Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Naar-aanleiding-van-het-Kerstfeest-ontmoette-Abdullah-II-van-Jordanie-de
        Naar aanleiding van het Kerstfeest ontmoette Abdullah II van Jordanië de (...)

Naar aanleiding van het Kerstfeest ontmoette Abdullah II van Jordanië de kerkleiders van het Heilig Land

JORDANIE – Op dinsdag 19 december 2018 woonde Zijne Majesteit Koning Abdullah II in het Cultureel Centrum Al Hussein te Amman een feestelijke plechtigheid bij die door de verschillende Kerken in Jordanië naar aanleiding van Kerstmis en nieuwjaar was georganiseerd. De koning was vergezeld door Zijne Koninklijke Hoogheid, de Prins-opvolger Al Hussein bin Abdullah II. De ontmoeting had als thema: “Jordanië, land van vriendschap, land van geloof”. {{}} }


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 28 december 2018
  • réagir
  • 0 stem

Tijdens de plechtigheid die ook door President Mahmoud Abbas werd bijgewoond, sprak Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Apostolische Administrator van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem het welkomwoord uit:

“Zijne Majesteit Koning Abdullah II,

Sta mij toe om in de aanloop naar Kerstmis en met nieuwjaar in het vooruitzicht met alle vreugde die zich in ons hart bevindt de Heer te danken voor al Zijn weldaden die ons te beurt vallen. Ik wil tevens blijven bidden voor de voorspoed en het welzijn van het land.

Het Evangelie zegt dat de engelen van de Heer zich op weg naar de herders begaven en dat Gods glorie hen in volle glans omringde toen zij de herders het blijde nieuws vertelden, het nieuws van het groot geluk dat zich tot alle mensen zou richten: de geboorte van een Redder (Lc 2, 10). En de herders zegden tot elkaar: laten wij naar Bethlehem gaan om te zien wat daar is gebeurd, naar datgene wat de Heer ons heeft laten weten (Lc 2, 15). Net als de herders willen ook wij naar Bethlehem terugkeren om zoals alle voorbije jaren te gaan kijken naar het mirakel, naar de belofte die daar tot vervulling kwam toen de Heer een van ons is geworden.

Wij gaan naar Bethlehem om er onze verwachtingen in en ons ontzag voor het Woord van God uit te spreken en om zijn barmhartigheid af te smeken. Wij dragen de blijde geest in ons hart, de blijheid die eigen is aan deze tijd van het jaar. Ondanks alle moeilijkheden die onze regio teisteren, zijn wij voorbestemd om nooit aan de verkondiging van de grote vreugde van deze dagen te verzaken. Wij willen de lichtjes van de kerstboom en de muziek in onze straten niet doven. Integendeel maar willen net als de herders onze vreugde uitdragen.

In Jordanië genieten wij van bijzondere zegeningen. Wij genieten van de schoonheid van de religieuze coëxistentie en de vruchtbare dialoog die als maar meer gemeenschappen bereikt. Wij genieten van de voordelen van te leven in de spirit van de boodschap van Amman, deze van de religieuze gematigdheid en van het respect. Het is een zegen dat wij in Jordanië, onder de hoge bescherming van Zijne Majesteit, een hechte familie vormen en dat dit land, ook al is het van bescheiden grootte, een hoeksteen van stabiliteit in de regio vormt.

Maar wij willen ook waakzaam zijn want wij hebben ook redenen tot bezorgdheid. Zo zijn wij bevreesd voor onszelf en voor onze Kerken. We hebben dit jaar inderdaad ook aan tal van problemen het hoofd moeten bieden en wij hebben meer dan eens onze angsten uitgesproken voor situaties waar de stabiliteit van onze gemeenschappen gevaar liep. Dat was in het bijzonder het geval in Jeruzalem.

