Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/De-Cremisan-Vallei-Het-Hooggerechtshof-geeft-de-finale-goedkeuring-aan-de
        De Cremisan Vallei: Het Hooggerechtshof geeft de finale goedkeuring aan de (...)

De Cremisan Vallei: Het Hooggerechtshof geeft de finale goedkeuring aan de scheidingsmuur

BEIT JALA – Het Hooggerechtshof van Israël heeft bij middel van een beslissing vol verrassende elementen op 7 juli een nihil obstat (zonder enig bezwaar) verleend voor de bouw van de scheidingsmuur in de Cremisan Vallei tussen de Joodse staat en Palestina. Het volgt hiermee de traditionele doelstellingen van het Israëlisch Ministerie van Landsverdediging.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 29 augustus 2015
  • réagir
  • 0 stem

Deze beslissing weerlegt een beslissing die reeds eerder door ditzelfde hoog gerechtsorgaan was genomen. Op basis van het bestendig karakter van het bouwwerk had het Hooggerechtshof in april immers na een procedureslag van bijna 8 jaar het traject van de muur, zoals dit door het Ministerie van Landsverdediging was voorgesteld, verworpen. Het stelde aan de Israëlische militairen voor om een alternatief te ontwerpen dat minder vernietigende gevolgen voor de lokale bevolking zou hebben.

De hervatting van de werkzaamheden dat door het Hof wordt toegestaan, voorziet slechts in een lichte afwijking van het eerder voorgelegd tracé. Op basis van deze nieuwe beschikkingen blijven de school en de twee kloosters van de Salesianen, die in deze zone zijn gelegen, in Palestijns grondgebied liggen en zullen deze vanuit de stad Beit Jala bereikbaar blijven. De muur zal in het Israëlisch deel wel de landbouwstichtingen van de Cremisan Vallei omsluiten die aan 58 Palestijnse gezinnen in die zone toebehoren.

“Wij zijn compleet verrast door de onwaarschijnlijke beslissing van het Hof waartegen geen hoger beroep meer kan worden aangetekend,” verklaart Mgr. William Shomali, Vicaris van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem in l’Agence Fides. Wij proberen nu de redenen van dit feit te begrijpen. Misschien moet deze drastische ommezwaai als een reactie beschouwd worden op de recente erkenning van de Palestijnen door de Heilige Stoel. Er waren geen grote formele reacties ten aanzien van deze erkenning. Nu hebben we de indruk dat de reactie - zoals dit ook in andere situaties het geval was - via de ‘politiek van het voldongen feit’ is gekomen.”

De patriarchaal vicaris schuift tegelijk nog andere overwegingen naar voor: “…de indruk bestaat dat men nooit afstand heeft gedaan van de idee om zich deze terreinen in de Cremisan toe te eigenen. Op die manier zou men over een zone beschikken waarin men de Israëlische kolonies van Gilo en Har-Gilo kan uitbreiden. Deze zijn immers ook op de gronden tot stand gekomen die van de Palestijnse stad Beit Jela werden afgenomen. Dit was immers van meet af aan hun beoogde doel dat men ten allen prijze wou bereiken.”

De Cremisan Vallei vormt de voornaamste groene long voor de mensen die in deze regio van Bethlehem leven. Het door Israël beoogde tracé van de scheidingsmuur doorheen het grondgebied van Bethlehem is in een stadium gekomen waarin deze zone, die als een van de prachtigste natuurgebieden van het Heilig Land bekend staat, dreigt vernietigd te worden. “Het is zo duidelijk, verklaarde Vera Baboun, burgemeester van Bethlehem, “dat dit tracé aan geen enkele nood inzake beveiliging beantwoordt en enkel tot doel heeft de mensen van hun gronden te scheiden, om deze uiteindelijk in te lijven en aldus het gebied van de Israëlische kolonisten uit te breiden. Dat kwam overigens grotendeels in Palestijns gebied tot stand.” Volgens Vera Baboun zullen de Israëlische onteigeningen in deze zo delicate zone tot gevolg hebben dat “de hele zone in de tijdsspanne van enkele jaren volledig door de nijptang van de muur zal gewurgd worden, en de eersten die als gevolg hiervan zullen wegtrekken, zullen de christenen zijn.”

Bron: Fides
Vertaling: l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Actua

newsletter