Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique - Ridderorde van het Heilig Graf–Landscommanderij België
https://ordredusaintsepulcre.be/125-Jaar-Bijbelschool-Gesprek-met-E-H-Perennes
        125 Jaar Bijbelschool : Gesprek met E.H. Pérennès

125 Jaar Bijbelschool : Gesprek met E.H. Pérennès

JERUZALEM – De Franse School voor Bijbelstudie en Archeologie (L’Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem) viert zijn 125-jarig bestaan. Het is hiermee het oudste centrum voor Bijbelonderzoek in het Heilig Land. Het leverde enkele merkwaardige bijdragen op het domein van de archeologie en verrichtte heel wat pionierswerk op het vlak van de historisch kritische exegese van de Heilig Schrift. Hoe kijkt men op de voorbije 125 jaar terug ? Voor welke uitdagingen en toekomstperspectieven weet het centrum zich nu geplaatst? Wij vragen het aan E.H. Jean-Jacques Pérennès o.p., de nieuwe directeur van de Ebaf.


  • Télécharger l'article au format PDF Imprimer cet article
  • Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem - TD
  • 29 november 2015
  • réagir
  • 0 stem

Het is moeilijk om de 125 jaar van de Ecole biblique samen te vatten, zeker omdat zij doorheen de tijd zoveel contextuele veranderingen heeft ondergaan. Op politiek vlak betekende deze periode bijvoorbeeld een evolutie vanaf het einde van het Ottomaanse Rijk, via twee wereld-oorlogen, het ontstaan van de Joodse staat, het Israëlisch-Palestijns conflict, enz. Op kerkelijk vlak kende de studie van de Bijbel doorheen het modernistisch tijdperk van Vaticanum II en haar nasleep ook heel grondige wijzigingen. Dat de Bijbelschool er gedurende deze 125 jaar is in geslaagd om tal van beproevingen en moeilijkheden te doorstaan, is ontegensprekelijk voor een groot deel te danken aan het feit dat zoveel geestelijken voor dit project het beste van zichzelf hebben gegeven. Zij hebben de school gemaakt tot was ze is. Ook blijft het – net nu de Dominicanen 800 jaar bestaan – de ambitie dat de school in Jeruzalem de plaats bij uitstek mag blijven voor de studie van Gods Woord en dat de religieuzen zich daar totaal zouden aan wijden.

Eén figuur blijft onafscheidelijk met de Bijbelschool verbonden, met name, deze van Vader Lagrange. Hoe weet deze man u heden nog te inspireren en wat blijft er van zijn ingesteldheid nog over ?

De figuur van Vader Lagrange blijft voor ons inderdaad een grote inspiratiebron. Hij is er immers in geslaagd om voor de studie van de Bijbel een deskundige methodiek te ontwikkelen. Hij ging hierbij niet aan de vaak verwarrende ontwikkelingen in de moderne wetenschappen voorbij en bleef desondanks steeds de Kerk getrouw. Dit was niet steeds even vanzelf-sprekend en hij werkte praktisch voortdurend in een context van zware maar onterechte kritiek vanwege de hiërarchie en/of van sommige van zijn medewerkers. Wij hopen dat de gunstige afwikkeling van zijn zaligverklaring een positief licht zal werpen op de mogelijkheid om tegelijk een groot geleerde en een ware gelovige te zijn.

Hoe verklaart u de terughoudendheid, ja zelfs vijandigheid van sommigen ten aanzien van Vader Lagrange en zijn historisch kritische methode voor de studie van de Bijbel?

Een deel van de terughoudendheid aan zijn adres is eerder aan de tijdsgeest te wijten. De 19de eeuw heeft op een radicale manier een ommekeer gebracht in de wetenschappen die aan het lezen van de Bijbel waren verbonden. Dit was zowel het geval voor de Geschiedenis, de taalkunde, de opschriftkunde, de archeologie… Sommige ontdekkingen betekenden een ware aardbeving voor de letterlijke en naïeve lectuur van de Bijbelteksten. Deze werd overigens slechts door weinigen beoefend met uitzondering dan van gecultiveerde geestelijken. Het moedige van Vader Lagrange en zijn eerste metgezellen bestond erin de uitdagingen van de moderne wetenschappen ernstig te nemen en deze niet zoals mensen als Renan of Loisy ze van meet af aan te verwerpen.

Andere vormen van terughoudendheid waren eerder van kortstondige aard. Zo bijvoorbeeld de animositeit van sommige Duitse Jezuïeten die eerder door de naweeën van de Frans-Duitse oorlogen van 1870 en 1914 werden geïnspireerd. Wat wel betreurenswaardig was, is het feit dat de achterklap en de kwaadsprekerij zoveel invloed had op het oordeel van het Leergezag hetgeen zeer zwaar op Vader Lagrange woog. Gelukkig zijn de tijden veel veranderd. Maar alles wat Lagrange heeft moeten doorstaan, brengt ons ook nu nog sterk van ons stuk. Dit wordt heel goed verwoord door zijn biografie van de hand van Vader Bernard Mantagnes en de zeer nauwkeurige studie van zijn geschriften door Vader Maurice Gilbert.

De school geniet heden een grote internationale uitstraling. In welke domeinen wist zij zich te onderscheiden? Welke terreinen en competenties wou ze opwaarderen?

De Bijbelschool wist zich in de eerste plaats te onderscheiden door haar belangrijk werk inza-ke Bijbelse aangelegenheden, historisch werk en de aardrijkskunde van Palestina. Dit was zeker de verdienste van de eerste medewerkers zoals Vader Abel en Vader Vincent, maar later eveneens van Vaux, Benoit en Boismard. Dit initiële werk heeft de school gemaakt tot wat ze is, dit wil zeggen: ze heeft generaties Bijbelkenners klaargestoomd die zich hier onder de begeleiding van hun meesters kwamen vormen. Deze Bijbelkenners zijn heden op hun beurt professor geworden en werken zowat overal ter wereld.

Vervolgens verwierf de school ook vermaardheid omwille van haar publicaties zoals de Revue biblique en aanverwante collecties (Etudes biblique en Cahiers de la revue biblique). En dan hebben we het nog niet over de ontelbare werken die door haar professoren werden ge-schreven. Hier moeten we eveneens nog de opeenvolgende uitgaven van de Bible de Jeruzalem vermelden, eerst in afleveringen, later in opeenvolgende uitgaven. De Bible de Jeruzalem is een Bijbeluitgave die van aantekeningen is voorzien, met bij elk boek een inleiding die duiding geeft bij de stand van zaken van het exegetisch onderzoek doorheen de tijd. Deze Bijbeluitgave heeft letterlijk het christen volk gevoed en Vaticanum II voorbereid. Tenslotte kreeg het EBAF ook nog bekendheid door haar bijdrage tot tal van grote archeologische wer-ken zoals bij Qumran, Tell el Far’ah, Tell Keisan, Khirbet es Samara in Jordanië en heel recent nog bij Blakhiyeh en het klooster Saint-Hilaire in Gaza. Daarbij komen nog heel wat minder spectaculaire opgravingen die voor Jeruzalem evenwel niet zonder belang bleven. Deze opgravingswerken die de uitbreiding van onze kennis van de Bijbelse gebieden en van Palestina bevorderen, kwamen tot stand ondanks de beperkte financiële middelen van de Bij-belschool. Deze kan immers niet van de steun van kapitaalkrachtige stichtingen of organisaties genieten.

Het uiteindelijk doel van de Bijbelschool bestond erin de Bijbelstudie uit haar middelmatigheid te halen en bij te dragen aan een geloofwaardige en ernstige exegese. Na 125 jaar kan men zeggen dat dit doel is bereikt. Wat wordt nu de nieuwe intellectuele uitdaging van de Bijbelschool?

Men kan inderdaad menen dat het zware werk van generaties professoren van de Bijbelschool het heeft mogelijk gemaakt deze discipline tot een volwaardige wetenschap te bevorderen. Hiervan getuigen de partners in ons onderzoek die zowel aan de Bijbelschool als aan tal van andere kerkelijke en lekenuniversiteiten verbonden waren. Hierbij moeten we ook nog wel het uitzonderlijk karakter van onze bibliotheek belichten. Deze is in zijn domein een van de beste ter wereld. Haar aanbod en de wijze waarop hij beheerd wordt en de werken aan de onderzoe-kers ter beschikking worden gesteld, maakt haar tot een uitzonderlijk instrument dat tot ver buiten onze landsgrenzen ten zeerste wordt geapprecieerd.

Elke generatie heeft haar nieuwe uitdagingen. Momenteel behartigt de school een veelbelo-vend project. Dit heet “de Bijbel binnen zijn tradities” Dit project beoogt de verrijking van ons begrip van de Bijbel via de geschiedenis van zijn aanvaarding binnen zeer uiteenlopende domeinen als de patristiek, de liturgie, de literatuur, de kunstgeschiedenis… Deze zeer innovatieve benaderingsmethode die in nauw verband staat met de nieuwe technologieën laat ons de meest vernieuwende ontwikkelingen verhopen.

Op het moment dat het religieus fundamentalisme overal ter wereld opnieuw fel de kop op-steekt, met inbegrip in de christen wereld, is dergelijke kritische en gelovige benadering van de Heilige Schrift meer dan ooit relevant.

Welk nieuw elan hoopt u als nieuwe directeur in dit jubeljaar aan de Bijbelschool te kunnen geven?

Mijn belangrijkste inspanning dit jaar beoogt het docentenkorps grondig te vernieuwen en het zo met nieuwe talenten te verrijken. De wetenschappelijke studie van de Bijbel op dergelijk hoog gespecialiseerd niveau is zeer veeleisend en vraagt ware onthechting en een totaal engagement. En niet iedereen is tot dergelijke inspanning in staat. God zij dank trekt de Orde van de Dominicanen nog steeds tal van begaafde en offervaardige jongeren aan. De Bijbelschool geniet het voorrecht enkelen onder hen te mogen verwelkomen. Het is een ware zegen die wij dankbaar in dit feestjaar van het 800-jarig bestaan van de Orde met beide handen aangrijpen. De uitdaging bestaat er in dat deze nieuwe generatie er in slaagt het beste uit de ervaringen van hun voorgangers verder met zich mee te dragen.

Vanuit dit standpunt gezien, is het niet overbodig dat de Bijbelschool zich door een religieuze gemeenschap gedragen weet, die bidt, samen de liturgie viert en dagelijks de oproep tot broe-derliefde bevestigt, waarvan het Woord Gods de drager is.

Ik wens tevens de samenwerking onder de verschillende Bijbelinstituten in Jeruzalem te bevorderen. Die kunnen er allen maar voordeel uit putten indien ze nog meer de handen in me-kaar slaan. Deze weg hebben wij reeds succesvol ingeslagen samen met het Studium biblicum franciscanum.

Interview door Manuella Affejee voor www.lpj.org
Vertaling l.d.s.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?
Vul hier je commentaar in

In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.Algemeen

newsletter