Onze christen leefgemeenschappen kunnen misschien klein in aantal zijn, maar ze zijn zeer dynamisch en toegewijd en zij staan met hun scholen, ziekenhuizen en vele soortgelijke instellingen ten dienste van de hele samenleving. Dit is de christen manier om hun bijdrage te leveren, om voor hun medeburgers partners te zijn en het land te dienen. Op die manier dragen zij bij tot het bewaren van de identiteit en de universele waarde van de stad Jeruzalem als Heilige Stad voor drie Abrahamitische religies, zoals Paus Franciscus reeds bij tal van gelegenheden heeft verwoord.

Ongelukkig genoeg hebben wij om de vrijheid en het respect voor onze instellingen veilig te stellen, de voorbije maanden bij meerdere aangelegenheden onze stem moeten laten horen. Soms waren we verplicht hiervoor zelfs eerder extreme initiatieven te nemen, zoals bijvoorbeeld de sluiting van de basiliek van het Heilig Graf. Onze Kerken stonden inderdaad meer dan eens in het middelpunt van de een of andere lokale politieke strijd en werden bijvoorbeeld bloot gesteld aan de dreiging van unilaterale fiscale maatregelen die het overleven van hun sociale en caritatieve activiteiten in gevaar brachten.

Anderzijds brengen de politieke instabiliteit, in het bijzonder in Irak en in Syrië en de regionale en internationale politieke (on)evenwichten onze mensen in Jordanië als maar meer in de war. Maar het zijn vooral de voortdurende veranderingen als gevolg van de ernstige economische recessie die hun angsten steeds meer aanwakkeren. Soms ontstaan er als gevolg van provocaties (al is het soms maar via een simpele spotprent), grote spanningen in de schoot van onze religieuze gemeenschappen. Deze worden dan op hun beurt via de sociale media tot ongekende proporties opgeblazen. Dat was onlangs nog het geval in Jordanië. Daarom is het meer dan ooit belangrijk dat wij de handen in mekaar slaan en samen aan het sociale evenwicht werken zodat het land voor altijd stabiel en soliede mag zijn.

Zijne Majesteit,

Bij deze gelegenheid richten wij ons tot u en de Hasjemitische gemeenschap die doorheen de tijden niet alleen de beschermer van de Heilige Plaatsen is geweest, maar tevens ook steeds garant heeft gestaan door de sociale en religieuze vrede in Jordanië en Palestina.

Eens temeer staan we hier voor u om het belang van uw inspanningen te benadrukken die er moeten voor zorgen dat de stem van ons volk wordt gehoord. Of het om christenen of om moslims gaat, u kan er voor zorgen dat hun stem in alle institutionele, regionale en internationale forums wordt gehoord. Zo kunnen de broze evenwichten in de Heilige Stad gevrijwaard blijven, zo kunnen de armen van het Heilig Land een behoorlijke opvang krijgen, zo kan alles in het werk worden gesteld om tot waarachtigheid en rechtvaardigheid te komen.

Bij deze gelegenheid hou ik er ook nog aan u van harte te feliciteren met de Templeton Prijs die u onlangs mocht in ontvangst nemen. Dit is een teken van erkenning voor alles wat u doet ter bevordering van de dialoog en van het respect in uw land en in de schoot van de internationale gemeenschap. Als religieus verantwoordelijke breng ik ook hulde aan uw beslissing om algemene amnestie te verlenen aan tal van gevangenen, dit als teken van verzoening in uw land. Het is tegelijk ook de gelegenheid om het vorstenhuis te danken voor de voortdurende steun die het, via de diensten van Prins Ghazi, aan de dagelijkse noden van de Kerken verleent.

Moge de Heer u allen zegenen, alsook uw inspanningen voor de opbouw van een betere samenleving. En de Heer die ooit besloot om in Bethlehem te komen wonen, blijft voor altijd in onze huizen en in onze harten aanwezig.

Zalig Kerstfeest!

Amman, 18 december 2018

+Pierbattista Pizzaballa
Apostolische Administrator van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem

Foto’s: Noursat en Abouna

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter