land moeten leven. Maar hij vroeg ons evenzeer te getuigen over de spirituele rijkdom, de kracht en de diversiteit die men in de Heilige Plaatsen in het Land van Christus aantreft.

Daarop werd aan elke ridder en aan elke dame de pelgrimsschelp overhandigd. Elke uitreiking ging gepaard met de uitdrukking “Mabrouk”, die Mgr. Marcuzzo nauw aan het hart ligt en dit vanuit een tweevoudige betekenis. Enerzijds formuleerde hij hiermee zijn felicitaties omwille van het nieuw verworven onderscheidingsteken. Anderzijds zat daar ook de zegen in vervat die hij aan elkeen persoonlijk wenste mee te geven en waarvan hij verwachte dat wij deze voortaan overal zouden uitstralen. Dit eenvoudig woord “Mabrouk” zou aldus de plechtige overhandiging van deze schelp nog overstijgen. Als bijzondere herinnering kregen wij tenslotte allen nog een persoonlijk geschenk, even mooi als merkwaardig: een klein paarlemoeren Jeruzalemkruis. Wij waren dan ook vervuld van erkentelijkheid toen wij het Latijns Patriarchaat verlieten om ons drukke programma in Jeruzalem verder te zetten.

David Colling

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Bedevaarten

newsletter