Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/Homilie-bij-de-installatieplechtigheid-van-de-nieuwe-Belgische-Landscommandeur
        Homilie bij de installatieplechtigheid van de nieuwe Belgische (...)

Homilie bij de installatieplechtigheid van de nieuwe Belgische Landscommandeur

BRUSSEL – Hieronder volgt de tekst van de homilie die Mgr. Jean Kockerols, Grootprior van de Belgische Landscommanderij van het Heilig Graf van Jeruzalem op 13 juni 2020 hield naar aanleiding van de liturgische installatie van de nieuwe Landscommandeur.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 28 juni 2020
  • réagir
  • 0 stem

Wanneer wij een nieuwe landscommandeur installeren, is Gods Woord de formele leidraad, niet zozeer administratief, als wel liturgisch en dus kerkelijk. Er wordt hier geen decoratie uitgereikt, geen ereteken of insigne. Dit alles zijn slechts uiterlijke tekenen. Maar wat telt en dus ook fundamenteel is, is het feit dat de Kerk een charisma erkent en dat ze hieraan een zending toevertrouwt.

Hoofdstuk 12 uit de Brief aan de Korintiërs maakt ons dit heel goed duidelijk. Een charisma is een gave van de Heilige Geest. Hetgeen God aan een mens schenkt, dient niet tot de eer en de glorie van de ontvanger, maar tot “welzijn van de hele gemeenschap”. Men kan fier zijn deze gave ontvangen te hebben, maar boven alles dient men hier erkentelijk om te zijn. Men moet dankbaar zijn omwille van het charisma maar bovenal dankbaar zijn om haar oorsprong.

Maar eigenlijk bevindt men zich vanuit dit geschenk ook in een bemiddelingspositie. Een geschenk van God wordt immers veronderstelt vruchten op te brengen. Wij bidden dan ook dat deze zending die aan de nieuwe Landscommandeur wordt toevertrouwd, bijzonder vruchtbaar mag zijn. Van hem wordt verwacht dat hij met de hulp van zijn Raad het bijzonder charisma van elkeen beschikt weet te onderscheiden. Het komt erop aan deze te ontdekken en te bevestigen. In feite gaat het er in zekere zin om de Heilige Geest in de mogelijkheid te stellen zich te uiten. Wat voor een prachtige zending wordt hier meegegeven: de zending om de dienaar van de Geest te zijn.

Het Evangelie van de Heilige Johannes leert ons net als de Psalm Jezus kennen als de Goede Herder. Hij kent zijn schapen bij hun naam en Zijn stem klinkt hen vertrouwd in de oren. In Hem stellen zij hun vertrouwen om hen naar de goede weiden te leiden. Hij is de Herder, maar Hij is tegelijk ook de toegangspoort langs waar men het ware leven kan betreden. Hij is het die ons leven vruchten laat dragen.

Daarom moet elke pastorale zending zijn wortels hebben in de zending van de Goede Herder. En de zending van een landscommandeur ís een pastorale zending. Het is een zending van begeleiden en vergezellen, een zending die de weg baant. Maar indien hij zich vandaag geroepen weet door deze herderlijke zending, dan is dit omdat hij zichzelf telkens weer ten aanzien van de Meester, ten aanzien van Jezus wegcijfert. Hij richt immers de aandacht naar boven, naar de verte. En vaak stelt hij zichzelf dan de vraag: “Wat zou Jezus nu gedaan hebben? Wat zou Hij nu hebben gezegd?”

Laten we dus dankbaar zijn voor het charisma van ieder van ons en in het bijzonder voor deze van diegene die wij heden zegenen. Laten wij de zending die de Landscommandeur vandaag toegewezen krijgt een vaste plaats in onze gebeden toekennen. Moge zijn zending zich ontplooien in de voetsporen van Christus, moge het beeld van de Goede Herder hem voortdurend inspireren.

+ Jean Kockerols, 13 juni 2020

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter