Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem-Lieutenance de Belgique
http://ordredusaintsepulcre.be/Vragen-en-Antwoorden
      Vragen en Antwoorden

Vragen en Antwoorden

Hieronder enkele antwoorden op vragen die regelmatig gesteld worden.


Wat is de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem ?

Het is een Ridderorde, geplaatst onder het gezag van de Paus. Zij helpt de christelijke gemeenschap in het Heilig Land. De leden zetten zich in voor twee doelen:

  • materieel en spiritueel de christenen in het Heilig Land steunen
  • hun leven als christen beleven in de geest van het Evangelie en hun geloof verdiepen

De zetel van de Orde is gevestigd in Vaticaanstad.

Het kenteken en het devies van de Orde zijn:

  • • het krukkenkruis met de vier kleine kruisjes staat symbool voor de 5 wonden van Christus;
  • • het devies DEUS LO VULT (God wil het).

Hoe is de Orde ontstaan ?

De ridderorde vindt haar oorsprong na de eerste kruisvaart, ridders werden tot ridders geslagen voor het graf van Christus en die vanaf dan ridders van het Heilig Graf werden genoemd. In 1099 na de inname van Jeruzalem duidde Godfried van Bouillon reguliere kanunniken aan om de pelgrims op de Heilige Plaatsen en gaf aan de Ridders van het Heilig Graf de opdracht hun bescherming te verzekeren.

Wie zijn de leden van de Orde ?

De leden (30.000) van de Orde zijn katholieken verspreid over de hele wereld. Deze vrouwen en mannen, al dan niet leken (diakens, priesters, bisschoppen, kardinalen) delen een gemeenschappelijk ideaal van steun aan de christenen van het Heilig Land.

Wat motiveert de leden van de Orde ?

De leden van de Orde zijn gemotiveerd door:

  • het verlangen om voor hun geloof te getuigen. Zij vinden in de Orde de middelen om hun spiritualiteit te verdiepen en een geest van vriendschap en conviviliateit te ontwikkelen in hun zoektocht naar God.
  • hun zorg om de aanwezigheid van christenen in het Heilig Land te ondersteunen. De conflicten en de lokale spanningen scheppen inderdaad moeilijke levensvoorwaarden en zetten hen aan hun land te verlaten. De talrijke pelgrimstochten laten toe banden met hen te smeden en zich rekenschap te geven van wat de Orde in het Heilig Land realiseert.

De Orde bedoelt aan deze families een betere levenskwaliteit te geven en draagt bij in het vredesproces.

Hoe is de Orde georganiseerd ?

De Paus vertrouwt het bestuur van de Orde toe aan een Kardinaal, Grootmeester genaamd, heden Kardinaal Edwin Frederick O’Brien.
Hij wordt bijgestaan door een de Grootprior die rechtens de Latijnse Patriarch van Jeruzalem is, vandaag Mgr. Fouad Twal.

Om hem te helpen in de uitvoering van zijn opdracht duidt de Grootmeester een raad aan, samengesteld uit leden van over de hele wereld. Deze raad draagt de naam van Grootmeesterschap van de Orde. Hij staat de Grootmeester bij in de organisatie en de coördinatie van zijn activiteiten over de hele wereld en in het bijzonder in het Heilig Land.

De Orde is georganiseerd in Landscommanderijen, nationaal of regionaal.
Elke landscommanderij wordt bestuurd door een “Landscommandeur”. De Landscommandeur van België is Mter Jean-Pierre Fierens, aangeduid door de Grootmeester voor een mandaat van vier jaar. De Landscommandeur is verantwoordelijk is zijn gebied voor de uitwerking van de grote objectieven van de Orde.

Elke Landscommandeur wordt bijgestaan door een Grootprior (Mgr. Jean Kockerols), geestelijk lid van de Orde, benoemd door de Grootmeester onder de lokale bisschoppen. Hij beheert de religieuze activiteiten van de landscommanderij.
Zoals de Grootmeester wordt de Landscommandeur bijgestaan door een raad.

Bestaat de Orde in andere landen ?

De Orde telt 62 landscommanderijen of meesterlijke delegaties in 37 landen: Zuid-Afrika, Duitsland, Engeland en Wales, Argentinië, Australië (5 landscommanderijen), Oostenrijk, België, Brazilië (3 landscommanderijen en 2 delegaties), Canada (5 landscommanderijen), Colombia, Schotland, Spanje (2 landscommanderijen), Verenigde Staten van Amerika (9 landscommanderij-
en), Finland, Frankrijk, Gibraltar (een delegatie), Guam (een delegatie), Hongarije, Ierland, Italië (7 landscommanderijen), Letland, Luxemburg, Malta, Mexico, Monaco, Noorwegen (een delegatie), Nederland, Filippijnen, Polen, Porto Rico, Portugal, Rusland (een delegatie), Slovenië, Zweden, Zwitserland, Taiwan, Venezuela.
De Orde telt momenteel ongeveer 30.000 leden wereldwijd.


Wat zijn de objectieven van de Orde ? Zijn acties ?

1. Vooreerst de leden aanmoedigen om een volwaardig leven te leiden in hun onmiddellijke omgeving.
2. Vervolgens, trouw aan zijn oorsprong, steunt de Orde de christenen van het Heilig Land en de activiteiten van de Kerk in het Heilig Land. Hij verleent in het bijzonder zijn steun aan het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem en komt de christen minderheden in Palestina ter hulp. De toestand van de christenen in het Heilig Land is inderdaad moeilijk daar zij slechts een kleine minderheid vormen, overheerst door de belangrijke gemeenschappen van andere godsdiensten. In de naburige landen worden de christenen enkel gedoogd, wat de christelijke gemeenschappen in het Heilig Land nog meer isoleert.
3. Ten slotte bevordert de Orde van het Heilig Graf door haar acties de mogelijkheid voor de verscheidene bevolkingsgroepen in harmonie te leven, zij aan zij, in het Heilig Land.

Wat doet de Orde ? Wat is zijn nu ?

De steun van de Orde is zowel spiritueel als materieel.

  • De Orde steunt op de eerste plaats de christenen in het Heilig Land spiritueel. Dit doet hij tijdens de plechtige vieringen, georganiseerd door de leden van de Landscommanderij of tijdens conferenties bestemd om elk lid te sensibiliseren voor de problemen van het Heilig Land.
  • De Orde steunt en helpt materieel de liefdadige, culturele en sociale initiatieven en instellingen van de Katholieke Kerk in het Heilig Land, deze gelegen in het rechtsgebied van het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem (het bisdom omvat Israël, Palestina, Jordanië, Cyprus).

De Orde staat in voor 90% van het budget van het Latijns Patriarchaat.

Welke zijn de acties van de Orde ?

De Orde ondersteunt 52 parochies met 80 priesters, 206 scholen met 45.000 leerlingen, meerdere medische en sociale instellingen alsook caritatieve katholieke organisaties, het Groot Seminarie van Beit Jala, de universiteiten van Bethlehem en van Madaba.

Waarom worden enkel de christenen van het Heilig Land geholpen ?

Onder de 45.000 leerlingen die de Orde opvangt in de verscheidene opvoedingsinstellingen, zijn er 20% mohammedanen. De beste wijze om de toekomst van het Midden Oosten op te bouwen bestaat erin de jongeren van de verscheidene gemeenschappen gewoon te maken elkaar te ontmoeten in het onderwijs; aldus kunnen zij samen, eenmaal volwassen geworden, meewerken aan de vrede in hun land.

Welke zijn uw bindingen met het Heilig Land ?

Naast de historische banden met de christenen in het Heilig Land hebben de veelvuldige pelgrimstochten, de conferenties en andere activiteiten ons toegelaten vriendschapsbanden te smeden met onze lokale correspondenten.

Wat is het Heilig Land ?

Het Heilig Land is de naam door de christenen gegeven aan het land waar Jezus Christus is geboren en heeft geleefd. Op basis van de Evangelies die de plaatsen vermelden waar Jezus Christus is geweest, komt het Heilig Land vandaag geografisch overeen met Israël en het geannexeerde Syrische grondgebied Golan, met de gebieden onder Palestijns gezag (Cisjordanië en de Gazastrook) met de zuidelijke kuststrook van Libanon, een deel van Jordanië (Bethanië over de Jordaan) en Egypte.
Nochtans beschouwen wij, vanuit het standpunt van de Orde, als “Heilig Land” enkel de gebieden die vallen onder het gezag van de Latijnse Patriarch van Jeruzalem, te weten Jordanië, Palestina, Israël en het eiland Cyprus.

Réagir à cet articleRéagir à cet article

Een bericht, een commentaar?

vooraf modereren

Let op: je bericht verschijnt pas wanneer het gelezen en goedgekeurd is.

Wie ben je?

Om je gebruikersafbeelding bij je bericht te tonen moet je je eerst registreren opgravatar.com (gratuit et indolore). Vergeet niet om hier je e-mailadres te vermelden.

Vul hier je commentaar in
  • In dit formulier kun je de SPIP-codes {{gras}} {italique} -*liste [texte->url] <quote> <code> en HTML codes <q> <del> <ins> gebruiken. Om een nieuwe paragraaf te maken laat je gewoon een paar regels leeg.

Agenda
April 2018 :

Niets voor deze maand

Maart 2018 | Mei 2018

newsletter