Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Koninklijke-Gift-voor-de-restauratie-van-het-Heilig-Graf
        Koninklijke Gift voor de restauratie van het Heilig Graf

Koninklijke Gift voor de restauratie van het Heilig Graf

AMMAN - De King Abdallah II van Jordanië heeft op 10 april door middel van een koninklijke mededeling aangekondigd dat hij de restauratie van het Graf van Christus in de Basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem zou financieren.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 17 april 2016
  • réagir
  • 2 stemmen

Het koninklijk hof heeft op 10 april de Orthodoxe Patriarch van Jeruzalem door middel van een brief, die aan Zijne Heiligheid Theofilos III was gericht, ingelicht over een “makruma” van de vorst (koninklijke gift van liefdadigheid). De Orthodoxe Patriarch heeft de vrijgevigheid van Koning Abdallah met alle eer begroet en heeft er tevens op gewezen hoe sterk Zijne Majesteit in het verleden zich een getrouwe beschermer en bewaker van de christen en islamitische Heilige Plaatsen van Jeruzalem heeft getoond en dat hij dit ongetwijfeld ook in de toekomst zal verder zetten.

Tijdens de Goede Week hadden de Orthodoxe Patriarch en de Custode van het Heilig Land de beslissing bekend gemaakt dat het Graf van Christus in de Basiliek van het Heilig Graf in de nabije toekomst na de plechtigheden van het Orthodox Paasfeest zou worden gerestaureerd. Een voorafgaandelijke wetenschappelijke studie had aangetoond dat deze Heilige Plaats met zware vochtproblemen had af te rekenen. Deze zijn het gevolg van de condensatie van de uitgeademde lucht van de bezoekers, maar evenzeer van de oxydatie die aan het branden van de ontelbare kaarsen moest toegeschreven worden.

De restauratie werd mogelijk gemaakt dank zij een akkoord tussen de drie voornaamste religies (de Grieks Orthodoxe, de Latijnse en de Armeense Kerk) die samen van de basiliek gebruik maken.

Mgr. William Shomali, Latijnse Vice Patriarch van Jeruzalem, heeft eveneens de beslissing van Koning Abdallah van harte begroet: “Dit uitstekend nieuws heeft een hoog symbolisch gehalte, vermits het Heilig Graf voor de christenen van alle geloofsovertuigingen dé heilige plaats bij uitstek is. Deze beslissing toont ten volle de goedhartigheid van de koning ten aanzien van de christenen en zijn niet aflatende zorg om het patrimonium van de christenen te bewaren. Hiermee ondersteunt hij zijn zending als beschermer van de christen en islamitische heilige plaatsen die hij met de akkoorden van Wadi Araba toebedeeld kreeg.”

Deze “makruma” of koninklijk besluit is een nieuw bewijs van het engagement van Koning Abdallah ten aanzien van de christen en islamitische sites in de drievoudig heilige stad. De toegang tot het voorplein van de “al Haram as-Sharif” moskeeën is volgens het status-quo akkoord onder Jordaanse rechtspraak en onder de administratie van de waqf van Jeruzalem geplaatst. Dit staat evenzeer symbool voor de rol die Jordanië in de bescherming van de Heilige Plaatsen vervult.

Wat het Heilig Graf betreft, bleef het deel dat zal worden gerestaureerd, met name de luifel die de plaats van de begrafenis en de verrijzenis van Christus overkapt, sedert 1947 onaangeroerd. Toen brachten de Britten nog stalen balken aan, als begin van een restauratie die evenwel tot op heden nooit zou plaats vinden. De historische heropstart van de werken die door Zijne Majesteit persoonlijk zullen gefinancierd worden, zal aan een Griekse ploeg worden toevertrouwd, die onder leiding staat van Professor Antonia Moropoulou van de Nationale Technische Universiteit van Athene.

Myriam Ambroselli voor www.lpj.org
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter