Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-zaak-van-de-jongeren-in-de-Orde-SPGM-08
        De zaak van de jongeren in de Orde! SPGM 08

De zaak van de jongeren in de Orde! SPGM 08

ROME – Bepaalde landscommanderijen genieten reeds het voorrecht van de aanwezigheid van tal van jongeren in hun rangen of in hun onmiddellijke omgeving. Wanneer de onderlinge relaties tussen de jongeren en de overige (wat oudere) leden van een landscommanderij gekenmerkt zijn door een sfeer van wederzijdse welwillendheid, respect en vertrouwen, betekent dit in de regel een bron van rijkdom. De Grootmeester gaat hieromtrent in op de vraag van een jonge Fransman.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ecrire à l'auteurLdS
  • 19 mei 2020
  • réagir
  • 0 stem

“Via uw “Standpunt van de Grootmeester”, waarover ik mij overigens ten zeerste verheug, wil ik u om uw visie vragen betreffende de plaats van de jongeren binnen de Orde en hun samenhang met de organisatie in haar geheel. Wil u met ons uw visie delen over de kwestie van de jongeren binnen de Orde?” (Jérôme, Paris).

Hartelijk dank voor het stellen van deze vraag. Ja, ik moet zeggen dat ik deze gelegenheid aangrijp om over dit belangrijk aspect binnen het leven van onze Orde even van gedachten te wisselen. De Heilige Paus Johannes XXXIII stelde reeds in 1962 dat de Orde zorg moest dragen voor haar vitaliteit en haar voortbestaan. Hij deed dit naar aanleiding van de actualisatie van de statuten van de Orde. Deze pauselijke opdracht beperkte zich niet zozeer tot het engagement van deOrdeten opzichte van het Heilig Land, maar richtte zich in de eerste plaats op haar eigenheid en dit zowel vanuit spiritueel vlak als op het organisatorische aspect en haar participatief bestuur. De vraag is echter: hoe pakken we dit aan?

De recente Synode over de jeugd en de daaropvolgende Apostolische Exhortatie Christus vivit (25.03.2019), moedigen ons aan om over de aanwezigheid van de jongeren in de Orde ernstig na te denken. Dit betreft zowel hun vorming als hun inbreng inzake de spirituele en sociale doelstellingen van de Orde zoals deze ons vanwege de Pontificale oversten zijn toevertrouwd.

U verwijst in de toelichting bij uw vraag naar de situatie in Frankrijk waar men reeds gedurende een twintigtal jaar ervaring heeft met de aanwezigheid van “Schildknapen en Jonkvrouwen”. Deze aanpak heeft aanleiding gegeven tot de aanwezigheid van een dertigtal jonge ordeleden. Dat lijkt mij een heel belangrijk resultaat, zeker in het licht van de uitdrukking dat men “aan de vruchten het belang van een initiatief kan herkennen". Een ander aspect dat zeker niet als ondergeschikt mag worden beschouwd en alle aandacht verdient, is het feit dat nogal wat leden na hun intrede in de Orde nog nauwelijks of zelfs helemaal niet, aan de activiteiten van de Orde participeren. Hoe komt dat? Dit aspect moet ons allen tot nadenken stemmen. Wij weten – en Paus Franciscus heeft daar (16 november 2018) nog aan herinnerd – dat de Ridderode van het Heilig Graf van Jeruzalem geen orde van filantropen is, laat staan een orde van zuivere eretitels.

Ik beschouw de introductie van jongeren als heel heilzaam voor de Orde. Zij kunnen immers het enthousiasme van hun aanwezigheid doorgeven, alsook bieden zij een kans om weer aansluiting te vinden met diegenen die zich van Orde verwijderd hebben.

Wij weten ons nog altijd geraakt door de woorden van de Heilige Vader in zijn boodschap tijdens de Wereld Jongeren Dag die wij nog op 5 april l.l. hebben gevierd. “In een cultuur die streeft naar jongeren die geïsoleerd zijn en die zich gemakkelijk op virtuele werelden terugplooien, moeten wij de cultuur van Christus opnieuw in circulatie brengen: STAAT OP! Staat op en wordt wie je wérkelijk bent!” Dank zij deze boodschap herwinnen de uitgedoofde gezichten van heel wat jongeren hun jeugdige glans. Ze worden zo zoveel mooier dan om het even welke virtuele realiteit. “Want wanneer je uw leven prijsgeeft, dan is er steeds iemand die het verwelkomt. […] en wanneer een jongere zich door een of ander gepassioneerd weet, of beter nog, zich door iémand gepassioneerd weet, dan richt hij zich weer op en kan hij aan grote dingen beginnen; […] hij kan getuige worden van Christus en zelfs voor Hem zijn leven geven.”

De Dames en de Ridders van het Heilig Graf wisten zich ook ooit hiertoe geroepen en traden toe tot onze grote familie. En net als de jongeren weten zij zich gepassioneerd door de schoonheid van de waarden en het christen getuigenis binnen de Orde.

Ik vraag dus dat de verschillende landscommanderijen, in antwoord op de reeds geformuleerde aanvragen in het verleden, het Grootmeesterschap zouden informeren indien zij reeds dergelijke ervaringen met jongeren zouden kennen of indien zij dit zinnens zijn te doen. Wij kijken eveneens uit naar de ervaringen van de jongeren zelf en hoe zij dit alles evalueren. Ik denk hierbij dan vooral aan hun mening betreffende de minimumleeftijd, de benaming, sensibiliserings- en vormingsinitiatieven… Mogelijks kunnen wij gemakkelijker onze gemeenschappelijke krachtlijnen uitzetten indien wij elkaar beluisteren. Dit doen wij in respect voor de vrijheid van de verschillende landscommanderijen in het nemen van bepaalde initiatieven terzake. Van zohaast er ons reacties bereiken, kan hiervoor zeker in de schoot van het Grootmeesterschap een kleine studiegroep ad hoc opgericht worden.

Fernando Kardinaal Filoni
Grootmeester

vertaling: Luk De Staercke

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

newsletter