Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Kruisweg-voor-de-leden-van-de-Ridderorde-van-het-Heilig-Graf-van-Jeruzalem
        Kruisweg voor de leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van (...)

Kruisweg voor de leden van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Wij mochten vanwege het Grootmeesterschap in Rome een voorstel tot Kruisweg ontvangen. De teksten en gebeden zijn volkomen aangepast aan de penibele tijd die we nu samen doormaken en richt zich heel in het bijzonder tot alle leden van de Ridderorde van het Heilig Graf in Jeruzalem. Het is de bedoeling dat wij deze op Goede Vrijdag 10 april zouden ter hand nemen, net nu wij niet in de mogelijkheid verkeren om aan de ons zo vertrouwde diensten in de Goede Week te participeren.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 9 april 2020
  • réagir
  • 0 stem
Inleiding

In de lente van 2020 heerst over heel de wereld de angst voor een dodelijk virus. Duizenden gezinnen zijn in een diepe rouw gewikkeld. Meer dan ooit staan wij aan de voet van het Kruis van Christus. Als Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, willen wij ons op deze Goede Vrijdag in gebed verenigen. Wij zijn ervan overtuigd dat de huidige beproeving tegelijk ook een gelegenheid is om ons geloof te verdiepen en er op een heel concrete wijze getuigenis van af te leggen. Wij voelen ons met de huidige problemen verbonden en vragen God in gebed om de wereld genezing en vrede te brengen.

Eerste statie – Jezus wordt ter dood veroordeeld

“Waar kom je vandaan?” Maar Jezus gaf geen antwoord. “U spreekt niet tegen mij? zei Pilatus. U weet toch dat ik de macht heb om U vrij te laten, maar ook de macht om U te laten kruisigen?” Jezus antwoordde: “U zou over mij geen enkele macht hebben als u dit niet door de hemel vergund was. De zwaarste schuld ligt dan ook bij hem die Mij aan u heeft overgeleverd.” Toen begon Pilatus alles in het werk te stellen om Hem vrij te laten. Maar de Joden schreeuwden: Als je zo iemand vrij laat, verliest u de gunst van de keizer. Wie zichzelf tot koning maakt, komt in verzet tegen de Keizer.” (Joh 19, 9-12)

Bevind ik me niet vaak in de massa die schreeuwt om onderwerping aan de heersende instanties eerder dan om mijn geweten te volgen. Nu de dood overal om ons heen grijpt en ik hem van dichtbij ervaar, belijd ik ten aanzien van mijn broeders en mijn zusters elk verraad ten aanzien van onze Heer waaraan ik mij schuldig heb gemaakt. Verlangend naar macht en eer, en behept met lafheid en hoogmoed heb ook ik Jezus vaak uitgeleverd! Vergeef mij Heer en maak van mij – lid van de Ridderode van het Heilig Graf – een ware volgeling van Uw ongekroond koningschap. Maak van mij een ware getuige van uw Rijk van Liefde en Broederlijkheid.

Onze Vader…

Tweede statie – Jezus neemt het kruis op zijn schouders

“Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is Hij dan – uw koning.’ Maar ze schreeuwden: ‘Weg met Hem! Aan het kruis met Hem!” ‘Zal ik dan uw koning kruisigen?’ vroeg Pilatus. Maar de hogepriesters antwoordden: ‘We hebben geen koning, we hebben de keizer!’ Toen leverde hij Hem aan hen uit om gekruisigd te worden. Ze namen Jezus dus over. Hij droeg zelf het kruis en ging de stad uit, naar het zogeheten Schedelveld, in het Hebreeuws Golgotha.” (Joh 19, 14-17)

Ik kijk naar U Jezus, met het kruis beladen. Jij bent Gods Woord dat vlees is geworden, het levende Woord van de hemelse Vader, die leven geeft aan heel de schepping. U hebt ervoor gekozen om deelgenoot te zijn aan het meest erbarmelijke van de mens en de dood van de veroordeelde te delen. Vandaag, midden in de tragische situatie die heel de wereld doorkruist, ben Jij ons zo nabij. Uw aanwezigheid is zo nabij, nu in de kruisweg van de mensheid. Als lid van de Ridderorde van het Heilig Graf wil ook ik aanvaarden om met moed en volharding het kruis te dragen dat zich heden aandient. Ik wil geenszins naar uitvluchten op zoek gaan om aan deze realiteit te ontsnappen. In de grond van mijn hart weet ik dat U uiteindelijk deze last op uw schouders neemt en dat wij er niet alleen voor staan, dat alle lasten en pijnen zich met die van u verenigen en bron zullen zijn van een heel nieuw leven.

Onze Vader…

Derde statie – Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis

“Wij allen zijn als schapen verloren gelopen, en ieder van ons is eigen wegen gegaan.
Maar de Heer heeft de schuld van ons allen op zich laten neerkomen.”
(Jes 53, 6)

Als pelgrim van de Ridderorde van het Heilig Graf ga ik op deze Goede Vrijdag in gedachten de weg van de “Via Dolorosa”. Uw lijden, Heer, is geen verhaal uit vervlogen tijden. Het krijgt in onze wereld steeds een vervolg. Jezus, ik zie u neervallen onder de last van het kruis, Uw lichaam is bebloed door de geseling, Uw hoofd met een doornen kroon doorboord. De kracht ontbreekt U. Hoeveel mensen zijn nu in die vele hospitalen niet aan het einde van hun krachten. Ze voelen zich door de pijn verpletterd, krijgen zuurstof toegediend en worden kunstmatig beademd. Vergeef ons onze zorgeloosheid in het voorkomen van deze verschrikkelijke ziekte. Wij bidden samen met die vele zieken die zo zwaar door het coronavirus getroffen zijn, voor hen bidden wij. Moge door uw lijden, Christus, heel de mensheid van alle kwaad en onderdrukking gevrijwaard worden.

Onze Vader…

Vierde statie – Jezus ontmoet Zijn moeder

“Schrik niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.” (Lc 1, 30-33)

Ook jij gaat de kruisweg, Moeder van Jezus. Je herinnert u nog de woorden van de engel op de ochtend van de Boodschap en ondanks het drama dat zich voor uw ogen afspeelt, hernieuw je uw onvoorwaardelijk jawoord. De blik van de Zoon van de Eeuwige Vader raakt uw ogen die met tranen en tederheid zijn gevuld. Oh Maria, geef ons uw blik, zodat ook wij in uitzichtloze situaties van uw hoop kunnen getuigen. Onze-Lieve-Vrouw van Palestina, patrones van onze Orde, wij vertrouwen onze meest benadeelde broeders en zusters in het Heilig Land aan u toe, en nu zeker in deze benarde tijden tijdens deze pandemie. Ridders en Dames, wij willen steeds meer mannen en vrouwen worden met het jawoord van onze patrones. Wij willen, net als de Heilige Maagd, steeds klaar staan om dienstbaar te zijn en zo het lot van de ongelukkige medemensen verzachten. Zo zullen wij uw Zoon, de lijdende Christus ten volle erkennen.

Onze Vader…

Vijfde statie – Simon van Syrene helpt Jezus het kruis dragen

“Toen ze Hem wegvoerden, hielden ze een zekere Simon uit Sirene aan, die van zijn akker kwam; hem lieten ze het kruis achter Jezus aan dragen. Een grote massa mensen volgde Hem; er waren vrouwen bij, die om Hem rouwden en treurden.” (Lc 23, 26-27)

Leden van de Ridderorde van het Heilig Graf, wij werden niet gekozen om gedecoreerd te worden maar om het kruis van Christus te helpen dragen. Soms vergeten we dit wel eens, maar het Jeruzalemkruis dat onze mantel siert, is daar om ons aan onze roeping te herinneren. Wees een steun voor alle leden van de Orde en voor alle centrale autoriteiten in deze bijzondere zending. Ook Simon was een vreemde in het Heilig Land en net als hij willen wij volharden in onze taak om zorg te dragen van hen die in het land wonen waar U eens hebt geleefd en die zo te lijden hebben. In dat land heeft U uw leven voor ons gegeven. Maar wij bidden evenzeer voor allen in onze omgeving, in onze steden en in onze parochies, voor hen die in onze straten leven en die eveneens te lijden hebben, die evenzeer nood hebben aan de hulp die wij hen kunnen bieden. Wij bidden voor de zieken, de ouderlingen en allen die in deze penibele tijd eenzaam zijn. Open onze ogen en maak dat wij beschikbaar zijn voor elke oproep tot solidariteit. Laten wij elkaars lasten dragen om zo de wet van Christus tot vervulling te brengen. (Gal 6, 2)

Onze Vader…

Zesde statie – Veronica droogt het aanschijn van Jezus

“Alles wat je voor de minste van de broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” (Mt 25, 40)

Heer, ondersteun, net als Veronica, alle leden van de Orde die zich inzetten in de zorgsector. Maak dat deze Ridders en Dames die zich in de medische wereld hebben geëngageerd, ware “iconen” van Gods tederheid mogen zijn. Wij verruimen ons gebed en denken aan alle verpleegkundigen, dokters en het voltallige personeel in hospitalen en verzorgingstehuizen, wij denken aan hen die zich vol moed inzetten om onze zieke broeders en zusters te verzorgen en te beveiligen. Alles wat zij doen, doen zij voor U! Dank voor hun heldhaftig getuigenis dat zij ons elke dag weer opnieuw in deze tijd van corona brengen. Geef dat wij steeds op de diensten van dergelijke mensen mogen kunnen rekenen en dat wij ons werk – wat dit ook moge wezen – als een roeping blijven beschouwen. Geef dat deze crisis aan onze materialistische samenleving weer het besef van het essentiële mag bijbrengen.

Onze Vader…

Zevende statie – Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

“Omdat hij zijn leven gaf om te sterven, en zich tot de opstandigen liet rekenen. Hij had echter de zonde van velen op zich genomen en kwam zo voor de opstandigen op.” (Jes 53, 12)

Elke val van de Heer, is voor ons een uitnodiging om samen met Hem weer op te staan en ons nooit te laten ontmoedigen, en dit zelfs niet in de meest hopeloze situaties. In deze momenten van gezondheidscrisis, na weken van afzondering, zijn tal van mensen over heel de wereld zonder werk en zonder inkomen gevallen. Wij vragen u om ons te helpen op zoek te gaan op welke concrete manier wij deze mensen zouden kunnen helpen. Zoveel mensen dreigen naar aanleiding van deze crisis hun menselijke waardigheid compleet te verliezen. Wees voor hen ook in hun “valpartij” een welwillende metgezel en inspireer alle leden van de Ridderode opdat zij instrumenten zouden zijn in de heropstanding van velen, in het bijzonder van hen die in het Heilig Land leven en uitermate op onze steun zijn aangewezen. Om ons te redden werd U van alles beroofd, oh Jezus. Bemoedig ons opdat ook wij bereid zouden zijn om veel prijs te geven en zo het Heil in deze wereld mee helpen te bewerkstelligen. Alles lijkt hier te veranderen, maar Uw kruis is blijvend. Het is voor ons een symbool van liefde en vrede.

Onze Vader…

Achtste statie – Jezus troost de wenende vrouwen

“Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om Mij, huil liever om uzelf en om uw kinderen!” (Lc 23, 28)

In welke wereld moeten onze kinderen opgroeien, oh Heer! Een moment zoals we nu meemaken, leert ons nog beter te begrijpen waarom u alle vrouwen van de wereld en hun kinderen hebt beweend. Wij bidden u heel speciaal voor de moeders en de vaders in het Heilig Land en voor alle ouders van heel de wereld die de moeilijkheden van de toekomstige generaties voor ogen zien. Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf, wij willen in het bijzonder overal de liefde in het gezin ondersteunen. Dit is immers de bron van alle evenwicht onder de mensen. Laten we in de eerste plaats in onze eigen gezinnen deze universele roeping die ons is toevertrouwd tot stand brengen. Laten wij onze kinderen het respect voor de natuur en voor het leven bijbrengen, laten wij pioniers worden van een nieuwe mensheid die na de universele oorlog tegen dit virus tot ontwikkeling zal komen. In deze uitdaging zijn we allen op een of andere wijze betrokken.

Onze Vader…

Negende statie – Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

“Jezus die bestond in de gestalte van God, heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft zich ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis.” (Fil 2, 5-8)

Leer ons U te volgen en steeds meer op U te lijken. Wanneer U voor de derde keer neervalt, dan beleeft U ons menszijn tot op de bodem. Zoveel mensen komen er niet meer toe om de last van het leven te dragen.! Wij danken U, Heer, omdat U elke dag bij ons blijft en “dit tot aan de voleinding van de wereld” (Mt 28, 20). Deze pandemie maait duizenden mensen weg en dit vaak in de meest kwetsbare groepen en onder de verschrikkelijkste omstandigheden. Dit is het moment voor alle Dames en Ridders van het Heilig Graf om in de volheid van de kracht van uw liefde te geloven, om deze te tonen, om licht te brengen waar duisternis heerst. Wij willen de fakkel van het geloof in deze beproefde wereld laten oplichten. Samen willen we onder de mensen van deze wereld nederige dienaars van Uw aanwezigheid zijn.

Onze Vader…

Tiende statie – Jezus wordt van zijn klederen beroofd

“Ze dobbelden om Zijn kleren, zodat in vervulling kon gaan, hetgeen door de profeet werd voorspeld: “Ze verdeelden zijn kleren en dobbelden om Zijn gewaad.” (Mt 27, 35)

Jezus, Uw gewaad zonder naad, werd niet verscheurd, de soldaten lieten het lot beslissen. Dit werd als een teken van de eenheid van de Kerk beschouwd en aan deze eenheid willen wij meewerken. Wanneer het uur van de grote vieringen weer is aangebroken, inspireer ons dan als Ridders en Dames om in onze parochies die daden te stellen die de eenheid dienen. En help ons om in afwachting hiervan ons van onze eigenliefde en onze machtsdrang te ontdoen. Maak dat deze periode van afzondering, waar velen onder ons nu mee te maken krijgen, een tijd wordt waarin wij ons spiritueel kunnen verdiepen en onze onbevlekte ziel weer in relatie met Uw Vader brengen. Maak ons meer bewust van het feit dat we allen samen op een zichtbare wijze Uw mystieke lichaam vormen, de enige Kerk, zowel op aarde als in de hemel. Wij kunnen de communie niet nuttigen en toch zijn wij verenigd, want de Heer zelf leerde ons de Spirituele Communie kennen.

Onze Vader…

Elfde statie – Jezus wordt gekruisigd

“Een van de misdadigers die met Hem gekruisigd waren, zei smalend tegen Hem: ‘Ben jij de Messias? Red dan jezelf en ons erbij!’ Maar de ander wees hem terecht: ‘Heb zelfs jij geen ontzag voor God, nu jij ook deze straf ondergaat? In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende loon. Maar Hij heeft niets verkeerd gedaan.’ Daarop zei hij: ‘Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt.’ Hij zei tegen hem: ‘Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.” (Lc 23, 39-43)

Wanneer wij als pelgrims aan de voet van Golgotha de Basiliek van het Heilig Graf betreden, herleven wij bij het Lege Graf het lijden dat U voor ons hebt doorstaan. Tijdens de uren van Uw lijden aan het kruis bevinden wij ons bij de vrouwen en de apostel Johannes. Wij kijken naar U en horen Uw laatste woorden. Dames en Ridders, onze zending bestaat erin om deze schat in ons hart te bewaren en deze in onze omgeving uit te stralen. U toont ons dat het niet onze deugdzame daden zijn die ons zullen redden, maar het geloof en de oneindige barmhartigheid, de onvermoeibare vergevingsgezindheid waarvan U getuigde ten aanzien van de Heilige Dismas (de “goede” rover) en van wie wij hopen hem eens te mogen ontmoeten. Wij danken U voor de herders van het Gods volk die ook vandaag uw barmhartigheid blijven tonen. Wij bidden U voor Paus Franciscus die in deze periode blijft oproepen tot meer pastorale creativiteit, nu wij geen toegang meer hebben tot de sacramenten. Bescherm onze grootprior, onze priors en onze priesters en geef hen de bezieling van Uw Heilige Geest om ons door deze duistere tijden heen te leiden.

Onze Vader…

Twaalfde statie – Jezus sterft aan het kruis

“Toen Jezus van de wijn gedronken had, zei Hij: ‘Het is volbracht.’ Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest.” (Joh 19, 30)

U gaf de geest. Uit uw doorboorde hart vloeide bloed en water, bron van Leven voor mij, voor ons. Ik draag de insignes op mijn mantel die naar Uw vijf wonden verwijzen en ik herinner mij dat dit insigne mij van Uw lijden bewust maakt. Hoe kan ik getuige zijn van de vruchtbaarheid van Uw wonden? Zijn wij ons als Ridders en Dames voldoende bewust van het engagement dat we hebben aangegaan en leven we wel in volle samenhang met dit grote liefdesmysterie? Terwijl Pasen steeds dichterbij komt, kijken we ernaar uit om Uw Heilige Geest in ons gebed te mogen ontvangen. Deze Geest zet ons aan om niet alleen onze broeders en zusters in het Heilig Land te beminnen en te helpen, maar alle mensen waar dan ook in onze liefde te betrekken. Wij bidden U, Heer Jezus, zend ons uw verlichtende geest zodat wij via onze liefdeswerken vanaf nu kunnen participeren aan het trinitaristische leven met de Vader. In Uw aanwezigheid verliest onze nacht zijn duisternis!

Onze Vader…

Dertiende statie – Jezus wordt van het kruis afgehaald

“Toen het avond was geworden – het was voorbereidingsdag, dit wil zeggen de dag vóór de sabbat – durfde Jozef van Arimatea, een vooraanstaand lid van de raad, die zelf ook leefde in de verwachting van het koninkrijk van God, het aan om naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. Hij kocht een linnen doek en nam Hem van het kruis af.” (Mc 15, 42-43, 46a)

Het voorbeeld van Jozef van Arimatea, een toenmalige notabel, kan ons inspireren. Wij bewonderen zijn moed en zijn edelmoedigheid. Hij was het die het kwaliteitsvol linnen kocht, de heilige lijkwade, die tot op onze dagen van Jezus’ Passie getuigt. Bidden wij dat wij, net als Jozef, vandaag nog de durf hebben om bij te dragen tot de verering van Uw Lichaam. Wij kunnen dat doen ten aanzien van alle mensen die in het Heilig Land en in het ambtsgebied van het Latijns Patriarchaat nu tijdens deze pandemie nog méér te lijden hebben dan anders. Wij denken heel in het bijzonder ook aan de oudere mensen, overal ter wereld, die in alle eenzaamheid moeten sterven en ten gevolge van de coronacrisis een christen uitvaart moeten ontberen. Wij vertrouwen u hun ziel toe en vragen U, oh Jezus, om hen in het Paradijs te verwelkomen. Wij bidden U ook voor de families van de slachtoffers, die hen in hun laatste ogenblikken niet konden terzijde staan. Wij danken U Heer, dat U het goddelijk vaderschap en Uw oneindige Liefde voor elk van ons hebt geopenbaard. Wij zijn samen, zowel de levenden als de doden, lid van de gemeenschap van de heiligen.

Onze Vader…

Veertiende statie – Jezus wordt in het graf gelegd

“Het was voorbereidingsdag en de sabbat zou aanbreken. De vrouwen die met Hem uit Galilea waren meegekomen, waren Jozef gevolgd. Ze zagen het graf en hoe zijn lichaam erin werd gelegd. Toen gingen ze naar huis en maakten kruiden en balsem klaar. Op de sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.” (Lc 23, 54-56)

Heer, het lijkt alsof de tijd bleef stilstaan vanaf het moment dat U in het graf werd gelegd. De tijd werd opgeschort, er was niets meer van tel. Wij ervaren dit ook een beetje tijdens deze vastentijd, nu wij voor het grootste deel bij onszelf geïsoleerd zitten en van alle mogelijkheden tot nieuwe projecten verstoken blijven. Maar wanneer we naar de daden kijken van de vrouwen die u volgden, beseffen wij dat er nog tal van solidaire acties mogelijk blijven. Zij maakten de kruiden en de balsems klaar. En wij… welke voorbereidingen treffen wij? Ridders en Dames van de Ridderorde van het Heilig Graf, wij willen tijdens dit menselijk drama niet zomaar de armen laten hangen. Laten wij allen, waar wij ons ook bevinden, daden van hoop stellen, laten wij het geloof verspreiden dat er steeds een nieuwe morgen komt. Tijdens de ridderwake, toen wij in de Ridderorde werden opgenomen, hebben wij symbolisch het zwaard ontvangen. Wij mogen niet vergeten dat het hier om het zwaard van de Heilige Geest gaat, dit wil zeggen om het Woord van God (Ef 6, 17). Help ons Heer, Uw Evangelie, Uw levend Woord, in praktijk te brengen.

Onze Vader…

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter