Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Investituur-2017-Homilie-Mgr-Fouad-Twal
        Investituur 2017 – Homilie Mgr. Fouad Twal

Investituur 2017 – Homilie Mgr. Fouad Twal

BRUSSEL – Op de pagina’s voor de leden van de website vindt men een uitvoerige reeks (circa 1300) foto’s van de Plechtige investituur.

Hieronder volgt de prachtige en inspirerende homilie die Mgr. Fouad Twal, Latijns Patriarch Emeritus van Jeruzalem, naar aanleiding van de investituur in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning aan de Zavel in Brussel uitsprak.{{}}


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 23 juni 2017
  • réagir
  • 0 stem

Investituur in Brussel

10 juni 2017

Waarde broeders van het episcopaat,
Zijne Excellentie, dhr. Jean-Pierre Fierens
Geachte leden van de Belgische Landscommanderij,
Waarde vertegenwoordigers van de landscommanderijen uit Frankrijk, Nederland, Oost-Spanje en het Groot-Hertogdom Luxemburg,
Waarde kandidaat-leden,
Beste vrienden,

Ik ben mij terdege bewust van uw toewijding voor het Heilig Land en daarom heb ik niet geaarzeld om met vreugde op uw uitnodiging te antwoorden om voor te gaan in deze schitterende viering van uw investituur. Van harte dank voor uw bijzonder warm onthaal.

Van de leden van de Ridderorde van het Heilig Graf wordt verondersteld dat zij beter dan wie ook op de hoogte zijn van de situatie in het Heilig Land, van alle complicaties en van de toestand waarin de christenen daar moeten leven.

1. Jeruzalem

Tot op het einde van Jezus’ leven waren zijn volgelingen nog niet ten volle van de evangelische geest doordrongen. De twee leerlingen op weg naar Emmaüs kunnen hiervoor best als voorbeeld dienen. En toch had Christus hen gewaarschuwd: de volgeling wacht geen betere behandeling dan zijn meester en het kruis is de niet te ontwijken voorwaarde om Hem te volgen.

Later, na de dood en de Verrijzenis, na Zijn verschijningen wisten de leerlingen steeds beter tot de volheid van de geest van Christus door te dringen en zouden zij aan de kritiek, de vervolging en het martelaarschap weten te weerstaan. Paulus schreef: “Om Uwentwil bedreigt ons de dood de gehele dag; wij worden als slachtvee behandeld.”

En de doodsangst van Jezus en zijn leerlingen leeft verder tot in onze dagen. Doodsangst van honderdduizenden gezinnen in hun regio, hun kerken en hun geboorteland. Doodsangst die door een wereldwijde onrechtvaardigheid en door onethische politieke belangen wordt veroorzaakt. Doodsangst als gevolg van een steeds aanwezige wreedheid en een medeplichtige mondiale onverschilligheid. Doodsangst omwille van de aanslagen tegen de Kopten in Egypte of het terrorisme in Europa dat de dood van zoveel onschuldigen veroorzaakt.

De leerlingen hielden zich uit schrik voor de Joden in het Cenakel schuil. Maar wellicht hebben wij, die de mond vol hebben over medemenselijkheid, misschien nu nog meer schrik dan de apostelen destijds in Jeruzalem. Indien wij, christenen, erin slagen om toch in het Heilig Land te blijven, daar te blijven werken en er te evangeliseren, dan is dit misschien wel een beetje dank zij jullie vriendschap. Maar het is vooral dankzij die Iemand die ooit zei: “Ik ben jullie nabij, wees niet bang.”

Net als de leerlingen verwachten wij het nederdalen van de Heilige Geest, met Zijn gaven, vooral dan met de gave om te volharden en in het onmogelijke te blijven hopen, de gave om tegen alle hoop in toch te hopen op de vrede.

2. Ridder zijn van het Heilig Graf

Het Heilig Graf is de plaats van de Verrijzenis van Christus. Het is het universeel symbool van het geloof en de hoop die ons begeestert.

Ridder zijn is antwoorden op de roeping om het Latijns Patriarchaat lief te hebben. De Orde en het Patriarchaat werden beide op hetzelfde moment en in dezelfde omstandigheden door Paus Pius IX in het leven geroepen. Wij zijn er ons van bewust dat er vanuit het Midden-Oosten in vele opzichten beroep gedaan wordt op de solidariteit van de Orde. Maar hulp aan de christenen in de ruime regio van het Midden-Oosten behoort tot de opdracht van de Congregatie voor de Oosterse Kerken en is niet uw eerste taak. De dag dat de Orde erin slaagt om alle noden van het Patriarchaat te leningen, hebben we er niet het minste probleem mee dat de Orde haar werkterrein over heel het Midden-Oosten verder uitbreidt.

Ridder zijn is een zending van gebed vervullen, Het is het beoefenen van de solidariteit voor het Heilig Land en voor hen die er wonen. Ridder zijn is zich met een groot gemoed door middel van concrete daden welwillend ten dienste stellen. De christenen in het Heilig Land hebben nood aan ondersteuning voor hun scholen, voor hun gezondheidszorg en voor de huisvesting van de ontelbare christen vluchtelingen uit Irak en Syrië. Deze laatsten worden in onze parochies opgevangen en zijn zo een deel van ons dagelijks leven en van ons pastoraal actieplan geworden. Sedert het begin van het conflict ving Jordanië maar liefst 1.400.000 vluchtelingen op, hetgeen overeenkomt met 20% van de Jordaanse bevolking.

Het aantal Iraakse christen vluchtelingen voor wie de Kerk de zorg opneemt, bedraagt ongeveer 8.000 mensen. Zij zijn zowel een last als een zegen, maar ze zijn hoe dan ook een mooie getuigenis van geloof, trouw en geduld. Onze Kerk in Jordanië, onze parochies met hun parochianen en de Caritas worden volop ingezet teneinde de vluchtelingen in zo menswaardig mogelijke omstandigheden een opvang te bieden. Zo konden Irakese families dank zij uw concrete steun in het project “Living Mosaics” in Madaba van een morele, spirituele en materiële steun genieten en werden ze zo opgeroepen om zich verder te ontwikkelen en zich duurzaam te vestigen.

Ten aanzien van een cultuur van de dood die ons omsluit, mogen wij met vreugde vaststellen dat er zich onder de jongeren een ommekeer richting Kerk aftekent. In tal van parochies dient men een uur op voorhand in de kerk aanwezig te zijn om nog een plaatsje voor de mis te kunnen bemachtigen. Uw spirituele nabijheid en uw materiële steun wordt dan ook meer dan ooit op prijs gesteld.

Weet tevens dat het grote project in het Centre Notre-Dame du Mont te Anjara dankzij de vrijgevigheid van de familie Ferrier kan worden verder gezet. Ook de bouw van de kelderverdieping van het Centre Notre-Dame de la Paix is op de goede weg. Daar worden reeds groepen jongeren en families opgevangen.

Zoals u wel weet is de hoofddoelstelling van het Centre Notre-Dame de la Paix de kosteloze zorgverlening aan jonge mindervaliden, in hoofdzaak moslims. Maar het is tevens een oord dat regelmatig bedevaarders, religieuze gemeenschappen en groepen jongeren ontvangt om er bezinnings- of vormingsdagen te houden.

Caritas Jordanië dankt u dan ook heel bijzonder voor de financiële hulp die het tussen 2012 en 2014 van u heeft mogen ontvangen. Ik dank u voor uw geregelde bezoeken, voor het opvolgen van de projecten alsook voor de zeer kostbare raad die we telkens bij uw bezoeken mochten ontvangen.

Ridder zijn is een broederdienst aanbieden die de geest van de broederlijkheid en van de oecumene met de christenen in het Oosten versterkt. Het is de verdeeldheid teniet doen en de zo begeerde eenheid bewerkstelligen. Misschien zijn jullie wel, zonder het zelf te beseffen, de pioniers van de vrede en de verzoening.

In de beproevingen die jullie landen momenteel zwaar treffen en bij de recente aanslagen die de samenleving zo sterk tekenen, mag u op mijn gebed en op mijn medeleven rekenen. Ik denk hierbij in het bijzonder aan de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016, de drama’s in Manchester en Londen... Ik druk de wens uit dat de Europese Unie, die nu evenwel meer dan ooit verdeeld is, de huidige uitdagingen weet te overwinnen. Daar zijn niet enkel de grote werkloosheid en de buitensporige consumptiementaliteit. Tevens vermeld ik nog:

  •  De Brexit en de gevolgen ervan voor de diegenen die voor de Europese Unie in het Verenigd Koninkrijk leven en werken.
  •  De stroom van vluchtelingen uit de landen in oorlog, hun integratie, alsook de moeilijkheden en de onverwachte gevolgen die dat alles met zich meebrengt. We begrijpen uw angsten volkomen en de recente gewelddaden zijn hiervan het levend bewijs.
  •  Deze angst wordt nog in de hand gewerkt door de leegte die is ontstaan als gevolg van het verval van het gezinsleven en de geringe plaats die nog aan de waarde van het leven en aan het geloof wordt toegekend. De hierdoor ontstane leegte wordt dan weer door een overdosis fanatieke en geradicaliseerde Islam ingevuld. Op de vraag van een vriend die me vroeg of ik schrik had voor de Islam in Europa, heb ik “ja” geantwoord. Maar ik heb er meteen bij gezegd dat mijn schrik voor de “onware” christenen nog veel groter is.
  •  Laten wij proberen de vluchtelingen niet alleen voedsel en kledij te bezorgen want wij hebben méér te bieden. Laten wij hen ook delen in ons geloof in Christus door hen het evangelie en onze levensvreugde aan te bieden.

Indien Europa écht een einde wil stellen aan de toevloed van vluchtelingen en aan al het menselijk lijden dat hiermee gepaard gaat, dan is een van de oplossingen dat ze ophouden met de verkoop van wapens aan landen die in oorlog zijn. Men kan beter helpen aan de opbouw van een rechtvaardige samenleving zodat de mensen in hun land kunnen blijven, daar kunnen werken en er in vrede kunnen leven.

Europa lijkt op een grootmoeder die in het verleden zoveel heeft gegeven maar die er vandaag nog alleen in slaagt materiële, technische of financiële hulp aan te bieden, daar waar ze ooit zoveel missionarissen en zendelingen aan heel de wereld heeft aangeboden. Indien de financiële gulheid die u eigen is en die u mild toepast, de belangrijkste pijler van uw zending is, dan zal dit niet volstaan. Door u aan de Ridderorde van het Heilig Graf te verbinden, krijg je tegelijk ook in je eigen land een missionaire verantwoordelijkheid. Deze kan je gestalte geven door een toegewijde dienstbaarheid en getuigenis in uw parochies, op het werk en in de schoot van jullie gezin.

Ik wil God danken voor de nieuwe kandidaten die ik van harte feliciteer. Mijn gelukwensen gaan evenzeer naar hun familie. Ik dank allen die hen hebben begeleid en hen op dit gelukzalige moment hebben voorbereid. Het Latijns Patriarchaat deelt in de vreugde van deze investituur en zal u van harte in het Heilig Land verwelkomen.

Op het einde van de maand treedt binnen de Orde een nieuwe Gouverneur-Generaal in functie. Bij deze gelegenheid dank ik, mede in uw naam, Zijn Excellentie Professor Agostino Borromeo voor alle diensten die hij tijdens zijn mandaat heeft verricht en ik geef zijn opvolger Zijne Excellentie Graaf Leonardo Visconti de verzekering van onze aanmoedigingen en ons permanent gebed bij de uitoefening van de belangrijke zending waarvoor hij zich geplaatst weet.

Moge de Koningin van Palestina u allen beschermen.

+ Patriarch Fouad Twal

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter