Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Homilie-van-Mgr-Pizzaballa-bij-de-plechtigheid-van-Maria-Boodschap
        Homilie van Mgr. Pizzaballa bij de plechtigheid van Maria Boodschap

Homilie van Mgr. Pizzaballa bij de plechtigheid van Maria Boodschap

NAZARETH – Naar aanleiding van het feest van Mariaboodschap op zaterdag 25 maart ging Mgr. Pizzaballa, Apostolische Administrator van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem voor in de plechtige mis in de Basiliek van Nazareth. Hier volgt de tekst van zijn inspirerende homilie.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 21 april 2017
  • réagir
  • 0 stem

Homilie van Mgr. Pizzaballa bij de plechtigheid van Maria Boodschap in Nazareth

25 maart 2017 – De Aankondiging van de Heer

Dierbare broeders en zusters,
Moge de Heer u vrede schenken!

Dit jaar houden we midden de vastentijd even halt om ons te bezinnen over de figuur van Mara, de Moeder van Jezus. De voorbije weken kregen we de kans om Jezus te ontmoeten die, nadat Hij het Doopsel uit de handen van Johannes de Doper had ontvangen, aan de bekoringen in de woestijn wist te weerstaan. Vervolgens trokken we verder naar de Berg Tabor waar we even stil stonden bij de Gedaanteverwisseling van Jezus, waar Hij door God zelf als Zijn welbeminde Zoon werd voorgesteld. Binnenkort zullen wij Hem op een andere berg ontmoeten, de Calvarie, waar de welbeminde Zoon uit liefde voor ons allen zal overgeleverd worden.

Maar we kunnen ons over de Zoon niet écht bezinnen, we zijn niet in staat om Hem écht te volgen, zonder ook Zijn Moeder te ontmoeten. Daarom moeten we nu even stilhouden, om naar Maria te kijken. Zij is diegene die, zoals alle moeders overigens, ons de weg toont om haar Zoon te leren kennen. Zij is het, Maria van Nazareth, die precies hier in Nazareth ons Jezus heeft geschonken. Zij is het die op de Calvarieberg ook onze moeder zal worden. Alleen moeders kunnen echt weten hoe zij zich in de nabijheid van het Kruis moet hebben gevoeld. Het zijn ook alleen de moeders die door liefde bewogen kunnen “ja” zeggen tegen het leven.

In het evangelie van de dag toont Maria ons de weg die het ons mogelijk maakt om Jezus te ontmoeten. “Ja” zeggen tegen de wil van de Vader, tegen zijn plannen die ons steeds zullen overstijgen.

Om te pogen binnen te dringen in het mysterie van de Aankondiging van de Heer, kunnen we misschien even reflecteren over de wijze waarop wij vandaag ons geloof beleven.

Doorgaans pogen wij zelf ons leven in de hand te nemen en proberen wij als goede christenen volgens de wil van de Vader door het leven te gaan. Wanneer zich grote of zelfs kleine keuzes in ons leven aandienen zullen wij wellicht als goede christenen bidden. Daarna bladeren we misschien zelfs even door het Gods Woord ten einde de wil van de Heer wat beter te leren kennen en te begrijpen. We vragen wijze mensen om raad en hulp, dan beslissen we, en tenslotte streven wij ernaar om trouw te blijven aan ons geloof. We doen dus tal van dingen en vragen tenslotte aan de Heer om ons op een of andere wijze zijn instemming te betuigen.

Het evangelie van vandaag (Lc 1, 26-27) vertelt ons echter dat het er in de ware geloofservaring heel anders aan toe gaat. De Maagd Maria staat hiervoor model en het is volgens het voorbeeld van Mariaboodschap dat het leven van de ware gelovige zich dient te ontplooien.

Maria ontvangt de Boodschap van de engel en meteen ontstaat in haar nieuw leven, Jezus. Zijzelf weet niet eens hoe het gebeurt, zij is helemaal onthutst en begrijpt er totaal niets van. Maar tegelijk aanvaardt zij om dit nieuwe leven in haar te ontvangen, een nieuw leven dat een nieuwe zin en een compleet andere richting aan heel haar bestaan zal geven.

Dat overkomt ons ook als gelovigen. Gods leven dat in ons woont is ook voor ons een nieuw leven. We dragen het diep in ons mee zonder dat we het al evenmin goed beseffen op welke wijze dit gebeurt. En toch weten we dat er in ons een aanwezigheid is, die ons ondersteunt en die ons vergezelt indien wij ook maar even aanvaarden om Hem in ons te dragen en naar Hem te luisteren en wij Hem niet zullen verwerpen. Zijn aanwezigheid maakt ons tot nieuwe schepsels, ze geeft ons een nieuw leven dat ons compleet anders maakt.

Het leven van God in ons is volgens menselijke criteria niet te begrijpen (Lc 1, 34). Maria had het heel goed door dat dit nieuwe zich op een gewoon menselijke natuurlijke wijze niet in haar kon voltrekken. Dat is niet de vrucht van onze inspanningen, van onze talenten, van onze mogelijkheden. Het is iets helemaal anders, het komt van buiten ons.

In wezen kan dit slechts bij middel van de genade (Lc 1, 28), omdat de Heer in alle vrijheid ervoor kiest de afstand tussen hemel en aarde op te heffen, omdat Hij ons heel nabij wil zijn en zich met ons leven wil verenigen. Genade staat hier synoniem voor de Liefde en op die wijze komt Hij ons nabij. Het is Zijn manier om elkeen persoonlijk te beminnen.

“Genade” en “Liefde” zijn nu ook twee termen die in de Bijbel als attributen van de Heilige Geest worden naar voor geschoven. Dit leven is pas mogelijk indien we de Heilige Geest zelf in ons laten leven.

Gods aanwezigheid, Zijn leven in ons, gebeurt in het gewone van elke dag. Het evangelie vertelt ons over Maria als over een jonge vrouw die op het punt staat te trouwen, een gezin te stichten en een normaal leven te leiden. En het is precies in die situatie dat de Boodschap zich voltrekt (Lc 1, 27).

Gods aanwezigheid in ons houdt in dat we ons oor bij Hem te luisteren leggen. Met Maria opent zich een nieuwe dialoog tussen God en de mens. In dialoog treden, betekent niet dat men alleen maar luistert. Het veronderstelt een voortdurende basishouding om de ander als gave te aanvaarden. “Luisteren” betekent dat men een leven leidt dat niet zomaar door onszelf wordt bepaald, het is leven vanuit een relatie.

Maria was ontzet (Lc 1, 29) en Gods aanwezigheid brengt ook ons abrupt in de war. Gods handelen is immers meestal niet in overeenstemming met onze plannen, met onze manier van denken. Wanneer iets in conform met onze gedachten en onze plannen verloopt, is het vaak niet volgens Gods plan. “Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten, en mijn wegen zijn niet uw wegen” (Js 55, 8). Gods handelen neemt ons bij verrassing en leidt ons vaak daarheen waar we eigenlijk niet willen gaan. Hij vraagt ons om risico’s te nemen en doorgaans lost Hij onze problemen niet op. Soms stelt Hij ons zelfs voor nieuwe… En toch is Hij ons heil, onze redding, zelfs al achterhalen we dit soms maar langzaam. We moeten dus de sprong wagen, de sprong in het geloof.

De Heer vraagt aan Maria niet om aan haar persoonlijkheid te verzaken of om afstand te doen van wat zij denkt. Hij wil wel dat zij ten volle de bruid wordt van dit nieuwe leven. En in werkelijkheid komt het er niet op aan om alles te begrijpen. Gods aanwezigheid in ons, hoe Hij in ons groeit, hangt niet af van hetgeen we er al dan niet van begrijpen, maar wel van de manier waarop wij vertrouwen hebben en de wijze waarop wij datgene wat groter is dan onszelf diep in ons een plaats voorbehouden.

Het is een vruchtbaar leven, met een vruchtbaarheid die nooit vergaat. De werken die we op ons eentje bedrijven, zijn dood en dienen tot niets, maar wie de Geest van de Heer in zich draagt, bevat het eeuwig leven. Hij beheert datgene dat nooit voorbij gaat. Het is daarom dat “aan Zijn koningschap nooit een einde zal komen” (Lc 1, 33).

De geloofservaring is dat alles en is zelfs nog veel meer. Het is heel het nieuwe, het is datgene wat onszelf werkelijk nieuw maakt. Maria die deze ervaring met een eenvoudig en nederig hart heeft beleefd, ontvangt Jezus. En haar eenvoudig “ja” maakt het God mogelijk om ook tot ons te komen en de geschiedenis om te keren. Maria is de allereerste die in het Rijk der Hemelen gelooft. En wat haar is overkomen, heeft nooit opgehouden zich te voltrekken, het voltrekt zich ook vandaag in ieder van ons.

Vaak worden wij door onze angsten verlamd. We hebben schrik om te huwen omdat we niet over de middelen beschikken die wij wensen of omdat we ons leven niet aan iemand anders willen overdragen. We hebben angst om een ander te vertrouwen. We proberen belangrijk en machtig te zijn om invloed op anderen uit te oefenen en we beweren onze macht uit onszelf en met eigen middelen te hebben verworven. Wij willen zelf meester zijn over ons leven en alles wat we zijn en doen zelf onder controle houden. Eigenlijk willen we vooral geen “losers” zijn, want wie niet krachtig is, dient tot niets. Maar indien dit alles zonder de Heer tot stand komt, of erger nog, zelfs tegen Hem ingaan, dan zal dit nooit tot iets leiden. Het zal niets opbouwen en binnen de kortste keren weer verdwijnen. Ziekte, moeilijkheden, onbegrip… dat alles kan de schijnbare vrijheid die we onszelf hebben toegemeten terstond vernietigen.

Maria van Nazareth leert ons vanuit haar nederige gehoorzaamheid dat onze vrijheid geen eigen verworvenheid maar eerder een geschenk is. Onze vrijheid is eerder het resultaat van onze mogelijkheid om vanuit het hart met liefde “ja” te zeggen, om ons leven in alle gemoedsrust toe te vertrouwen aan diegene die ons in onze gezinnen, in de Kerk en in heel ons leven beminnen. We moeten de arrogantie dat we alles onder controle hebben en meester zijn van onszelf afleggen. Maria leert ons dat er meer vreugde en vrijheid ligt in het overdragen van ons hart aan diegene die van ons houdt en zijn leven voor ons heeft geofferd.

Op onze weg naar de ontmoeting met Christus gedurende deze veertigdagentijd willen wij samen met Maria hier vandaag ons ja-woord krachtig hernieuwen, ons ja-woord aan de Heer en aan Zijn wil. Wij willen ons net als Maria bewust en in alle vertrouwen op Hem verlaten en gaan zo een nieuw leven tegemoet.

+ Pierbattista
Apostolische Administrator

Vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Homilies & Lezingen

newsletter